PAMARGIN PARAUTUSAN 20

1Sasampune wusan kaributane punika, Dane Paulus raris munduhang warga pasamuane. Irika dane mituturin buat ngukuhang manahipune sareng sami, sambilang dane mapamit, tumuli mamargi lunga ka jagat Makedonia. 2Dane nylajah jagate irika tur akeh dane mapitutur ring warga pasamuane sane wenten irika buat ngukuhang kapracayanipune. Pamuputipun dane rauh ring jagat Akaya. 3Sasampune tigang sasih suen danene irika, dane raris mapakayunan jaga malayar ka jagat Siria. Nanging duk punika anak Yahudine sampun pacuk paiguman jaga nyedayang dane. Duaning asapunika dane mapakayunan jaga mawali nglintang ring jagat Makedonia. 4Dane kasarengin antuk Sopater, pianak I Pirus sane saking kota Berea. Maliha Aristarkus miwah Sekundus, makakalih saking kota Tesalonika, Gayus saking kota Derbe, Timotius, Tikikus miwah Tropimus saking jagat Asia. 5Sane nyarengin Dane Paulus punika mamargi riinan tur nyantosang tiang miwah Dane Paulus ring kota Troas. 6Sasampun lintang Rerainan Roti Tan Paragine, tiang malayar saking kota Pilipi, tur sasampun petang rahina suenipun malayar, tiang rauh ring kota Troas tur kapanggih ring ipun sareng sami. Irika tiang sareng sami jenek pitung rahina suenipun. 7Ring rahina Saniscara wengine, tiang sareng sami mapunduh buat nunas bujana suci. Dane Paulus mabebaosan ring parawarga pasamuane irika, tur bebaosan danene punika ngraris kantos tengah wengi, santukan benjang semengipun dane jaga mapamit saking irika. 8Ring lotenge genah tiange mapunduh, akeh wenten lampu. 9Wenten anak truna mawasta Eutikus, ipun negak ring jendelane. Santukan Dane Paulus nglantur mabebaosan, kantos Eutikus kiap nguyuk-uyuk, pamuputnyane ipun pules leplep, raris labuh saking lotenge sane tingkat kaping tiga. Ipun raris kambil antuk parasemetone, nanging ipun kadapetang sampun padem. 10Dane Paulus raris tedun, tumuli ngakebin Eutikus, sarwi dane mabaos sapuniki: "Sampunangja gresiuh, ipun kari urip." 11Wusan punika dane raris mawali ka loteng, tumuli nyacarang roti raris majengan. Sasampune sue mabebaosan ring parasemetone irika, ngantos galang kangin Dane Paulus raris mapamit. 12Irika parasemetone raris ngateh anake truna punika budal ka umahnyane santukan ipun sampun urip. Mawinan parasemetone irika sami pada marasa polih panglipur. 13Tiang sareng sami ngriinin munggah ka kapale raris malayar ka kota Asos. Irika Dane Paulus jagi munggah ka kapale. Dane sampun maosang indike punika ring tiang, santukan dane jaga madaat mrika. 14Sasampune kapanggih ring kota Asos, tiang raris ngaturin dane mangda munggah ka kapale, tur ngrarisang malayar ka kota Metilene. 15Saking irika tiang sareng sami ngraris malayar tur benjangipun tiang rauh beneng ring arepan Pulo Kiose. Benjangipun tiang rauh ring Pulo Samos, tur malih kalih rahinanipun tiang rauh ring kota Miletus. 16Dane Paulus sampun mastiang tan jaga simpang ring kota Epesus, mangda sampunang bes sue dane ring jagat Asia. Dane gegison mangda gelis rauh ring kota Yerusalem. Maliha yen kapo mrasidayang mangda ring Rerainan Pentakostane dane sampun rauh irika. 17Saking kota Miletus Dane Paulus ngutus anak ka kota Epesus, nunas mangda parapanglingsir pasamuane rauh ka kota Miletus matemu ring dane irika. 18Sasampun parapanglingsire punika pada rauh, Dane Paulus raris mabaos, sapuniki: "Parasemeton sinamian sampun pada uning, ngeniang ring laksanan tiange ring pantaran parasemetone, ngawit saking wau tiang rauh ring wewengkon Asia puniki. 19Antuk manah dreda bakti tiang sampun ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan. Tur sajeroning nglaksanayang pakaryan tiange punika, tiang tansah mespes yeh mata tur tan mari katempuh antuk gegodan. Santukan anak Yahudine punika setata mamanah ngamademang tiang. 20Semeton uning, mungguing tiang tan naenin nglemenahang paindikan sane mapikenoh pabuat semeton, sakadi sane sampun pidartayang miwah urukang tiang ring semeton ring arepan anake akeh, wiadin ring pumahan parasemetone. 21Marep ring anak Yahudi miwah ring anak sane boya Yahudi tiang tansah mapidarta mangda ipun pada ngesehin pepinehnyane, ngutang dosa-dosanipune, saha mawali ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur pracaya ring Panembahan iragane Ida Hyang Yesus. 22Sane mangkin, santukan tiang satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Roh Suci, tiang jaga ka kota Yerusalem, nanging tiang tan pisan uning, punapi sane jagi nibenin dewek tiange irika. 23Tiang wantah uning, mungguing ring sabilang kota, Ida Sang Hyang Roh Suci sampun miteketin tiang, mungguing tiang pacang kacadang antuk pangkeng miwah kamewehan. 24Nanging urip tiange puniki sampun rasayang tiang tan maji buat tiang, mangdane tiang nyidayang nyampurnayang pakaryan tiange miwah muputang pakaryan sane kapirasayang antuk Ida Hyang Yesus ring tiang, buat nglumbrahang Orti Rahayu indik sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25Tiang sampun ngrauhin semeton sareng sami, midartayang indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur sane mangkin tiang marasa, mungguing semeton tan pacang naenin malih kapanggih ring tiang. 26Duaning punika ring rahinane mangkin maduluran manah sane ening tiang nguningayang ring semeton sapuniki: 'Yening wenten anak saking pantaran semetone sane pacang nemu sengkala, paindikane punika boya dados tetegenan tiange.' 27Santukan tiang tan naenin lemenah midartayang saluiring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton. 28Becikang miara ragan semetone miwah pasamuane sane sampun kapisarayang ring semeton antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Becikang ngamong pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika pasamuan sane kawangun dados druen Idane ngraga malantaran sedan Putran Idane. 29Tiang uning, mungguing sasampun tiang makaon saking iriki, jaga wenten asu ajag sane galak ngranjing ring pantaran semetone, tur ipun tan jagi madalem ingon-ingone punika. 30Jaga wenten masanipun, wetu makudang-kudang anak saking pantaran semetone pacang maosang paindikan-paindikan sane bobab, buat ngoles warga pasamuane mangda nyak ninutin ipun. 31Duaning asapunika pada yatna tur elingangja, rahina wengi tiang mespes yeh mata mituturin semeton suang-suang kantos tigang taun suenipun. 32Sane mangkin semeton aturang tiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring sabda sih pasuecan Idane. Ida kuasa ngwangun semeton tur mapaica merta, inggih punika merta sane sampun kasediaang pabuat kaulan Idane makasami. 33Tiang tan naenin ngedotang perak wiadin mas wiadin pangangge saking anak lian. 34Semeton ngraga sami pada uning, mungguing tiang sampun makarya antuk liman tiange puniki, buat nyukupang saluiring kaperluan tiange miwah timpal-timpal tiange. 35Ring saluiring paindikan, tiang sampun ngaturin semeton tetuladan, mungguing malantaran antuk matuyuhin raga, iraga patut nulungin anake sane katunan. Tur elingangja sabda sane sampun kasabdayang antuk Ida Hyang Yesus sapuniki: 'Luih bagia anake ane makidihang bandingang teken anake ane nampi.' " 36Sasampune Dane Paulus puput mabaos, dane raris sumungkem ngastawa sareng-sareng ring parapanglingsir pasamuane punika sami. 37Parapanglingsire punika raris pada ngelut tur ngaras Dane Paulus, sambilang ipun ngeling sigsigan. 38Ipun kalintang sedih santukan Dane Paulus maosang, mungguing ipun tan jaga naenin malih kapanggih ring dane. Irika raris parapanglingsire ngiringang Dane Paulus ka kapale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\