PAMARGIN PARAUTUSAN 8

1Dane Saulus taler adung pisan ring indik sedan Dane Stepanuse punika. Ngawit saking rahinane punika sangsara sane kalintang ageng nibenin pasamuane ring kota Yerusalem. Sajawining parautusan Ida Hyang Yesus, sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus pablesat nylupsup ring sawewengkon jagat Yudea miwah Samaria. 2Duk punika wenten makudang-kudang anak sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa mendem sawan Dane Stepanus, saha banget pisan antukipun mangelingin. 3Nanging Dane Saulus sarat pisan antuk dane mapiuleh jaga ngeseng pasamuane. Sabilang umah peped dane nyelepin, tur yening irika wenten anak pracaya ring Ida Hyang Yesus, raris kapaid medal, tan ngetang luh muani, tumuli karanjingang ring pangkenge. 4Sakancan anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus, sane sampun pablesat nylupsup milehan punika, sami pada midartayang Orti Rahayu. 5Dane Pilipus ngungsi satunggiling kota ring wewengkon Samaria, tur dane midartayang ring sakancan anake irika indik Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika. 6Anake punika sami pada teleb miragiang pamidartan Dane Pilipus. Ipun sareng sami pada ngincepang daging pidartane punika, sarwi ngantenang praciri-praciri sane kaadakang antuk Dane Pilipus. 7Akeh setane pada medal saha jerit-jerit saking anak sane karangsukan setan; akeh anak sane perot miwah rumpuh sampun prasida kasegerang. 8Irika raris wenten kaliangan ageng pisan ring kotane punika. 9Ring kota punika wenten anak sane mawasta Simon, sane sampun saking sue nganggen pangiwa saha ngranayang sawatek anak Samariane sami pada gaok ring ipun. Samaliha ipun matingkah sakadi anak sane pinih utama irika. 10Sawatek anake ring kotane punika, agung alit, sami pada satinut ring ipun, saha mabaos asapuniki: "Anake ene mula tuah kakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane kasub kasambat kakuasaan ane agung." 11Anake sami pada leket ring ipun santukan sampun saking sue anake punika pada angob ring kasaktian pangiwanipune. 12Nanging sasampune ipun sareng sami pada pracaya ring pidartan Dane Pilipus ngeniang Orti Rahayu indik Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah indik parab Ida Hyang Yesus Kristus, ipun sareng sami, lanang istri pada kalukat. 13Simon taler pracaya ring Ida Hyang Yesus. Tur sasampune ipun kalukat, ipun tansah ngiring Dane Pilipus. Ipun kalintang angob rikala ngeton katawahan-katawahan sane ageng miwah praciri-praciri sane kaadakang antuk Dane Pilipus. 14Parautusan Ida Hyang Yesus sane ring kota Yerusalem miragi indik jadma Samariane sampun nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinan dane raris ngutus Dane Petrus miwah Dane Yohanes mrika. 15Sasampune rauh irika, sang kalih tumuli ngastawayang jadma Samariane punika mangda ipun sareng sami kapaicain Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, 16santukan ipun durung katedunin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun wantah kalukat kadadosang pangiring Ida Hyang Yesus kewanten. 17Irika Dane Petrus miwah Dane Yohanes ngungkulang tangan danene ring sirahipune, tur ipun sami kapaicain Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 18Rikala Simon manggihin, mungguing Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun tumurun ring jadmane punika majalaran ipun kaungkulin tangan antuk parautusan Ida Hyang Yesus, raris ipun ngaturang jinah ring Dane Petrus miwah Dane Yohanes, 19saha matur sapuniki: "Inggih semeton icenja taler tiang kawisesan puniki. Mangda anake sane ungkulin tiang tangan, jaga kalugra nampi Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa." 20Nanging Dane Petrus mabaos ring ipun sapuniki: "Wastu semeton sareng-sareng ring jinah semetone kageseng ring api nrakane. Santukan semeton mitaenang sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa kengin katumbas antuk jinah. 21Semeton nenten maderbe bagian wiadin duman sajeroning pakaryan tiange puniki, santukan pepineh semetone nenten jujur ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22Sehinja tur kutangja pepineh semetone sane corah punika, tur ngastawaja ring Ida Sang Panembahan, mangdane Ida ledang ngampurayang pepineh semetone sane kadi asapunika. 23Santukan sampun panggihin tiang, mungguing manah semeton pait makilit sakadi nyali, tur semeton sampun kategul antuk kacorahan." 24Simon raris matur ring Dane Petrus miwah Dane Yohanes, sapuniki: "Inggih semeton, astawayangja tiang ring Ida Sang Panembahan mangda saluiring paindikan sane baosang semeton iwau, sampunang nibenin tiang." 25Sasampune sang kalih puput mapaica kasaksian miwah midartayang sabdan Ida Sang Panembahan, Dane Petrus miwah Dane Yohanes tumuli mawali ka kota Yerusalem. Sajeroning pamargin danene, dane midartayang Orti Rahayu ring desa-desa ring wewengkon Samariane punika. 26Wus punika raris wenten malaekat Ida Sang Panembahan ngandika ring Dane Pilipus sapuniki: "Kinkinang dewek kitane, kemaja majalan ngalodang ka jalane ane uli kota Yerusalem ka kota Gasa." (Margine punika sampun tan kantun kagunayang.) 27Irika Dane Pilipus makinkin raris mamargi. Duk punika wenten prakangge agung saking jagat Etiopia nuju mamargi mantuk. Prakangge agung punika, dados prakangge buat ngetangang druen Sri Kandake, Sang Raja Putri ring jagat Etiopia. Dane sampun lunga ka kota Yerusalem ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sane mangkin dane mawali mantuk nglinggihin kreta. Sajeroning pamargin danene punika, dane ngwacen cakepan dane Nabi Yesaya. 29Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Pilipus, sapuniki: "Kemaja paekin kretane ento!" 30Dane Pilipus digelis nganampekin, irika kapiragi prakanggene punika sedekan ngwacen cakepan dane Nabi Yesaya, punika awinan Dane Pilipus mataken ring dane sapuniki: "Punapike ragane ngresep ring paindikan sane wacen ragane?" 31Pasaur prakanggene punika: "Sapunapiang tiang jagi ngresep, yan tan wenten anak sane nerangang ring tiang?" Dane raris ngaturin Dane Pilipus munggah ka kretane tur malinggih sareng-sareng ring dane. 32Paosan cakepan sane wacen dane punika sapuniki: "Ida punika tan bina sakadi biri-biri sane kadandan ka pajagalane. Ida tan bina sakadi panak biri-biri sane kolok ritatkala bulunnyane kagundul. Asapunika Ida tan masuara angan abuku. 33Sajeroning kanistan, Ida katibakin pasisip. Tan wenten anak sane pacang mrasidayang nuturang babad palelintihan Idane. Santukan urip Idane sampun kabancut saking jagate." 34Sang prakangge agung raris matur ring Dane Pilipus: "Indayang dartayang ring tiang, indik sapasirake puniki, sane kabaosang olih nabine puniki? Punapike indik danene ngraga, punapi indik anak lianan?" 35Dane Pilipus raris mapidarta ring dane, kakawitin saking wewacene iwau, buat nartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus. 36Sapanglantur pamargin dane sang kalih, raris rauh ring genahe sane wenten toyanipun. Irika sang prakangge agung raris matur ring Dane Pilipus, sapuniki: "Ring genahe puniki wenten toya. Punapike wenten pialang yening tiang nunas kalukat?" [ 37Dane Pilipus tumuli matur ring dane: "Yening sampun nguleng pakayunan ragane pracaya ring Ida Hyang Yesus, sampun sinah tan wenten pialang." Pasaur danene: "Inggih tiang pracaya mungguing Ida Hyang Yesus Kristus punika putran Ida Sang Hyang Widi Wasa."] 38Sang prakangge agung raris ngandikayang ngrarianang kretan danene. Irika raris sang kalih, inggih punika Dane Pilipus miwah sang prakangge agung, tumuli tedun ka toyane. Dane raris kalukat antuk Dane Pilipus. 39Rikala sang kalih munggah saking toyane, tan pararapan Roh Ida Sang Panembahan mancut Dane Pilipus, kantos sang prakangge agung nenten malih nyingakin Dane Pilipus. Sang prakangge agung raris nglanturang pamargin danene saha liang pisan. 40Nanging Dane Pilipus napetang ragan danene sampun ring kota Asdod. Irika dane mamargi milehan ring kota-kotane makasami, midartayang Orti Rahayu kantos rauh ring kota Kaisarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\