PAMARGIN PARAUTUSAN 17

1Dane Paulus miwah Dane Silas mamargi nglintang ring kota-kota Ampipolis miwah Apolonia kantos rauh ring kota Tesalonika. Ring kota Tesalonika wenten satunggiling perhyangan anak Yahudi. 2Dane Paulus raris ngranjing ka perhyangane punika sakadi kabiasaan danene. Irika dane marerasan sareng anake akeh ngeniang daging Cakepan Sucine, neren ngantos tigang rahina Sabat suenipun. 3Dane nerangang tur muktiang ring anake akeh irika, mungguing Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, patut nandang sangsara seda, nanging Ida nyeneng malih saking pantaran anake padem. Sapuniki baos Dane Paulus: "Ida Hyang Yesus sane tuturang tiang ring ragane puniki, tan tios wantah Ida Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang punika." 4Makudang-kudang anak saking pantaran anake punika wenten sane pracaya ring Ida Hyang Yesus raris matunggilan ring Dane Paulus miwah Silas. Maliha akeh taler wenten anak Yunani sane nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah paraistri sane sulinggih pada pracaya ring Ida Hyang Yesus raris matunggilan ring parautusan Ida Hyang Yesus. 5Nanging sakancan anak Yahudine sami pada iri ati, tumuli ipun munduhang soroh wong dura cara sane wenten ring margi-margine. Ipun sami ngadakang iur ring kotane punika tur ngrejeng umah Yasone, misadia ngrereh Dane Paulus miwah Silas jaga kabakta medal ka arepan anake akeh punika. 6Nanging rikala Dane Paulus miwah Silas nenten keniang ipun irika, anake punika raris maid Yason miwah makudang-kudang semeton tiosan, katurang ka ajeng pangageng kotane irika. Anake punika raris pada pagelur sapuniki: "Jadmane sane sampun ngae iur ring jagate sami, sane mangkin ipun sampun rauh ring kotan iragane. 7Tur Yason sampun nampi anake punika madunungan ring umahipune. Ipun sami pada nungkasin uger-uger Ida Sang Nata Ratu malantaran ipun maosang, mungguing wenten sang prabu lianan, sane maparab Yesus." 8Malantaran baos anake punika, anake akeh miwah parapangageng kotane sami pada bingung. 9Parapangageng kotane ngandikayang mangda Yason miwah semeton-semeton sane lianan pada naur jinah tanggungan, manut sakadi sane sampun kapastiang. Sasampune ipun naur, wau ipun kabebasang. 10Sasampune wengi, digelis parasemetone irika mapinunas ring Dane Paulus miwah Dane Silas mangda dane mamargi ka kota Berea. Sarauh danene irika, dane raris ngranjing ka perhyangan anak Yahudine. 11Anak Yahudine ring kota Berea pepinehipune becikan bandingang ring anak Yahudine sane ring kota Tesalonika. Ipun sami pada geleng miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nyabran rahina ipun ngulik Cakepan Suci, mangdane ipun tatas uning, punapike tutur Dane Paulus punika sawiakti manut ring kecap Cakepan Sucine punika. 12Saking pantaran anake punika, akeh sane pada pracaya ring Ida Hyang Yesus. Samaliha akeh taler paraistri sane sulinggih miwah paralanang bangsa Yahudine sane pada pracaya ring Ida Hyang Yesus. 13Nanging rikala sawatek anak Yahudine sane ring kota Tesalonika miragi mungguing Dane Paulus taler midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kota Berea, ipun raris pada rauh mrika tumuli ngoles tur ngawinang bingung pepineh anake akeh. 14Parasemetone irika raris ngaturin Dane Paulus mangda digelis lunga ka pasisi, nanging Dane Silas miwah Timotius kantun jenek ring kota Berea. 15Anake sane ngiringang Dane Paulus punika nyarengin dane ngantos rauh ring kota Atena. Sasampune rauh irika anake sane ngiringang punika raris mawali tur makta pabesen Dane Paulus, mangda Dane Silas miwah Dane Timotius digelis ngrauhin dane. 16Risedek Dane Paulus nyantosang Dane Silas miwah Timotius ring kota Atena, pakayunan danene kalintang kosekan manggihin kotane punika bek madaging arca. 17Punika awinanipun dane marerasan ring perhyangan anak Yahudine sareng paraanak Yahudi miwah anak boya Yahudi sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi asapunika taler nyabran rahina dane marerasan ring pasare sareng anak sane panggihin dane irika. 18Irika taler wenten guru golongan Epikuros miwah golongan Stoa saling alap bebaos sareng dane. Wenten sane mabaos sapuniki: "Apa lakar orahanga teken jlemane ane buka kedis becicane ene?" Wenten malih sane lianan mabaos sapuniki: "Ulesne ia ngaba peplajahan unduk dewa uli dura negara." Ipun mabaos kadi asapunika santukan Dane Paulus midartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus miwah indik nyeneng Idane saking pantaran anake padem. 19Punika awinannya Dane Paulus raris kajak ka ajeng pasangkepan Majelis Areopaguse, tur ipun mapangedih kadi asapuniki: "Tiang sareng sami dot mamanah uning ring peplajahan sane anyar sane dartayang ragane puniki. 20Wenten makudang-kudang paindikan sane baosang ragane minab sakadi tawah rasanipun piragi tiang. Punika awinan tiang dot mamanah uning ring daging peplajahane punika." ( 21Santukan sawatek jadma kota Atenane miwah wong dura negara sane magenah irika sami pada lila ngutang pakaryannyane buat maosang wiadin miragiang paindikan-paindikan sane anyar.) 22Dane Paulus raris ngadeg ring ajeng Majelis Areopaguse, saha mabaos sapuniki: "Inggih ida dane parawargan kota Atena! Ring saluiring paindikan, ragane panggihin tiang anteng pisan mayadnya ring paradewa. 23Santukan rikala tiang malali ring kotan ragane tur nelokin genah-genah ragane mayadnya, irika wenten panggihin tiang palinggih sane madaging tetulisan sapuniki: 'Katur ring dewa sane tan kuningin.' Kenginan dewa sane tan uningin ragane, nanging sungsung ragane, dewane punika sane mangkin pacang uningang tiang ring ragane. 24Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi jagat miwah sadaging ipun makasami, Ida sane maraga Panembahan akasa miwah jagat, Ida nenten malingga ring palinggih-palinggih sane kakardi antuk imanusa. 25Ida taler nenten mamuatang mangda kayahin antuk manusa. Santukan Ida ngraga tan kakirangan punapa-punapi, samaliha Ida sane mapaica urip miwah angkihan miwah paindikan-paindikan sane lianan ring manusane sami. 26Malantaran saking jadma adiri Ida ngadakang bangsa-bangsane miwah manusane sami, buat ngebekin jagate puniki. Ida sampun mastiang masa pabuat bangsane punika miwah wates pagenahan sane jaga genahin ipun. 27Ida ngardi paindikane punika, mangda imanusa ngulati Ida, tur dumadakja mangda kapanggih tur karasa antuk ipun, yadiastun sujatinipun Ida punika nentenja doh saking iraga suang-suang. 28Santukan iraga puniki urip, mamargi miwah makarya wantah sajeroning Ida, sakadi sane sampun kabaosang taler olih parapujanggan ragane, kadi asapuniki: Santukan iraga puniki sentanan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 29Sawetning iraga dados sentanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinanipun sampunang iraga mitaenang mungguing kawentenan Idane punika pateh ring arca sane kakardi antuk mas, perak wiadin batu sane karupayang antuk kaduegan imanusa. 30Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nenten ngelingang malih masan kanambetan manusane sane sampun lintang, nanging sane mangkin Ida mapaica pituduh ring manusane makasami, ring dijaja ipun magenah, mangda ipun ngesehin pepineh tur ngutang laksanannyane sane corah. 31Santukan Ida sampun mastiang rahina, buat jaga nepasin jagate makasami saha adil, malantaran Anak adiri sane sampun selik Ida. Anake punika sampun tangiang Ida saking pantaran anake padem, pinaka dados bukti ngeniang paindikane punika buat anake makasami." 32Rikala pasangkepan punika miragi Dane Paulus maosang indik anak urip saking pantaran anake padem, raris wenten anak sane minjulin miwah wenten sane lianan mabaos sapuniki: "Benjangan kewanten tiang malih miragiang ragane maosang indike punika." 33Irika Dane Paulus raris medal saking pasangkepane punika. 34Wenten makudang-kudang anak matunggilan ring dane tur pracaya ring Ida Hyang Yesus. Ring pantaran anake punika, wenten anggota Majelis Areopaguse sane mapesengan Dionesius miwah anak eluh sane mawasta Damaris, maliha wenten taler makudang-kudang anak lianan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\