PAMARGIN PARAUTUSAN 18

1Wusan punika Dane Paulus raris kesah saking kota Atena, tumuli mamargi ka kota Korintus. 2Irika dane kacunduk ring anak Yahudi adiri sane mawasta Akwila, jadma uedan wewengkon Pontus. Ipun wau rauh saking jagat Italia, sareng somahipune Priskila, santukan Ida Sang Nata Ratu Klaudius sampun ngwedalang prentah, mangda sawatek jadma Yahudine magingsir saking kota Roma. Dane Paulus tumuli simpang ka umahnyane. 3Dane Paulus raris madunungan irika tur makarya sareng-sareng ring Akwila miwah Priskila, santukan geginan danene pateh, inggih punika dados tukang kemah. 4Nyabran rahina Sabat Dane Paulus mabebaosan ring perhyangan anak Yahudine. Dane ngusahayang mangdane anak Yahudine miwah anak Yunanine prasida pracaya ring Ida Hyang Yesus. 5Sasampune Dane Silas miwah Timotius rauh saking jagat Makedonia, irika Dane Paulus mrasidayang ngilis midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nyaksiang ring anak Yahudine, mungguing Ida Hyang Yesus punika maraga Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika. 6Rikala anake punika nungkasin tur nemah misuh dane, dane tumuli ngampigang buke saking panganggen danene, sarwi mabaos sapuniki: "Yen ragane nemu sengkala, ragane padidi patut negen sengkalane ento. Tiang tusing milu bareng negen. Ngawit uli jani tiang lakar ngalih bangsane ane tidong Yahudi." 7Dane raris nilar anake punika tumuli madunungan ring umah satunggiling anak boya Yahudi, sane mawasta Titius Yustus. Anake punika astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur umahipune nampek saking perhyangan anak Yahudine. 8Dane Krispus, kelihan perhyangane punika miwah sakulawargan danene sami pracaya ring Ida Sang Panembahan. Maliha akeh anak lianan sane wenten ring kota Korintus, sasampune miragiang pidartan Dane Paulus, ipun pracaya ring Ida Hyang Yesus tur kalukat. 9Sedek rahina anu, nuju wengi Dane Paulus polih sipta jati. Sajeroning sipta jati punika Ida Sang Panembahan masabda ring dane sapuniki: "Edaja kita takut! Tur edaja suud-suud midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Sawireh Ulun ngabih kita. Tusing ada anak lakar nyidayang mencanen kita, sawireh liu kaulan Ulun di kotane ene." 11Punika awinanipun Dane Paulus jenek irika kantos atiban tengah suenipun ngurukang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring jadmane irika. 12Sasampune Galio madeg gubernur ring wewengkon tanah Akaya, sakancan anak Yahudine sararem ngejuk Dane Paulus. Dane tumuli katurang ring ajeng pangadilane. 13Sapuniki atur anake punika: "Jadmane puniki tansah ngoles anak, mangdane anake astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nganggen tata cara sane tungkas ring daging Pidabdab Torate!" 14Riwau Dane Paulus jaga matur, gelisan Dane Galio ngandika ring anak Yahudine sapuniki: "Ih sawatek anak Yahudi, yening ada paundukan ane tan patut wiadin unduk kacorahan ane aturang jerone, ento patut padingehang tiang. 15Nanging sawireh ene unduk kruna wiadin adan muah unduk pidabdab jerone niri, jerone niri ane patutne mragatang. Tiang tusing nyak nepasin paundukan-paundukan ane buka keto." 16Raris dane nundung anake punika mangda medal saking genah pangadilane. 17Anake punika raris ngrejeng Sostenes sane dados kelihan perhyangan, tumuli katigtig ring genah pangadilane punika. Nanging indike punika nenten kalinguang antuk Dane Galio. 18Dane Paulus kantun jenek makudang-kudang rahina ring kota Korintus. Sasampune punika, dane raris mapamit ring pasamuane irika jaga malayar ka jagat Siria, kasarengin antuk Priskila miwah Akwila. Sadurunge dane malayar, dane nyukur rambut danene ring kota Kengkrea, santukan dane sampun masesangi. 19Dane sareng tiga raris rauh ring kota Epesus tur Priskila miwah Akwila nikayang dane mangda jenek irika. Dane Paulus raris ngranjing ka perhyangan anak Yahudine tur marerasan sareng sakancan anak Yahudine. 20Anake punika mapinunas ring Dane Paulus, mangdane dane kayun sada sue jenek irika, nanging dane tan kayun. 21Dane tumuli mapamit, tur mabaos sapuniki: "Yening wenten pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah tiang jaga mawali malih mriki." Dane raris malayar saking kota Epesus. 22Sasampune dane rauh ring kota Kaisarea, raris dane lunga ka kota Yerusalem, tur ngaturang pangayu bagia ring pasamuane irika. Wus punika dane tumuli lunga ka kota Antiokia. 23Sasampun dane masandekan makudang-kudang rahina irika, dane raris kesah saking irika. Dane mamargi nylajah jagat Galatia miwah Prigia, buat ngentegang manah sakancan anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus. 24Wenten anak Yahudi adiri uedan Aleksandria, mapesengan Apolos rauh ring kota Epesus. Dane kalintang pascad mabebaosan, maliha weruh ring daging Cakepan Sucine. 25Dane sampun mlajah indik Ida Sang Panembahan. Dane nyantep pisan midartayang tur seken pisan antuka ngurukang indik Ida Hyang Yesus. Nangingke dane wantah uning ring indik lelukatan Dane Yohanes kewanten. 26Dane wanen pisan nguruk ring perhyangan anak Yahudine. Rikala Priskila miwah Akwila miragiang paurukan danene, sang kalih raris ngajak dane ka umahnyane. Irika sang kalih malih nyekenang nerangang ring Dane Apolos, indik Margi sane kapatujuhin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 27Dane Apolos mapakayunan jaga malayar ka tanah Yunani. Punika awinan pasamuane ring Epesus raris nulungin dane, malantaran ngirim surat ring parasemeton ring tanah Akaya, mangdane parasemeton irika ledang nampi rauh danene. Sasampune dane rauh irika, malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dane kalintang maguna pabuat parasemeton sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus. 28Santukan dane tan maren ngaonang anak Yahudine sajeroning marerasan ring arepan anake akeh, malantaran dane muktiang antuk kecap Cakepan Suci, mungguing Ida Hyang Yesus punika maraga Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\