PAMARGIN PARAUTUSAN 14

1Ring kota Ikonium Dane Paulus miwah Barnabas ngranjing ka perhyangan anak Yahudine, tur irika dane midartayang sabdan Ida Sang Panembahan sabecik-becikipun, kantos akeh anak Yahudine miwah anak boya Yahudi pracaya ring Ida Hyang Yesus. 2Nanging anak Yahudine sane nenten nyak pracaya, ipun raris ngoles sakancan anake sane boya Yahudi punika, tur malikang pepinehnyane, mangdane ipun geting ring parasemeton sane sampun ngiring Ida Hyang Yesus. 3Dane Paulus miwah Barnabas sada sue jenek irika, tur dane wanen pisan midartayang indik Ida Sang Panembahan. Pidartan danene indik sih pasuecan Idane, kapituiang olih Ida Sang Panembahan, malantaran Ida maicayang kakuasaan ring dane buat ngadakang praciri miwah katawahan. 4Anake katah sane ring kotane punika tumuli maroang-roangan, wenten sane maroang ring anak Yahudi, wenten sane maroang ring parautusan Ida Hyang Yesus. 5Irika anake sane boya Yahudi miwah anak Yahudine, kasarengin antuk parapamimpinnyane, ngrincikang daya jaga nyangsarain miwah jaga nimpugin parautusane punika antuk batu. 6Ritatkala parautusane tangeh ring paindikane punika, dane raris magingsir ka kota Listra miwah kota Derbe, inggih punika kota-kota ring wewengkon Likaonia miwah ring wewengkon saider kota-kotane punika. 7Irika dane midartayang Orti Rahayu. 8Ring kota Listra wenten anak sane buntut ipun lemet, ipun rumpuh ngawit saking wau lekad, tur nenten naenin nyidayang mamargi. 9Ipun negak miragiang Dane Paulus mabaos. Dane Paulus ngaksi mungguing anake punika pracaya ring Ida Hyang Yesus nyidayang kasegerang, punika awinanipun dane raris mandreng anake punika, 10sarwi ngandika sada jangih, sapuniki: "Bangunja majujuk apanga jegjeg!" Anake punika raris magebras bangun, tumuli mamargi irika milehan. 11Rikala anake akeh punika ngantenang paindikan sane kalaksanayang antuk Dane Paulus punika, ipun sami raris pada jerit-jerit nganggen basa Likaonia, sapuniki: "Paradewane suba nyekala marupa manusa tur suba ngrauhin iraga." 12Dane Barnabas tumuli kaparabin Seus miwah Dane Paulus kaparabin Hermes, santukan dane sane mapidarta. 13Pamangkun Dewa Seuse, sane perhyangannyane wenten ring jabaan kotane, rauh makta lembu muani miwah sekar ka pemedal kotane. Irika pamangku punika miwah anake akeh mapakayun jaga ngaturang aturan ring parautusan Ida Hyang Yesus. 14Riwau Dane Barnabas miwah Paulus mireng paindikan sane jaga kalaksanayang antuk anake akeh punika, sang kalih raris nguek panganggennyane tumuli malaib ka tengah-tengah anake katah punika, saha jerit-jerit sapuniki: 15"Inggih ida dane sareng sami, napi awinan ragane mapakardi kadi asapuniki? Tiang sareng kalih puniki wantah manusa pada, pateh sakadi ragane. Sane mangkin tiang iriki misadia nglumbrahang Orti Rahayu mangdane ida dane sareng sami pada ngutang paindikan sane tan paguna puniki, tumuli mawali astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng, sane ngardi akasa, jagat, segara miwah sadagingipun makasami. 16Duke nguni Ida manggayang parabangsane sami pada ninutin pamarginnyane suang-suang. 17Nanging yadiastu kadi asapunika Ida setata nyinahang ragan Idane, malantaran paindikan-paindikan sane becik sane kardi Ida, inggih punika: Ida nurunang sabeh saking langite miwah maicayang masan mupu sane becik ring ragane. Ida mapaica pangan kinum miwah kaliangan ring ragane." 18Yadiastu parautusane punika mabaos kadi asapunika, nanging dane tan mrasidayang nawengin anake akeh sane jaga ngaturang aturan ring dane. 19Duk punika wenten makudang-kudang anak Yahudi rauh saking kota Antiokia wewengkon Pisidia miwah kota Ikonium. Ipun ngoles anake akeh ngantos sami pada maroang ring ipun. Irika ipun sareng sami ngencurin Dane Paulus antuk batu, tumuli kapaid kabakta ka jabaan kotane, santukan pitaenang ipun dane sampun seda. 20Nanging ritatkala anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus ngiter dane, dane raris matangi tur mawali ngranjing ka kota. Benjangipun dane miwah Dane Barnabas mamargi ka kota Derbe. 21Ring kota Derbe Dane Paulus miwah Dane Barnabas midartayang Orti Rahayu tur makeh dane polih sisia irika. Wus punika dane raris mawali ka kota Listra, ngraris ka kota Ikonium miwah ka kota Antiokia wewengkon Pisidia. 22Irika dane mituturin pasamuane mangda ipun pageh tur enteg manahnyane sajeroning kapracayan. Sapuniki pitutur danene: "Buat ngranjing dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga tan pariwangde jaga nandang sangsara." 23Ring sabilang pasamuan, parautusan Ida Hyang Yesus ngadegang panglingsir buat pasamuane punika. Malantaran ngastawa miwah mapuasa parautusane punika ngaturang parapanglingsire punika ring Ida Sang Panembahan, sane maraga pancer kapracayan danene. 24Sasampune nylajah wewengkon Pisidia, dane raris rauh ring wewengkon Pampilia. 25Irika dane midartayang Orti Rahayu punika ring kota Perga tur wusan punika dane raris mamargi ka kota Atalia. 26Saking irika dane malayar ka kota Antiokia, genah dane pecak kasuksrahang ring sajeroning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat negen pakaryan sane sampun puputang dane punika. 27Tatkala dane rauh ring kota Antiokia, dane raris munduhang pasamuane. Irika dane nuturang ring pasamuane sapariindik sane sampun kakardi olih Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran dane miwah indik Ida sampun makbak margi buat bangsa-bangsane sane boya Yahudi mangdane ipun pracaya ring Ida Hyang Yesus. 28Irika dane jenek ngantos sue sareng-sareng ring pasamuane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\