PAMARGIN PARAUTUSAN 24

1Sasampune maletan limang rahina, Sang Pandita Agung Ananias raris lunga ka kota Kaisarea kairing antuk makudang-kudang panglingsir anak Yahudine miwah pangacara adiri, sane mawasta Tertulus. Dane sareng sami nangkil ring ajeng sang gubernur tur ngaturang dedalihan danene marep ring Dane Paulus. 2Tertulus raris kapangandikayang tangkil, tur ngawitin ngaturang panalihipune marep ring Dane Paulus, kadi asapuniki: "Inggih Ratu Gubernur Peliks, malantaran kawicaksanaan palungguh iratu ngamong jagat, bangsan titiange tan maren muponin kerta raharja. Samaliha akeh malih paindikan-paindikan sane ngawinang kabecikan bangsan titiange sane sampun kalaksanayang rauh mangkin. 3Saluiring paindikane punika ring dija jua tansah tampi titiang antuk manah sane kalangkung suksma pamantuka ring ajeng palungguh iratu. 4Mangda titiang sampunang banget makewuhin palungguh iratu, titiang nunas ica mangda palungguh iratu ledang ugi miarsayang atur titiange sane amatra puniki. 5Inggih punika, jadmane puniki kapanggih antuk titiang tansah dados pangrubeda sane makewehin pisan. Ipun ngawinang iur ring pantaran jadma Yahudine, ring sakuub jagate sami, tur ipun dados golongan Nasrani. 6Ipun taler ngindayang ngletehin Perhyangan Agunge, punika awinan titiang raris ngejuk ipun. [Titiang mamanah nepasin ipun satinut ring Pidabdab Torat titiange. 7Nanging Sang Komandan Lisias raris rauh tur mamaksa ngambil jadmane puniki. 8Sasampune punika dane raris mrentahang, sapasiraja sane jaga nalih jadmane puniki, ipun mangda nangkil ring ajeng palungguh iratu.] Sane mangkin yen palungguh iratu ledang netes jadmane puniki, palungguh iratu jaga uning ring saluiring paindikan sane dalihang titiang marep ring ipun." 9Anak Yahudine sami pada ngawiaktiang dedalihane punika, tur nguningayang mungguing wiakti kadi asapunika. 10Sang gubernur raris mapaica wangsit mangda Dane Paulus mabaos. Irika Dane Paulus raris matur, sapuniki: "Titiang uning mungguing palungguh iratu sampun sue pisan madeg dados hakim pabuat bangsane puniki. Punika awinan titiang rumasa bagia pisan santukan prasida ngwekasang dewek titiange ring ajeng palungguh iratu. 11Yening palungguh iratu mitetesin, palungguh iratu pacang prasida wikan, mungguing nenten lintang saking roras rahina sane sampun langkung, titiang munggah ka kota Yerusalem nyadia mabakti. 12Sakancan anak Yahudine puniki durung naenin manggihin titiang masogsag ngajak sira-sira, napi malih ngawinang rakyate iur, yadian ring Perhyangan Agung, yadian ring perhyangan-perhyangane tiosan miwah ring genah-genah sane lianan, ring kotane punika. 13Ipun sareng sami tan mrasidayang ngaturang bukti ring palungguh iratu, ngeniang dewek titiange. 14Titiang mariangken ring ajeng palungguh iratu, mungguing titiang astiti bakti ring Widin leluur titiange, majalaran ninutin Margi sane baosang ipun iwang. Nanging titiang taler pracaya ring saluiring paindikan sane sinurat ring Cakepan Torat Nabi Musane miwah ring Cakepan Paranabine. 15Titiang taler maderbe pangajap-ajap sane pateh ring ipun pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika, mungguing sakancan manusane sane becik miwah sane kaon, jaga kauripang saking pantaran anake padem. 16Punika awinan titiang tansah ngusahayang dewek titiange mangda titiang prasida molih manah sane ening nirmala ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring arepan manusane. 17Sasampune titiang matilar saking kota Yerusalem makudang-kudang taun suenipun, titiang raris malih mawali mrika tur makta jinah sumbangan pabuat bangsan titiange miwah jaga maturan ring Perhyangan Agung. 18Risedek titiang ngaturang aturan, tur sasampune titiang muputang upakara pabresihan titiange, irika titiang panggihin ipun ring Perhyangan Agung. Maliha duk punika titiang irika wantah sareng akidik tur tan wenten iur. 19Nanging irika wenten makudang-kudang anak Yahudi saking wewengkon Asia. Patutipun anake punika sane rauh nangkil ring ajeng palungguh iratu, tur ngaturang dedalihanipune, yening ipun maderbe dedalihan marep ring titiang. 20Sane mangkin indayang nikayang jadmane sane pada nangkil puniki, mangda ipun nguningayang indik kiwangan sane keniang ipun ring dewek titiange, ritatkala titiang katangkilang ring ajeng Majelis Agamane. 21Sajawining wenten paindikan asiki, inggih punika paindikan sane ucapang titiang rikala titiang wenten ring pantaranipune sami, sane kadi asapuniki: 'Ring rahinane puniki ragane nepasin tiang, malantaran tiang pracaya mungguing jadmane padem pacang kauripang malih.' " 22Irika Gubernur Peliks, sane sampun wikan ring Margine punika, raris muputang parumane. Dane raris ngandika ring anake akeh sapuniki: "Kayang Komandan Lisiase teka, ditu tiang lakar mutusang prakaran ragane." 23Dane mrentahang prawirane sane nyaga Dane Paulus mangda tetep nyaga dane, nanging mangda Dane Paulus kicen kabebasan, tur mangda parasawitran danene taler kicen sela buat ngayahin dane. 24Maletan makudang-kudang rahina, Gubernur Peliks raris rauh kasarengin antuk Drusila rabin danene. Rabin danene punika anak Yahudi. Dane ngandikayang mangda Dane Paulus katangkilang ring ajeng danene. Irika dane mirengang Dane Paulus nartayang indik kapracayan ring Ida Sang Kristus Yesus. 25Nanging wau Dane Paulus maosang indik kapatutan, indik ngeret indria, indik Rahina Pangadilane sane pacang rauh, Gubernur Peliks raris rumasa resres ring kayun, tumuli dane ngandika sapuniki: "Jani ragane dadi suba magedi malu. Yen tiang ngelah sela, ragane lakar buin kaukin tiang." 26Duk punika sujatinne Gubernur Peliks ngajap-ajap mangda Dane Paulus ngaturang jinah ring dane. Punika awinane dane sering ngandikain Dane Paulus tur mabebaosan ring dane. 27Nanging sasampune kalih taun, Gubernur Peliks raris kagentosin antuk Gubernur Perkius Pestus. Gubernur Peliks mapakayunan ngalap manah anak Yahudine, punika awinane Dane Paulus kabanggayang ring pangkeng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\