PAMARGIN PARAUTUSAN 23

1Dane Paulus nganengneng paraanggota Majelis Agamane punika, sarwi matur sapuniki: "Inggih parasemeton! Rauh ring rahinane puniki saluiring sane laksanayang tiang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, puniki madasar antuk manah sane suci nirmala." 2Irika Sang Pandita Agung Ananias mrentahang anake sane majujuk ring samping Dane Paulus, mangda namplak cangkem danene. 3Dane Paulus raris mabaos ring dane sapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa jagi namplak ragane, ih tembok malabur putih! Sane mangkin ragane malinggih iriki jagi nepasin tiang satinut ring Pidabdab Torate, nanging ragane ngraga mamurug Pidabdab Torate punika, malantaran ragane mrentahang anak namplak tiang!" 4Anake ring samping Dane Pauluse raris mabaos ring dane sapuniki: "Ragane nganistayang Pandita Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 5Dane Paulus raris masaur: "Inggih parasemeton, tiang tan uning, mungguing dane punika maraga Pandita Agung. Santukan wenten kecap Cakepan Sucine, sapuniki: 'Edaja ragane nganistayang pamimpin bangsan ragane.' " 6Rikala Dane Paulus uning mungguing ring pantaran anake sane paum punika wenten abagian golongan Saduki miwah sane lianan malih golongan Parisi, raris dane mabaos jangih ring ajeng Majelis Agamane sapuniki: "Inggih parasemeton! Tiang puniki golongan Parisi, pianak anak Parisi. Tiang katangkilang ring ajeng Majelis Agamane puniki malantaran tiang ngajap-ajap mungguing anake sane padem pacang murip malih!" 7Riwau Dane mabaos kadi asapunika, raris wetu pasogsag ring pantaran anak golongan Parisine, nglawan anak golongan Sadukine, tur anake sane paum punika raris palas dados kekalih. ( 8Santukan golongan Sadukine maosang, mungguing jadmane padem tan pacang murip malih, tur tan wenten malaekat wiadin roh. Nanging anak golongan Parisine ngega ring paindikane makatetiga punika.) 9Pasogsage punika sayan mangetang, tur makudang-kudang guru agama saking golongan Parisi raris matangi saha matur, kadi asapuniki: "Tan wenten kiwangan sane panggihin tiang ring jadmane puniki. Menawi sawiakti wenten roh wiadin malaekat sane mabaos ring ipun!" 10Pasogsage punika dados banget pisan, kantos komandan pasukane rumasa jejeh, yening anake akeh punika jaga mesbes Dane Paulus. Punika awinan dane raris mrentahang prajurite mangda maranin anake akeh tur ngambil Dane Paulus saking pantaran anake akeh punika, mangda kajak ngranjing ka markas. 11Ring wengine punika Ida Sang Panembahan raris ngadeg ring samping Dane Paulus tur ngandika sapuniki: "Entegangja keneh kitane! Kita suba nyaksiang Ulun dini di kota Yerusalem, tur aketo masih kita patut nyaksiang unduk Ulune di kota Roma." 12Benjang semengipun anak Yahudine raris mapiguman, ngrincikang pangindrajala. Ipun sami masumpah tan jagi mangan nginum, sadurung ipun nyidayang nyedayang Dane Paulus. 13Anake sane ngrincikang pangindrajala punika langkung ring petang dasa diri akehipun. 14Wus punika ipun raris nangkil ring ajeng pangageng panditane miwah ring parapanglingsire, sapuniki aturipune: "Titiang sareng sami sampun masumpah, tan jaga nunas wiadin nginum, sadurung titiang nyidayang mademang Paulus. 15Duaning punika, sane mangkin titiang nunas mangda guru sareng Majelis Agamane ledang ngarsayang ring komandane punika, mangda Paulus malih katangkilang ring ajeng Majelis Agamane. Uningayang mungguing Majelise mapakayunan jaga netes ipun saha becik. Nanging sadurung rauh iriki, titiang sareng sami sampun sedia jaga mademang ipun." 16Nanging rerincikane punika kapiragi antuk keponakan Dane Pauluse sane ulihan istri, punika awinannya ipun raris ngranjing ka markas nguningayang indike punika ring Dane Paulus. 17Sasampune asapunika Dane Paulus raris ngandikain satunggiling prawirane irika tur mabaos ring dane sapuniki: "Ajakja anake truna puniki nangkil ring ajeng sang komandan, santukan wenten paindikan sane jaga uningang ipun ring dane." 18Prawirane raris ngajak anake truna punika nangkil ring ajeng sang komandan, tur matur sapuniki: "Tahanan sane mawasta Paulus punika ngedih ring titiang mangda titiang ngajak anake truna puniki nangkil ring ajeng bapak, santukan wenten paindikan sane jaga uningang ipun ring bapak." 19Sang komandan raris nandan liman anake truna punika, kajak makaon saking irika, tur sasampune dane padaduanan, dane raris mataken ring ipun sapuniki: "Apa ane lakar orahang cening teken tiang?" 20Anake truna punika raris matur sapuniki: "Sawatek anak Yahudine sampun igum jaga nunas ring bapak mangda bapak nangkilang malih Paulus ring ajeng Majelis Agamane ring rahinane benjang. Kabaosang, mungguing Majelis Agamane punika malih muatang jaga netes Paulus saha becik-becik. 21Nanging sampunang pisan linggihina pinunasnyane punika. Santukan sampun wenten langkungan ring petang dasa diri jadma sane sayaga nyadang Paulus. Anake punika sampun masumpah tan jagi nunas wiadin nginum sadurung ipun ngamademang Paulus. Sane mangkin ipun sareng sami pada sregep, wantah kantun nyantosang kaputusan bapak kewanten." 22Sang komandan raris ngandika sapuniki: "Eda pesan nyambat teken nyen-nyen, unduk ceninge suba ngorahang unduke ene teken tiang." Dane raris ngandikayang anake truna punika budal. 23Sasampune punika sang komandan raris ngandikain prawiran danene kekalih, tur kapangandikain sapuniki: "Sediaangja prajurit satak diri buat lakar ka kota Kaisarea muah prajurit ane majaranan pitung dasa muah juru panah satak diri. Ento makejang apang suba sregep tur sedia majalan pukul sia di petenge jani. 24Sediaang masih jaran makudang-kudang ukud ane lakar tegakina baan Paulus, tur ajak ia apang rahayu nangkil ka ajeng Sang Gubernur Peliks." 25Irika sang komandan raris nulis surat, sane dagingipun kadi asapuniki: 26"Titiang Klaudius Lisias ngaturang pangayu bagia ring palungguh iratu, Sang Gubernur Peliks. 27Pidagingan, jadma Yahudine sampun ngejuk jadmane puniki, tur jagi kapademang. Titiang miragi mungguing jadmane puniki warga negara Roma, duaning punika titiang sareng prajurit-prajurit titiange maranin anake akeh punika, tur ngluputang jadmane puniki. 28Titiang mamanah uning, punapi sane dados dedalihan anake akeh punika marep ring jadmane puniki, punika awinan titiang nangkilang ipun ring ajeng Majelis Agamanipune. 29Irika raris sinah antuk titiang, mungguing jadmane puniki tan wenten pisan nglaksanayang paindikan sane ngawinang ipun patut ngemasin padem wiadin kapangkeng. Ipun wantah kadalih ngeniang ring paindikan-paindikan sane munggah ring Pidabdab Toratipune. 30Ritatkala titiang polih laporan, mungguing anak Yahudine ngrincikang jaga ngamademang jadmane puniki, titiang raris ngaturang jadmane puniki ring ajeng palungguh iratu. Titiang sampun mrentahang ring mesehipune, mangda ipun nalih jadmane puniki ring ajeng palungguh iratu." 31Paraprajurite sami pada sairing ring prentahe punika. Ring wengi punika ugi Dane Paulus kabakta ngantos rauh ring kota Antipatris. 32Benjangipun paraprajurite sane nunggang kuda nglanturang pamargi ngajak Dane Paulus, nanging prajurite sane lianan mawali ka markas. 33Sasampune rauh ring kota Kaisarea, prajurite raris ngaturang surate punika miwah Dane Paulus ring ajeng sang gubernur. 34Sang gubernur tumuli ngwacen surate punika tur mataken ring Dane Paulus, saking wewengkon napi kawit danene. Riwau sang gubernur tatas uning, mungguing kawit danene saking jagat Kilikia, 35sang gubernur raris ngandika sapuniki: "Kayang anake ane nalih ragane teka, ditu tiang lakar nureksain wicaran ragane." Sasampune punika dane raris mrentahang mangda Dane Paulus katahan tur kajaga ring genah sane pecak dados purin Sang Prabu Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\