GALATIA 2

1Sasampune maletan patbelas taun, tiang malih mawali ka kota Yerusalem sareng Barnabas; taler Titus ajak tiang sareng. 2Sane dados awinan tiange ka kota Yerusalem, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pawisik ring tiang, mungguing tiang patut mrika. Sajeroning pasangkepan tiange sareng parapamimpin pasamuane, tiang ngaturang piuning ring dane sareng sami, indik Orti Rahayu sane sampun pidartayang tiang ring parabangsa sane boya Yahudi. Tiang meled mangda sampunang pakaryan tiange sane sampun langkung punika, wiadin sane mangkin, jagi tan wenten gunanipun. 3Mungguing timpal tiange Titus, yadiastun ipun anak Yunani, nanging ipun tanja kapaksa mangda masunat, 4yadiastun wenten makudang-kudang anak sane ngaku-ngaku dados semeton sane nunggil ring pasamuan, ngedih mangda ipun kasunat. Anake punika tan bina sakadi mata-mata nylebseb ngranjing ka tengah pasamuane, buat nylidikin kamerdekaan tiange sajeroning Ida Sang Kristus. Anake punika mamanah nadosang tiang panjak. 5Pelengan punika tiang tan pisan-pisan nyak ngalah wiadin makirig nglawan ipun, mangdane tiang nyidayang ngrajegang kasujatian Orti Rahayune punika pabuat parasemeton. 6Mungguing parasemeton sane kabaos dados pamimpin pasamuane punika, yadiastun kadi asapunapi kawentenannyane, tiang tan pisan ngetang indike punika, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten mapilih kasih, parapamimpin punika nenten pisan mapaica pituduh-pituduh sane anyar ring tiang. 7Tungkalikanipun, parasemeton punika raris manggihin, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica tetegenan ring tiang buat midartayang Orti Rahayu punika ring bangsa-bangsa sane boya Yahudi, pateh sakadi Ida mapaica tetegenan ring Dane Petrus buat midartayang Orti Rahayu punika ring pantaran bangsa Yahudine. 8Santukan malantaran kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang kadegang dados utusan pabuat bangsa-bangsa sane boya Yahudi, tan bina sakadi Dane Petrus kadegang dadosa utusan pabuat bangsa Yahudi. 9Dane Yakobus, Petrus miwah Yohanes sane pinaka dados pamimpin pasamuane, raris uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang tetegenan sane istimewa puniki ring tiang, dane tumuli masalaman ring Barnabas miwah ring tiang. Tiang miwah parasemeton pamimpine punika saadung, mungguing tiang makarya ring pantaran anake sane boya Yahudi, tur dane ring pantaran bangsa Yahudine. 10Sakewanten dane ngedih ring tiang, mangda tiang tansah eling ring semeton sane tiwas ring pantaran pasamuane irika. Tur indike punika mula sampun saratang tiang pisan nglakonin. 11Rikala Dane Petrus rauh ring kota Antiokia, tiang terang-terangan nungkasin dane, santukan sampun sinah mungguing dane iwang. 12Santukan sadurung parasemeton sane kutus antuk Dane Yakobus rauh irika, Dane Petrus sampun majengan sareng-sareng ring parasemetone sane boya Yahudi. Nanging sasampune parasemeton punika rauh irika, raris dane ngelen ulat tur tan kayun malih majengan sareng-sareng ring parasemeton sane boya Yahudi punika, santukan dane ajerih ring semetone sane ngedotang mangdane semeton sane boya Yahudi punika kasunat. 13Samaliha parasemeton Yahudi sane lianan, taler matakeh mapi-mapi ninutin Dane Petrus, kantos Barnabas taler keni audan takeh mapi-mapine punika. 14Rikala panggihin tiang dane pada ngamargiang paindikan sane lempas saking kasujatian Orti Rahayune, tiang raris mabaos ring Dane Petrus, ring ajeng semetone sami sapuniki: "Sujatinne semeton puniki anak Yahudi, nanging semeton sampun matakeh sakadi anak sane boya Yahudi, boya sakadi anak Yahudi. Yening kadi asapunika, sapunapiang semeton jagi maksa anak sane boya Yahudi mangda matakeh sakadi anak Yahudi?" 15Yen manut palekadan, tiang puniki mula anak Yahudi, nenten anak sane boya Yahudi sane madosa. 16Nanging tiang uning, mungguing anake prasida kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, wantah malantaran pracaya ring Ida Hyang Yesus Kristus, boya malantaran nglakonin paindikan sane kapituduhang antuk Pidabdab Torate. Kadi asapunika taler tiang sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus Kristus mangda malantaran kapracayan tiange ring Ida Sang Kristus punika, tiang kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur boya malantaran tiang nglakonin paindikane sane kapituduhang antuk Pidabdab Torate. Santukan tan wenten anak sane jaga kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran ngamargiang paindikan sane kapituduhang antuk Pidabdab Torate. 17Duaning punika yen tiang ngusahang dewek mangda kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran patunggilan tiange ring Ida Sang Kristus, raris sinah, mungguing tiang puniki taler madosa sakadi anak sane boya Yahudi, punapike indike punika mapiteges, mungguing Ida Sang Kristus punika sane ngawinang iraga madosa? Sampun sinah nenten kadi asapunika. 18Santukan yen tiang ngawit malih ngwangun paindikan sane sampun uug tiang, indike punika nyinahang mungguing tiang puniki anak madosa. 19Sujatinipun, yen marep ring Pidabdab Torate punika, tiang sampun padem, kapademang antuk Pidabdab Torate punika, mangdane tiang prasida urip pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tiang sampun kapademang ngiring Ida Sang Kristus ring taru salib Idane, 20kantos boya tiang newek sane kantun urip, nanging Ida Sang Kristus sane madeg ring sikian tiange. Samaliha tiang prasida murip sakadi mangkin puniki, wantah malantaran pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun sih sueca ring tiang tur sampun maicayang urip Idane pabuat tiang. 21Tiang tanja tempal ring sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yening wenten anak sane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran ninutin Pidabdab Torate, indike punika mapiteges mungguing sedan Ida Sang Kristus tan wenten gunanipun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\