PAMARGIN PARAUTUSAN 22

1"Inggih parasemeton miwah paralingsir-lingsire sinamian. Indayang pirengang atur tiange, sane pinaka anggen tiang ngwekasang dewek tiange." 2Ritatkala anake akeh miragi dane mabaos nganggen basa Ibrani, anake punika sayan mepepan. Dane Paulus raris nglanturang baos danene: 3"Tiang puniki jadma Yahudi, uedan kota Tarsus wewengkon Kilikia, nanging tiang kelih iriki ring kota Yerusalem tur maguru ring Dane Gamaliel. Tiang kuruk indik Pidabdab Torat leluur iragane, tur tiang tan pisan kalugra lempas saking paurukane punika. Samaliha tiang taler kalintang astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, pateh sakadi ragane sami sane wenten iriki ring rahinane mangkin. 4Tiang sampun nyangsarain kantos padem, anake sane ninutin Margi sane kapatujuhin antuk Ida Sang Panembahan punika. Luh muani sami ejuk tiang tur serahang tiang ka pangkenge. 5Ida Sang Pandita Agung miwah paraanggota Majelis Agamane nyidayang muktiang, mungguing atur tiange puniki nenten bobab. Tiang polih surat kuasa saking ida dane pabuat parasemeton Yahudine ring kota Damsik, punika awinan tiang raris mrika buat ngejuk anake punika, jaga makta ipun mategul ka kota Yerusalem, mangdane kukum." 6"Daweg tiange mamargi ka kota Damsik, riwau tiang nampek ring kotane punika, sawatara tengai tepet, jeg wenten sinar galang-gumilang saking langite makebiar ngiter tiang. 7Tiang bah ka tanahe, tur tiang miragi sabda sapuniki: 'Saulus, Saulus! Ngudiang dadi kita nyangsarain Ulun?' 8Tiang raris mataken: 'Inggih Ratu Panembahan, IRatu puniki sapasira?' Ida malih masabda sapuniki: 'Ulun ene Yesus uli kota Nasaret, ane sangsarain kita.' 9Anake sane ajak tiang, taler manggihin sinar galange punika, nanging ipun tan miragi sabda sane sampun piragi tiang punika. 10Tiang malih nunasang: 'Inggih Ratu Panembahan punapike sane patut laksanain titiang?' Ida Sang Panembahan masabda ring tiang sapuniki: 'Bangunja tur kemaja ka kota Damsik. Ditu kita lakar korahin saluiring paundukan ane patut laksanayang kita, ane suba kapastiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 11Sinar galange punika ngawinang tiang buta, duaning punika tiang raris kadandan antuk timpal-timpal tiange ka kota Damsik. 12Irika wenten anak mawasta Ananias, anak sane sadu tur satinut ring sadaging Pidabdab Torat iragane, samaliha ipun kajiang pisan antuk sawatek anak Yahudine sane wenten ring kota Damsik. 13Ipun ngrauhin tiang tur majujuk ring samping tiange, sinambi mabaos sapuniki: 'Ih semeton Saulus, kedatangja paningalane tur tingalinja!' Duk punika ugi tiang malih nyidayang ngeton, raris tiang nganengneng ipun. 14Ipun raris mabaos sapuniki: 'Panembahan leluur iragane sampun nyelik semeton, mangdane semeton uning ring pakarsan Idane, tur ngantenang Ida Hyang Yesus, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sujati, saha miragi sabdan Idane ngraga. 15Santukan semeton jaga dados saksin Idane, buat nuturang indik sane sampun panggihin miwah pireng semeton, ring jadmane makasami. 16Sane mangkin napi malih sane antosang semeton? Bangun tur malukatja, mangda dosa-dosan semetone kabrastayang maduluran nyambat parab Idane.' " 17"Sasampune tiang mawali ka kota Yerusalem, risedek tiang ngastawa ring Perhyangan Agung, irika tiang polih sipta jati. 18Tiang ngeton Ida Sang Panembahan, Ida masabda ring tiang, sapuniki: 'Enggalangja magedi uli kota Yerusalem! Sawireh anake dini tusing lakar tampi teken raos kitane ane nyaksiang unduk Ulune.' 19Tiang raris matur: 'Inggih Ratu Panembahan, anake iriki sami pada uning, mungguing titiang puniki jadma sane sampun ka perhyangan-perhyanganipune, ngejuk tur nigtig sakancan anake sane pracaya ring IRatu. 20Samaliha rikala saksin Palungguh IRatu kapademang, inggih punika Stepanus, titiang newek taler wenten irika. Titiang taler adung ring indikipune kapademang, tur titiang sane nongosin panganggen sawatek anake sane ngamademang ipun.' 21Ida Sang Panembahan masabda malih ring tiang sapuniki: 'Kema majalan, sawireh Ulun lakar nunden kita luas joh buat nekain bangsa-bangsane sane tidong Yahudi.' " 22Wantah rauh irika rakyate miragiang baos Dane Paulus, nanging sasampune punika rakyate raris jerit-jerit sapuniki: "Sirnayang ipun! Pademang ipun! Ipun nenten patut murip!" 23Rakyate punika terus jerit-jerit saha ngentung-ngentungang panganggenipune miwah nyambeh-nyambehang abu marep menek. 24Komandan pasukane raris malih mrentahang prajurite mangda ngajak Dane Paulus ngranjing ka markas tur mangda irika Dane Paulus katetes tur katigtig, pangaptinipun mangda dane uning, napi awinan anak Yahudine jerit-jerit kadi asapunika marep ring Dane Paulus. 25Nanging wau Dane Paulus kategul jaga katigtig, dane raris mabaos ring prawirane sane jaga nigtig dane, sapuniki: "Punapike ragane wenang nigtig warga negara Roma, sane durung katepasin iwang patutipun?" 26Wau prawirane punika miragi indike punika dane raris nguningayang ring sang komandan tur nunasang ring dane sapuniki: "Bapak, sapunapi antuk mangkin? Santukan jadma puniki warga negara Roma." 27Irika komandane punika raris nganampekin Dane Paulus tur mataken sapuniki: "Tegarangja orahang teken tiang, apake ragane ene saja warga negara Roma?" Pasaur Dane Paulus: "Inggih sawiakti kadi asapunika!" 28Sang komandan raris ngandika: "Tiang dadi warga negara Roma, ulihan tiang mayah prabea liu pesan." Pasaur Dane Paulus: "Nanging titiang puniki mula warga negara Roma saking palekadan titiange." 29Anake sane jaga nigtig Dane Paulus, jeg gelis makaon saking irika; tur sang komandan taler jejeh rikala dane uning mungguing Dane Paulus sane sampun tegul dane punika, warga negara Roma. 30Sang komandan mapakayun mangda tatas uning ring paindikan-paindikan sane kadalihang olih anak Yahudine marep ring Dane Paulus. Punika awinan benjangipun dane mrentahang ngembus anten Dane Paulus, saha ngaturin parapangageng panditane miwah Majelis Agamane mangda paum. Irika sang komandan ngatehang Dane Paulus saking markas ka ajeng Majelise punika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\