EPESUS 2

1Sane riin semeton sampun padem sacara rohani malantaran dosa miwah pamargin semetone sane nyapa kadi aku. 2Daweg punika semeton malaksana satinut ring silakraman jagate sane corah; semeton pada satinut ring kakuasan sane ngreh akasane, inggih punika kakuasan sane ngreh anake sane nyapa kadi aku arepa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Sawiaktinne sane riin iraga sareng sami taler pateh kadi asapunika, sadaweg iraga kantun urip ngulurin indriane sane kaon, tur ninutin pepinehe sane corah. Punika awinanipun sapatutnya iraga taler keni pamidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, pateh sakadi anake tiosan. 4Nanging sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang agung, samaliha tan kadi-kadi agung sih kapitresnan Idane, 5kantos iraga sane sampun padem sacara rohani malantaran tungkas iragane, kauripang malih sajeroning Ida Sang Kristus. Malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa semeton sampun karahayuang. 6Samaliha sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus, iraga sampun kauripang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kicen linggih sareng-sareng mrentah ngiring Ida Sang Kristus ring jagate sane jaga rauh. 7Malantaran punika Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang kautaman sih pasuecan Idane sane maliah-liah ring masa-masa sane pacang rauh, ring sajeroning tresna asih Idane sane sampun sinahang Ida ring iraga, malantaran Ida Sang Kristus Yesus. 8Santukan malantaran sih pasuecan Idane, semeton prasida karahayuang, malantaran kapracayan semetone ring Ida; indike puniki boyaja malantaran pakertin semetone niri, nanging wantah malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9Punika awinanipun tan pisan patut semeton nyumbungang raga santukan punika boyaja pikolih pakertin semetone niri. 10Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi iraga, tur malantaran patunggilan iragane sajeroning Ida Sang Kristus Yesus, Ida sampun ngardi iraga buat nglaksanayang pakaryan sane becik, sakadi sane sampun sediaang Ida buat iraga. 11Inggih semeton, elingangja indik kawentenan semetone sane riin. Semeton sakadi bangsa sane boya Yahudi, kawastanin bangsa sane "tan masunat" antuk bangsa Yahudine, santukan bangsa Yahudine ngwastanin dewekipune bangsa "masunat", inggih punika sunat sacara sekala sane kamargiang antuk imanusa. 12Duk punika semeton doh saking Ida Sang Kristus. Semeton dados wong sunantara, sane tan sareng ketang ring pantaran bangsa pepilihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun semeton tan polih duman sajeroning prajanjian, sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kaulan Idane. Tur semeton tan maderbe pangajap-ajap miwah urip tan pa-Widi ring jagate puniki. 13Nanging sane mangkin sajeroning Ida Sang Kristus Yesus, semeton sane dumun doh, mangkin sampun tampek malantaran sedan Idane. 14Santukan Ida Sang Kristus Yesus ngraga sampun maicayang dame ring iraga, malantaran Ida nunggilang bangsa Yahudi miwah bangsa sane boya Yahudi dados bangsa asiki. Malantaran sedan Idane, Ida sampun nguug tembok panyeleng, sane malasang miwah ngawinang bangsa-bangsane punika mameseh-mesehan. 15Ida sampun ngusap Pidabdab Torat Yahudine, inggih punika pituduh-pituduh rauhing pidabdab-pidabdabnyane, mangdane Ida prasida nameang tur nunggalang bangsane kekalih punika dados satunggiling bangsa sane anyar sajeroning Ida. 16Malantaran seda ring salibe Ida Sang Kristus sampun ngicalang indik mameseh-mesehane punika; samaliha malantaran punika taler Ida nunggalang bangsane kekalih punika dados bangsa asiki, tumuli katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17Kadi asapunika Ida Sang Kristus rauh tur midartayang Orti Rahayu sane madaging dame pabuat sakancan bangsane, inggih punika pabuat semeton sane boya Yahudi, sane doh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapunika taler pabuat bangsa Yahudi sane nampek ring Ida. 18Malantaran Ida Sang Kristus, iraga sareng sami, inggih punika bangsa Yahudi miwah bangsa sane boya Yahudi mrasidayang umedek tangkil ring ayun Ida Sang Aji, sajeroning Roh sane tunggal. 19Duaning asapunika, sane mangkin, semeton sane boya bangsa Yahudi nentenja malih dados wong sunantara miwah pendonan, nanging dados warga sajeroning bangsa padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Semeton taler ngwangun ring duur dasar sane sampun kapasang antuk parautusan miwah paranabine, tur sane pinaka dados batu dasarnyane inggih punika Ida Sang Kristus. 21Ida sane natakin wewangunane punika, samaliha Ida sane ngrajegang kantos dados Perhyangan Agung sane suci sajeroning Ida Sang Panembahan. 22Sajeroning patunggilan ring Ida, semeton taler kawangun sareng-sareng ring semeton-semeton sane tiosan, kadadosang satunggiling wewangunan, genah Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga, malantaran Roh Idane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\