EPESUS 6

1Ih cerik-cerike, idepangja raos meme bapan ceninge, sawireh keto patutne solah anake Kristen. 2"Baktija teken meme bapan ceninge", keto kecap pituduhe ane paling utamana, ane misi janji buka kene: 3"Apanga kita rahayu tur dawa tuuh kitane di gumine." 4Tur pabuat parawong tua, becikang alit-alit semetone, mangdane sampunang kantos alit-alite brangti ring semeton. Nanging tuntun tur pituturinja alit-alite antuk paurukan Kristen. 5Pabuat sakancan parekan, tinutinja pamekel nyamane; laksanayangja prentahnyane saha nekeng ati, satmaka buka mamarekan teken Ida Sang Kristus. 6Edaja nyama nglaksanayang prentahnyane di nujune mapadu arep dogen, buat ngliangang atinne, nanging buka parekan Ida Sang Kristus, laksanayangja pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa saha nekeng ati. 7Tegenja ayah-ayahan nyamane dadi parekan aji keneh ane liang, buka nyama mamarekan teken Ida Sang Panembahan, tusingja buka anak mamarekan teken manusa. 8Ingetangja, Ida Sang Panembahan lakar mapaica pikolih teken anake ane malaksana ayu, yadian ia parekan, yadian ia anak merdeka. 9Pabuat parapamekel, becikangja miara parekan semetone. Sampunangja semeton mrentah ipun nganggen kawirosan. Elingangja, mungguing semeton miwah parekan semetone punika, sareng-sareng dados druen Pamekel sane tunggal ring suarga, sane nepasin anake makasami madasar antuk tetepasan sane pateh. 10Pamuputipun parasemeton, tunggilangja kakuatan semetone sajeroning Ida Sang Panembahan, masrana kakuatan Idane sane maha wisesa. 11Agemja gegaman sane sampun kapaicayang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane semeton pada sregep ngarepin pangindrajalan Ratun Setane. 12Santukan iraga mayuda boyaja nglawan manusa, nanging nglawan kawisesan-kawisesan sane kaon ring akasane, parapangreh miwah panguasa sane ngreh jagate puniki. 13Punika awinanipun sane mangkin agemja gegaman paican Ida Sang Hyang Widi Wasa. Mangdane ring panemayan Setane rauh, semeton mrasidayang nglawan mesehe punika, tur sasampune puput payudane, semeton pacang kantun pageh kadi jati mula. 14Duaning punika semeton, pada sayagaja: pepetetinja wangkong semetone antuk kasujatian; tabenginja dadan semetone antuk kapatutan, 15samaliha sepatuninja cokor semetone antuk kasaratan midartayang Orti Rahayu sane mamuat sutrepti rahayu. 16Samaliha agemja kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus makadados tameng, sane pacang nulak sakancan panah I Jaat sane ngendih murub. 17Samaliha tampija karahayuane makadados topong waja miwah sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados pedang, paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton. 18Margiangja paindikane punika makasami sajeroning pangastawan, saha nunas pitulungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pada ngastawaja nyabran rahina satinut ring tuntunan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Samaliha pada sayagaja tur sampunang waneh ngastawayang parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19Astawayang taler tiang mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pawisik ring tiang, rikala rauh panemayan tiange patut mabaos, mangda tiang purun midartayang pepingitan Orti Rahayune punika. 20Tiang sampun kamanggehang dados utusan pabuat Orti Rahayune punika, yadiastu sane mangkin tiang kapangkeng. Duaning punika astawayangja, mangda tiang purun midartayang Orti Rahayune punika sakadi patutipun. 21Tikikus, inggih punika semeton iraga sane kinasih, samaliha sisia sane satia tuon ring pakaryan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sane pacang nartayang ring semeton, mangdane semeton-semeton pada uning ring paindikan miwah kawentenan tiange sane mangkin. 22Punika awinanipun, tiang ngutus ipun ngrauhin semeton, buat nartayang ring semeton saluiring paindikan tiange, mangdane semeton kalipurang. 23Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus maicayang sutrepti rahayu miwah kapitresnan miwah kapracayan ring semeton sinamian. 24Sih pasuecan Idane setata nedunin semeton sinamian, sane tansah tresna asih ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus sajeroning kapitresnan sane langgeng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\