PAMARGIN PARAUTUSAN 4

1Durung puput Dane Petrus miwah Dane Yohanes mabaos ring anake akeh punika, tan dumade raris wenten parapandita lan komandan pajagaan Perhyangan Agunge miwah paragolongan Sadukine rauh maranin sang kalih. 2Dane sareng sami pada duka pisan, santukan sang kalih ngurukang anake akeh punika, mungguing Ida Hyang Yesus sampun nyeneng saking pantaran anake padem, dados pinaka bukti mungguing jadmane padem pacang murip malih. 3Punika awinanipun dane sareng sami ngejuk tur mangkeng sang kalih ngantos makabenjang semengipun, santukan daweg punika sampun wengi. 4Nanging anake sane miragiang pidartan dane sang kalih, akeh sane pracaya ring Ida Hyang Yesus; cacah jiwanipune makasami sawatara limang tali diri akehipun. 5Benjangne parapamimpin miwah parapanglingsir Yahudine miwah guru-guru agamane sami pada paum ring kota Yerusalem, 6kasarengin antuk Sang Pandita Agung Hanas miwah Kayapas, Yohanes miwah Aleksander miwah akeh malih anak lianan, sawatek anak sane dados kulawargan Sang Pandita Agung. 7Iparautusan makakalih raris katangkilang ring ida dane sareng sami, tur katetes antuk pitaken-pitaken sapuniki: "Kenkenang ragane nyegerang anake rumpuh ene? Kawisesan apa ane gelahang ragane muah adan nyene ane ojah ragane?" 8Dane Petrus sane kalingganin antuk Ida Sang Hyang Roh Suci, tumuli matur ring ida dane sareng sami, sapuniki: "Inggih parapamucuk miwah parapanglingsir bangsa Yahudine sinamian. 9Yening ring rahinane puniki titiang sareng kalih katetes ngeniang indik pakardi ayu marep ring anake rumpuh puniki miwah kadi asapunapi antuk titiang nyegerang ipun, 10inggih titiang matur piuning ring ida dane sareng sami miwah ring sawatek bangsa Israele, mungguing anake sane majujuk ring ajeng ida dane puniki prasida sampun seger oger, punika wantah malantaran kawisesan parab Ida Hyang Yesus Kristus sane saking kota Nasaret, sane sampun pentang tur pacek ragane ring salibe, nanging sampun kanyenengang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pantaran anake padem. 11Manut sakadi sane sampun kakecap ring Cakepan Sucine: Mungguing Ida Hyang Yesus, Ida punika maraga Batu sane kakutang antuk paratukang batune, inggih punika ragane sareng sami, nanging Ida sampun kadadosang batu dasar sane paling pentinga.' 12Wantah ring Ida ngraga wenten karahayuan; santukan ring sasoring akasa saduuring pretiwi tan wenten malih parab tiosan sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring imanusa, sane ngranayang iraga rahayu." 13Sawatek anake sane paum irika sami rumasa angob ring kawanenan Dane Petrus miwah Dane Yohanes, santukan ida dane sami pada wikan mungguing sang kalih punika tan naenin mapaguruan. Ida miwah dane raris eling, mungguing sang kalih punika pecak pangiring Ida Hyang Yesus. 14Sawatek anake sane paum irika, tan wenten sane mrasidayang nimpalin baos dane sang kalih, santukan sami pada nyingak anake sane sampun kasegerang punika majujuk ring samping Dane Petrus miwah Dane Yohanes. 15Duaning asapunika sang kalih raris kapangandikayang medal saking genah pasangkepane punika, tur ida dane raris matetimbangan. 16Tetimbangan ida danene sapuniki: "Sapunapi antuk matakeh ring anake puniki? Sawatek jadmane sane wenten ring kota Yerusalem sami pada uning, mungguing anake puniki sampun ngwentenang katawahan sane aeng pisan, samaliha iraga nenten mrasidayang moyanin indike punika. 17Nanging mangda sampunang indike puniki sayan amiug ring pantaran jadmane katah, becikan iraga miteketin tur nombahang ipun, mangda sampunang ipun malih mabaos nyambat-nyambat wastan Yesus punika ring sapasira jua." 18Wus punika iparautusan makakalih malih kapangandikayang ngranjing, raris kapiteketin mangda sampunang dane nguruk tur nyambat-nyambat parab Ida Hyang Yesus. 19Nanging Dane Petrus miwah Dane Yohanes matur sapuniki: "Inggih, indayang ida dane ngraga sane nepasin, sane encen kabaos patut ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapike satinut ring ragane, punapi ninutin Ida Sang Hyang Widi Wasa? 20Santukan titiang tan pacang rered jagi midartayang paindikan sane sampun pangguh miwah piragi titiang." 21Sawatek anake sane paum irika malih miteketin sang kalih saha banget pisan, tumuli kabebasang, santukan ida dane nenten polih dadalan sane pacang kanggen nyisipang sang kalih. Maliha ida dane pada ajerih ring anake akeh, sane sami ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran ngatonang anake rumpuh punika sampun seger. 22Mungguing anake sane sampun kasegerang antuk cara sane tawah punika, tuuh ipun sampun lintang ring petang dasa tiban. 23Sasampune Dane Petrus miwah Dane Yohanes kabebasang, digelis dane ngrauhin parasemeton pasamuane, tur nuturang saluiring paindikan sane sampun kawecanayang antuk parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine. 24Tatkala parasemeton punika miragi paindikane punika, dane sareng sami pada saguluk ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: "Inggih Ratu Sang Panembahan, sane ngadakang akasa miwah jagat, segara saha sadagingipun makasami! 25Malantaran leluur titiange Sang Prabu Daud, parekan Palungguh IRatu sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sampun masabda sapuniki: Apa krana parabangsane ane tidong bangsa Israel pada iur? Apa kranane parabangsane ngrincikang paundukan-paundukan ane tan papuara? 26Pararatune di gumine pada sregep sayaga muah parapangedene pada sangkep, nglawan Ida Sang Panembahan muah Sang Prabu Ane Kajanjiang ento.' 27Santukan Sang Prabu Herodes miwah Gubernur Pilatus sinarengan ring parabangsane miwah wong Israel, ring kotane puniki sami pada igum misadia nglawan Ida Hyang Yesus, Kaula druene sane suci, sane sampun adegang Palungguh IRatu dados Prabu. 28Ipun sareng sami sampun sayaga jaga nglaksanayang saluiring paindikan sane sampun pastiang Palungguh IRatu saking nguni, sane janten pacang kasidan, manut kawisesan miwah pakarsan Palungguh IRatu. 29Inggih Ratu Panembahan, sane mangkin cingakja panyangsara sane tibakang ipun ring titiang sareng sami; tur lugrainja titiang parakaulan Palungguh IRatu, kawanenan buat midartayang Orti Rahayun Palungguh IRatu. 30Enjuhangja tangan Palungguh IRatu buat nyegerang anak sakit miwah ngwentenang katawahan-katawahan miwah praciri-praciri malantaran parab Ida Hyang Yesus, Kaulan Palungguh IRatu sane suci." 31Wau dane puput ngastawa, genah danene mapunduh punika raris magejeran. Dane sareng sami kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngawitin pada wanen midartayang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32Sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika sami pada nunggal manah miwah pepinehnyane. Ipun sareng sami maosang, mungguing sakancan paderbeannyane punika boya dados derbennyane niri-niri, nanging makasami dados due tengah. 33Iparautusan midartayang indik nyeneng Ida Hyang Yesus kadulurin antuk kawisesan sane agung, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa nyriokin dane antuk sih pasuecan ngantos maliah-liah. 34Ring pantaran anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika tan wenten sane kakirangan. Santukan sane madue tegal wiadin umah, sami pada ngadol paderbeannyane, tur jinah pikolihannyane punika kabakta, 35katurang ring ajeng iparautusan. Jinahe punika raris kadum-dumang ring sawatek anake sane pracaya, manut kaperluannyane suang-suang. 36Kadi asapunika taler Dane Yusup anak suku Lewi uedan Pulo Siprus, sane kapesengin Barnabas antuk parautusane, (sane pitegesipun: Juru panglipur). 37Dane ngadol tegal paderbeannyane, jinahipune kabakta tur katurang ring ajeng parautusane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\