PAMARGIN PARAUTUSAN 3

1Sedek rahina anu, pukul tiga nyoreang, rikala masan anake mabakti, Dane Petrus miwah Dane Yohanes munggah ka Perhyangan Agung. 2Irika ring pamedale sane mawasta "Gapura Asri" wenten anak rumpuh ngawit saking wau lekad. Nyabran rahina ipun kagandong tur kategakang ring pamedale punika, buat ngagendong ring anake sane jagi ka Perhyangan Agung. 3Rikala ipun ngantenang Dane Petrus miwah Dane Yohanes jaga ngranjing, ipun nunas padana ring sang kalih. 4Sang kalih tumuli nganengneng ipun. Irika Dane Petrus mabaos ring ipun sapuniki: "Nengnengja tiang!" 5Duaning punika ipun raris nganengneng sang kalih, saha ngajap-ajap jaga polih padana. 6Dane Petrus tumuli mabaos ring ipun sapuniki: "Yen pipis, tiang tusing pesan ngelah, nanging apa ane gelahang tiang, ento ane lakar baang tiang. Masrana kawisesan Ida Sang Hyang Yesus Kristus ane uli kota Nasaret, bangun tur majalanja ragane!" 7Irika Dane Petrus ngambel lima tengawan anake punika, tur ngedetin ipun mangda majujuk. Jeg pramangkin buntut lan pagelangan buntut anake punika siteng. 8Ipun ngencotang majujuk tur ngawitin mamargi milehan. Ipun raris ngiring sang kalih ngranjing ka Perhyangan Agung sambilang ipun mamargi jibrag-jibrag tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9Sawatek anake sane wenten irika, manggihin ipun nglincak tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Rikala anake akeh punika ngelingin ipun, mungguing ipun sane pecak negak ngagendong ring pamedale sane mawasta "Gapura Asri", raris anake katah punika sami pada angob tur bengong ring paindikane sane sampun nibenin anake punika. 11Santukan anake sane pecak rumpuh punika tan mari ngiring Dane Petrus miwah Dane Yohanes, kenginan sawatek anake sane angob iwau raris rauh ngrunyung Dane Petrus miwah Dane Yohanes ring piasane sane mawasta, Piasan Salomo. 12Duk Dane Petrus nyingakin anake akeh punika, dane raris mapidarta sapuniki: "Inggih parasemeton tiang, bangsa Israel, napi awinanipun semeton angob ring paindikane puniki, tur napi awinanipun semeton jeg nganengneng tiang? Punapike pitaenang semeton, malantaran saking kakuasan miwah kasaduan tiange anake puniki nyidayang mamargi? 13Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Dane Abraham, Dane Ishak miwah Dane Yakub, Widin leluur iragane, Ida sampun ngluihang kaulan Idane inggih punika Ida Hyang Yesus. Nanging semeton sampun nyerahang Ida ring sang rumaos, tur nulak Ida ring ajeng Gubernur Pilatus, yadiastun manut pakayunan Dane Pilatus, Ida patut kabebasang. 14Nanging semeton sampun nulak Ida sane maraga suci tur adil, tur semeton mapinunas ring Dane Pilatus mangda dane ledang mebasang anake sane ngamademang jadma punika, pinaka paica buat semeton. 15Kadi asapunika semeton sampun nyedayang anak sane nuntun manusane ngungsi kauripan. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking pantaran anake padem, tur tiang sareng sami dados saksin paindikane punika. 16Malantaran pracaya ring Ida Hyang Yesus, kenginan kuasan Idane punika sampun nguatang anake sane aksi tur uningin semeton puniki. Tur kapracayanipune punika sane sampun nyegerang ipun ring ajeng semetone sareng sami. 17Inggih parasemeton, tiang uning mungguing pakardin semetone miwah parapamimpin semetone marep ring Ida Hyang Yesus punika, wantah majalaran saking kanambetan semetone. 18Malantaran paindikane puniki, saluiring sane kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa duke nguni malantaran paranabine, sane ngeniang indik Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, sane patut nandang sangsara, sane mangkin sampun kategepin. 19Duaning asapunika sehinja pepinehe tur kutangja dosa-dosan semetone raris mawalija ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda dosa-dosan semetone kabrastayang, 20mangda semeton prasida muponin manah sane degdeg saking Ida Sang Panembahan, mangdane Ida prasida ngutus Ida Hyang Yesus, sane mula kaselik dados Prabu Sane Kajanjiang pabuat semeton. 21Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika patut malingga ring suargan, kantos saluiring paindikan kaanyarang, satinut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun kawedarang malantaran paranabine sane suci duke nguni. 22Santukan Nabi Musa ngandika sapuniki: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa, pacang ngadegang Nabi adiri saking pantaran parasemeton ragane, pateh sakadi tiang. Pirengang tur telebangja saluiring paindikane sane sabdayang dane ring semeton. 23Sapasiraja sane tan kayun mirengang pangandikan sang nabine punika, ipun jaga kakutang tur kasirnayang saking pantaran kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 24Tur sakancan paranabine, ngawit saking Dane Samuel miwah ungkuran ring dane, sane sampun naenin mapidarta makasami taler sampun ngelepang indik masane puniki. 25Saananing janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kalantarin antuk paranabin Idane, punika mula pabuat semeton. Samaliha semeton nampi duman waris pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kajanjiang ring leluur iragane. Sakadi sabdan Idane ring Dane Abraham sapuniki: 'Majalaran uli sentanan kitane, Ulun bakal ngamertanin sawatek bangsane di gumine!' 26Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa nyelik tur ngutus kaulan Idane pinih riin ngrauhin semeton, buat ngamertanin tur nuntun semeton suang-suang mabalik saking pamargin semetone sane corah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\