PAMARGIN PARAUTUSAN 21

1Tiang sareng sami tumuli mapamit ring parapanglingsire, tur kesah saking irika. Tiang ngraris malayar ka Pulo Kos, tur benjangipun tiang rauh ring Pulo Rodos. Saking irika tiang ngungsi ka kota Patara. 2Irika tiang sareng sami polih kapal sane jaga malayar ka wewengkon Penisia. Duaning punika tiang raris munggah ka kapale punika, raris malayar. 3Tiang malayar tan doh saking Pulo Siprus, ngantos tiang mrasidayang ngeton Pulo Sipruse ring kiwa, nanging tiang ngraris malayar nglintangin pulone punika, ngungsi ka jagat Siria. Tiang malabuh ring kota Tirus, santukan irika kapale jaga nedunang muatan. 4Irika tiang nelokin makudang-kudang semeton sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, tur tiang masandekan irika pitung rahina suenipun. Malantaran pawisik Ida Sang Hyang Roh Suci, parasemetone irika mapakeling Dane Paulus, mangda sampunang dane lunga ka kota Yerusalem. 5Nanging sasampune tutug pitung rahina, tiang raris mapamit tur nglanturang pamargin tiange. Parasemetone punika makasami sareng pianak somahipune, ngatehang tiang ka jabaan kotane. Ring pasisi tiang sareng sami raris matedoh tur ngastawa. 6Sasampune tiang mapamit ring semetone punika, tiang raris munggah ka kapale, tur ipun pada mamargi mawali budal. 7Tiang nglanturang pamargin tiange, malayar saking kota Tirus ka kota Ptolemais. Tiang malayar wantah rauh irika kewanten. Irika tiang nelokin parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa raris tiang masandekan irika arahina. 8Benjangne tiang kesah saking irika, raris rauh ring kota Kaisarea. Tiang raris ngojog jeroan guru Injile sane mapesengan Pilipus, tur madunungan irika. Dane puniki salah tunggal saking pantaran anake pitung diri sane pecak kapilih ring kota Yerusalem. 9Dane madue oka daa sane polih panugrahan buat ngwedar sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Sasampune makudang-kudang rahina tiang irika, raris wenten nabi mapesengan Agabus rauh saking wewengkon Yudea. 11Dane maranin tiang, tumuli ngambil sabuk Dane Paulus, kanggen negul cokor miwah tangan danene ngraga sarwi ngandika sapuniki: "Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Roh Suci: Anake ane ngelahang sabuke ene lakar kategul buka kene di kota Yerusalem baan anak Yahudine tur ia bakal kaserahang sig kakuasaan bangsane ane tidong Yahudi." 12Wau tiang miragi indike punika, tiang miwah parasemetone sane lianan sane wenten irika mapinunas ring Dane Paulus, mangda sampunang dane lunga ka kota Yerusalem. 13Nanging pasaur danene, sapuniki: "Napi awinan parasemeton nangis, tur malantaran punika parasemeton mapakayunan jaga ngenyagang manah tiange? Tiang nyadia pisan, boyaja wantah kategul ring kota Yerusalem, nanging taler nyadia padem irika, pabuat parab Ida Hyang Yesus." 14Tiang sareng sami nenten mrasidayang malikang pakayunan danene, duaning punika tiang suksrah tur mabaos sapuniki: "Pakarsan Ida Sang Panembahan prasidaja mamargi!" 15Sasampune maletan makudang-kudang rahina ring kota Kaisarea, tiang raris nabdabang bebaktaan tiange, tumuli mamargi ka kota Yerusalem. 16Wenten makudang-kudang warga pasamuan saking kota Kaisarea taler nyarengin tiang. Ipun ngateh tiang ka umah anak sane mawasta Manason, anak saking Pulo Siprus sane sampun sue pracaya ring Ida Hyang Yesus. Irika tiang jaga madunungan. 17Rikala tiang rauh ring kota Yerusalem, warga pasamuane sami pada liang nampi rauh tiange sareng sami. 18Benjangipun Dane Paulus sareng tiang ngrauhin Dane Yakobus, tur parapanglingsir pasamuane makasami sampun wenten irika. 19Dane Paulus ngaturang pangayu bagia ring parapanglingsir pasamuane. Dane tumuli nartayang saurah-arih paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran pakaryan danene ring pantaran bangsane sane boya Yahudi. 20Sasampune mireng indike punika, parapanglingsire sami ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wus punika dane raris mabaos ring Dane Paulus, sapuniki: "Inggih semeton, wenten panyiuan anak Yahudi sane sampun pada pracaya ring Ida Hyang Yesus tur ipun sami pada pageh satinut ring Pidabdab Torate. 21Anake punika sampun miragi ring pariindikan semetone, mungguing semeton sampun nguruk bangsan iragane sane wenten ring pantaran bangsane sane boya Yahudi, mangdane ipun ngutang Pidabdab Torat Nabi Musane. Tur semeton nombahang ipun nyunat pianak-pianakipune wiadin ninutin adat istiadat bangsan iragane. 22Anake punika sinah sampun miragi, mungguing semeton sampun rauh. Duaning asapunika, mangkin sapunapi antuk? 23Sane mangkin becikan laksanayangja paindikan sane uningayang tiang ring semeton. Iriki wenten semeton sareng patpat sane madue sesangi. 24Ajakja ipun sareng-sareng ngamargiang upakara pabresihan tur tanggungja prabeanipune, mangdane ipun nyidayang nyukur bokipune. Malantaran punika anake makasami jaga uning, mungguing saluiring paindikan sane sampun piragi ipun ngeniang indik semeton punika nenten wiakti sakadi asapunika, santukan semeton kari manggeh malaksana satinut ring Pidabdab Torat Nabi Musane. 25Nanging pabuat parabangsane sane boya Yahudi, sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, tiang sampun ngirimang surat, madaging pitutur-pitutur tiange sareng sami, inggih punika: 'Ipun tan patut nunas surudan, rah wiadin buron sane padem tan ulihan katampah miwah ngedohang deweknya saking paindikan-paindikan sane cabul.' " 26Benjangipun Dane Paulus ngajak anake makapatpat punika ngamargiang upakara pabresihan sinarengan ring dane. Dane raris ngranjing ka Perhyangan Agung, buat nguningayang, malih pidan pabresihane punika jaga puput miwah malih pidan aturan pabuat dane suang-suang pacang katurang. 27Rikala waneng sane pitung rahina punika makire telas, wenten makudang-kudang anak Yahudi sane rauh saking jagat Asia, manggihin Dane Paulus ring Perhyangan Agung. Anake punika raris ngoles rakyate tur ngejuk Dane Paulus. 28Anake punika jerit-jerit sapuniki: "Inggih parasemeton Israel, mrikija tulungin! Puniki sampun jadmane sane nglelana milehan ngurukang anake makasami mangda nglawan bangsa Israel, tur nungkasin Pidabdab Torat Nabi Musane miwah Perhyangan Agunge puniki. Sane mangkin ipun taler ngajak makudang-kudang anak boya Yahudi ngranjing ka Perhyangan Agung tur ngletehin genahe sane suci puniki." ( 29Ipun mabaos kadi asapunika, santukan ipun sampun manggihin Tropimus sane saking kota Epesus sareng-sareng ring Dane Paulus ring kota, tur ipun mitaenang mungguing Dane Paulus sampun ngajak ipun ngranjing ka Perhyangan Agung.) 30Irika kotane iur makaileh, rakyate sami rauh pagrunyung raris ngejuk Dane Paulus, kapaid medal saking Perhyangan Agung. Duk punika ugi korin Perhyangan Agunge makasami kaunebang. 31Rikala anake akeh punika mamanah nyedayang Dane Paulus, raris wenten anak nguningayang ring komandan pasukan Romane, mungguing sadaging kota Yerusalem sami pada iur. 32Duk punika ugi komandane punika kairing antuk makudang-kudang prawira miwah prajurit ngarepang maranin anake akeh punika. Rikala anake akeh punika ngantenang komandan miwah prajurit-prajurite punika rauh, ipun tumuli wusan nigtig Dane Paulus. 33Komandane punika tumuli nganampekin Dane Paulus, raris ngisiang dane, tur mrentahang mangda dane kategul antuk ante kekalih. Wus punika komandane raris mataken sapuniki: "Sirake jadmane puniki miwah napike sane sampun laksanayang ipun?" 34Ring pantaran anake akeh punika wenten sane ngelur sapuniki, wenten sane sapunika. Kadi asapunika ageng iure, ngantos sang komandan nenten mrasidayang tatas uning napi sujatinipun sane sampun mamargi irika. Punika awinanipun dane raris mrentahang pasukan danene mangda ngajak Dane Paulus ngranjing ka markas. 35Nanging wau rauh ring undag markase, anake akeh punika nangsek mamanah ngrejek. Punika awinanipun Dane Paulus kagosong antuk paraprajurite. 36Anake akeh punika makasami rauh nguber dane, sambilang ipun jerit-jerit sapuniki: "Pademang ipun!" 37Tatkala prajurit-prajurit punika jaga ngajak Dane Paulus ngranjing ka markas, dane matur ring komandane sapuniki: "Punapike dados titiang matur akidik ring ragane?" Sang komandan raris mataken: "Dadi bisa ragane ngomong basa Yunani? 38Dadinne ragane ene tidongja anak Mesir ane mara-mara ene ngadakang pembrontakan, ane mimpin anak masanjata petang tali liunne, laut nyingkir ka tengah tegal melakange?" 39Dane Paulus raris masaur sapuniki: "Titiang puniki jadma Yahudi, uedan kota Tarsus sane ring jagat Kilikia, warga kota saking satunggiling kota sane penting. Lugrainja titiang mabaos ring anake akeh punika." 40Sang komandan raris nglugrain dane. Duaning punika Dane Paulus raris ngadeg ring undage tur ngwangsitin anake akeh punika antuk tangan. Sasampune anake akeh punika meneng, Dane Paulus raris mabaos ring ipun nganggen basa Ibrani, sapuniki:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\