PAMARGIN PARAUTUSAN 5

1Duk punika wenten anak tios sane mawasta Ananias, kurenanipune mawasta Sapira. Ipun taler ngadol tanah tegalanipune acutak. 2Jinah panumbas tegalipune punika abagian kasepel antuk Ananias, tur sane abagian katurang ring iparautusan. Indike punika kuningin antuk somahipune. 3Dane Petrus raris mataken ring ipun sapuniki: "Semeton Ananias, napi awinan pakayunan semetone kareh antuk Ratun Setane, kantos semeton mobab ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngengkebang abagian pamelin tegal semetone punika? 4Sadurung tegale punika adol semeton, boyake tegale punika mula tuah tegal semeton? Tur sasampune kadol, jinahne taler semeton sane nuenang. Napi awinan semeton ngrincikang kadi asapunika ring pakayunan semetone? Boyaja manusa sane bobabin semeton, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 5Wau Ananias miragi baos Dane Petrus kadi asapunika, jeg pramangkin ipun bah tur padem. Sawatek anake sane miragi paindikane punika sami pada ajerih. 6Irika wenten makudang-kudang anak truna rauh ngambil sawan Ananiase tumuli karingkes tur kabakta medal, raris kapendem. 7Sawatara maletan tigang jam, somahipune raris rauh irika, nanging paindikane sane iwau punika tan uningin ipun. 8Dane Petrus tumuli mabaos ring ipun, sapuniki: "Semeton Sapira, indayang orahang ring tiang, punapike sawiakti aji amunika durus tegal semetone?" Pasauripune: "Inggih sawiakti wantah aji amunika!" 9Irika Dane Petrus raris mabaos ring ipun sapuniki: "Napi awinan semeton sareng kalih jeg saadung mintonin Roh Ida Sang Panembahan? Anake sane nanem sawan rabin semetone, sampun ring obag-obagan jelanane, jagi ngosong semeton medal." 10Jeg pramangkin ipun bah ring ajeng Dane Petrus, ngraris padem. Ipun raris kagosong medal, antuk paratrunane iwau, tumuli katanem ring samping genah kurenanipune matanem. 11Pasamuane miwah sakancan anake sane miragiang paindikane punika, sami pada ajerih pisan. 12Daweg punika parautusan Ida Hyang Yesus akeh ngwentenang praciri miwah katawahan-katawahan ring pantaran jadmane akeh punika. Sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus sami tansah pada saadung mapunduh, nunggil dados asiki ring Piasan Salomone. 13Anake sane lianan, tan wenten sane purun matunggilan ring anake sane pracaya punika, nanging makasami pada ngajiang anake sane pracaya punika. 14Samaliha sayan sue mawuwuh-wuwuh akehnya anake lanang istri sane pracaya ring Ida Sang Panembahan. 15Sasampune manggihin katawahan sane kakardi antuk parautusan Ida Hyang Yesus, akeh anake pada ngajak anak sakit ka sisin margine, kasareang ring tabane miwah ring tikehe, mangdane yening Dane Petrus nglintang irika, anake sakit punika keni kaungkulin antuk lawat Dane Petrus. 16Samaliha akeh anake pada mabered rauh saking kota-kota sane wenten ring samping-samping kota Yerusalem, tur ngajak anak-anak sakit miwah sakancan anak sane karangsukan setan. Anake punika makasami pada kasegerang. 17Irika Sang Pandita Agung miwah parapangiring idane, inggih punika sawatek anggota golongan Sadukine, kalintang merang ring kayun. Punika awinane ida dane sareng sami mapakayunan jaga nyangsarain parautusan Ida Hyang Yesus. 18Parautusan Idane tumuli kejuk tur kapangkeng. 19Nanging duk wengi punika jelanan pangkenge punika kampakang antuk malaekat Ida Sang Panembahan, parautusan Idane katuntun medal, tur kapangandikain sapuniki: 20"Kemaja ka Perhyangan Agung, tur tuturangja idup anyare teken anake makejang." 21Parautusan Ida Hyang Yesus pada sairing, tur sasampune tatas rahina dane ngranjing ka Perhyangan Agung tur dane ngraris ngawitin nguruk irika. Duk punika Sang Pandita Agung miwah parapangiring idane ngwedalang arah-arah, marumang Majelis Agamane, inggih punika parapanglingsir bangsa Yahudine. Ida taler ngandikayang mangda parautusan Ida Hyang Yesus kamedalang saking pangkeng, tur katangkilang ring ajeng parumane punika. 22Nanging ritatkala paraprajurite rauh ring pangkeng, parautusane tan wenten panggihin ipun irika, duaning punika ipun raris mawali tur nguningayang indike punika ring Majelis Agamane, sapuniki: 23"Ritatkala titiang rauh ring pangkeng, panggihin titiang korin pangkenge kantun makancing tekek pisan, tur parapajagaane pada sregep, sayaga ring arepan korine. Nanging wau korine punika ampakang titiang, tan wenten jadma panggihin titiang ring tengah pangkenge punika!" 24Duk parakomandan pajagaan Perhyangan Agunge miwah parapangageng panditane mireng paindikane punika, dane sami angob tur mataken, napi sane ngawinang parautusane kadi asapunika. 25Duk punika raris wenten anak rauh nangkil tur matur piuning sapuniki: "Inggih guru, anake sane sampun pangkeng guru punika, sane mangkin ipun wenten ring Perhyangan Agung sedek ngurukang anake akeh!" 26Irika komandan pajagaan Perhyangan Agunge kairing antuk parapajagaane raris ngambil parautusane punika, nanging tan malih nganggen kawirosan, kabatek antuk ajerih danene ring anake akeh, mangda sampunang dane kencurin antuk batu. 27Dane tumuli nangkilang parautusane punika ring ajeng Majelis Agamane. Irika parautusane katetes antuk Sang Pandita Agung, 28sapuniki: "Tiang suba pangsanget pesan nombahang ragane ngurukang nganggon kawisesan adan Yesuse ento. Nanging ane jani kota Yerusaleme makejang suba ebekin ragane baan paurukan ragane ento. Tur ragane sarat mabudi nalih tiang ajak makejang ane ngamatiang Yesus!" 29Dane Petrus miwah parautusane sane lianan, tumuli masaur, sapuniki: "Iraga patut sairing ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkungan ring ninutin imanusa. 30Sasampunne ragane nyedayang Ida Hyang Yesus malantaran mentang tur macek Ida ring salibe, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluur iragane tumuli nangiang Ida saking pantaran anake padem. 31Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida tur nglinggihang Ida ring singasanane sane mawisesa ring tengen Idane buat dados Pamucuk miwah Juru Rahayu, mangda bangsa Israele prasida polih sela buat ngesehin pepineh muah ngutang dosa-dosannyane tumuli polih pangampura saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32Titiang sareng sami puniki miwah Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring sawatek anake sane astiti bakti ring Ida, dados saksi pabuat saluiring paindikane punika." 33Wau mireng paindikane punika, sawatek anake sane parum punika sami pada marasa merang ring kayun, kantos sami mapakayun jaga nyedayang utusane punika. 34Nanging saking pantaran anake sane parum irika, wenten anak saking golongan Parisi adiri sane mapesengan Gamaliel, guru agama sane kajiang antuk anake akeh. Dane tumuli ngadeg tur mapinunas mangda parautusane punika kabakta medal ka jaba riin. 35Wus punika dane raris matur ring Majelis Agamane sapuniki: "Inggih semeton bangsa Israel, patut semeton tangar pisan ring paindikane sane jaga margiang semeton marep ring jadmane puniki. 36Sane riin wenten anak sane mawasta Teudas sane ngaku-ngaku dados pamimpin. Wenten sawatara sareng samas diri anak sane ngraremin ipun. Nanging ipun kapademang, tur sawatek pangiringipune sami pada sambeh pablesat, tur sirna. 37Wusan punika duk masan anake nyacah jiwa, wenten malih anak mawasta Yudas saking wewengkon Galilea. Ipun taler akeh polih anak sane satinut ring ipun. Nanging ipun taler kapademang tur sawatek pangiringipune sami pada sambeh pablesat. 38Kadi asapunika taler ngeniang indike sane mangkin, tiang matur pakeling ring parasemeton, sampunang pisan semeton mlegendahang jadmane puniki. Banggayang ipun sapunika. Yening pepineh miwah pakardinipune punika saking imanusa kawitnyane, sinah ipun jaga sirna. 39Nanging yening saking Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitnyane, parasemeton tan jagi mrasidayang nyirnayang jadmane puniki. Menawi benjang pungkur jaga sinah, mungguing semeton sujatinipun nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa." Pakeling Dane Gamaliel punika kapatut antuk Majelis Agamane. 40Parautusane punika tumuli kapangandikayang ngranjing, raris dane katigtig tur kaglemekin mangda dane sampunang malih ngurukang nganggen kawisesan parab Ida Hyang Yesus. Wus punika raris dane kabebasang. 41Parautusan Ida Hyang Yesus raris medal, kesah saking Majelis Agamane punika, tur marasa liang pisan, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain dane nandang sangsara malantaran parab Ida Hyang Yesus. 42Nyabran rahina dane nglanturang ngurukang miwah midartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus, Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, ring Perhyangan Agung miwah ring umah-umah anake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\