PAMARGIN PARAUTUSAN 6

1Duk punika pasamuane sayan mawuwuh-wuwuh akehipun. Raris wenten pakrimik ring pantaran anak Yahudi uedan Yunani marep ring anak Yahudi uedan Yudea. Santukan rikala ngedumang padana nyabran rahina, parabebalu uedan Yunanine sering kalemenahang. 2Duaning punika parautusane makaroras tumuli munduhang pasamuane makasami, saha mabaos sapuniki: "Kirang patut rasanne yen tiang sareng sami kantos tuleman midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, majalaran wantah ngetang jinah kewanten. 3Inggih parasemeton, duaning punika pilihja anak sane sampun kabaos sadu tur wicaksana ring pantaran semetone pitung diri akehipun, samaliha sane kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun jagi serahin tiang ngamargiang paindikane punika. 4Mangda tiang sareng roras puniki mrasidayang ngilis ngamargiang pangastawan miwah midartayang Orti Rahayu kewanten." 5Pasamuane makasami pada saadung ring baos parautusane punika. Duaning punika ipun sareng sami raris milih Dane Stepanus, anak sane pageh pracaya ring Ida Hyang Yesus lan kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Dane Pilipus, Dane Prokorus, Dane Nikanor, Dane Timon, Dane Parmenas miwah Dane Nikolaus anak saking kota Antiokia sane magama Yahudi. 6Dane sareng pepitu raris katangkilang ring ajeng parautusane. Irika parautusan Ida Hyang Yesus tumuli ngastawayang dane tur napak duur danene antuk tangan. 7Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa raris sayan sumebar. Pasamuane ring Yerusalem sayan maweweh-weweh akehipun, tur akeh taler parapandita sane nrima tur pracaya ring Orti Rahayune punika. 8Duk punika Dane Stepanus sane bek antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha bek antuk kawisesan, ngwentenang makudang-kudang katawahan miwah praciri ring arepan anake akeh. 9Nanging wenten makudang-kudang anak sane ngamesehin dane. Anake punika warga pasamuan Yahudi sane mawasta Pasamuan Anak Merdeka, inggih punika anak Yahudi uedan kota Kirene miwah kota Aleksandria. Anake punika kasarengin antuk anak Yahudi saking wewengkon Kilikia miwah Asia, sami pada matembung baos nglawan Dane Stepanus. 10Nanging rikala Dane Stepanus mabaos, Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ngicen dane kawicaksanan, kantos sakancan anake punika nenten mrasidayang nimpalin baos danene. 11Raris anake punika ngoles makudang-kudang anak, mangdane nyak mabaos sapuniki: "Tiang sareng sami sampun miragi jadmane puniki ngucap langgana ring Dane Musa miwah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." 12Malantaran punika ipun ngoles anake katah, parapanglingsire miwah paraguru agamane. Sakancan anake punika tumuli pada nyagjag tur ngejuk Dane Stepanus, raris katangkilang ring ajeng Majelis Agamane. 13Anake punika raris ngajak makudang-kudang anak jaga kanggen saksi, buat ngaturang kasaksian palsu marep ring Dane Stepanus, sapuniki: "Anake puniki tansah nganistayang Perhyangan Agung iragane, Pidabdab Torate. 14Titiang sareng sami sampun miragi baosipune mungguing Yesus saking kota Nasaret punika jaga nguugang Perhyangan Agunge, tur ngesehin tata krama sane sampun tami iraga saking Dane Musa!" 15Sawatek anake sane paum ring Majelis Agamane punika sami pada mandreng Dane Stepanus. Irika prarain danene kakantenang waluya sakadi prarain malaekat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\