GALATIA 5

1Iraga sampun sujati merdeka santukan Ida Sang Kristus sane sampun mebasang iraga. Duaning punika matakehja sakadi anak merdeka, tur sampunangja malih serahanga ragan semetone dados panjak. 2Indayang pirengang! Puniki tiang Paulus sane matur ring semeton, mungguing yen semeton ngwehin malih ragan semetone kasunat, indike punika mapiteges, Ida Sang Kristus sampun tan pisan maguna pabuat semeton. 3Malih wawanin tiang negesang ring semeton, sakancan anak sane ngwehin ragannyane kasunat, anake punika patut nglakonin Pidabdab Torate makasami. 4Parasemeton sane ngindayang madame pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran nglakonin Pidabdab Torate punika, sujatinipun sampun palas saking Ida Sang Kristus. Ipun wenten ring jabaning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Mungguing iraga puniki, iraga ngajap-ajap mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang nameang iraga pamantuka ring ragan Idane; tur mula indike punika sane ajap-ajap iraga malantaran kuasan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane makarya sajeroning kapracayan iragane. 6Santukan yening iraga nunggil ring Ida Sang Kristus Yesus, yadian masunat wiadin tan masunat, tan wenten binanipun; sane buat wantah pracaya ring Ida Sang Kristus sane kasinahang sajeroning kapitresnan. 7Sane riin semeton sampun malaksana becik pisan. Sapasirake sane ngandeg semeton ninutin paindikane sane sujati? Napi awinanipun semeton keni kalelunyuhin? 8Sinah paindikane punika boya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa rauhnya, sane sampun ngesengin semeton. 9Anake maosang, mungguing ragine sane akidik sampun cukup buat ngranayang nasak tapene sami. 10Nanging tiang kantun cager ring parasemeton. Patunggilan iragane sajeroning Ida Sang Panembahan ngranayang tiang cager ring manah, mungguing pakayunan semetone tan malianan, tur isapasira jua anake sane nguluk-uluk semeton, ipun pacang kasi-sipang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11Parasemeton, anake sakadi tiang puniki, yening tiang kantun midartayang indik masunate punika penting, napi awinanipun tiang kantun kasangsarain? Yen paindikane punika kapatut, sampun sinah pidartan tiange indik salib Ida Sang Kristus, tan pacang ngranayang kamewehan. 12Tiang meled mangda anake sane nguluk-uluk semeton punika nyaratang ngusahayang dewekipune, kantos ipun neres dewekipune niri. 13Parasemeton, semeton kesengin buat merdeka. Nanging sampunang kamerdekaane punika anggen semeton jalaran buat nyerahang dewek semetone kaprentah antuk panca indrian semetone. Tungkalikanipun mangda kapitresnane punika ngawinang semeton pada saling ayahin. 14Santukan daging Pidabdab Torate sampun kacutetang dados titah asiki, sane asapuniki: "Tresna asihja kita teken sesaman kitane, patuh teken nresnain dewek kitane niri." 15Nanging yen semeton malaksana sakadi sato, saling gutgut, saling uluh, patut semeton waspada, mangda sampunang semeton saling uugang. 16Atur tiange sapuniki! Banggayangja Ida Sang Roh nuntun urip semetone tur sampunangja semeton ngulurin indriane sekala. 17Santukan pakitan indriane sane sekala punika matungkasan ring pakarsan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha pakarsan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa taler matungkasan ring pakitan indriane sekala. Makakalih punika mula mameseh. Indike punika mapiteges, mungguing semeton tan dados sakama-kama ngamargiang sapakitan semetone. 18Yening semeton katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton tan kantun kareh antuk Pidabdab Torate punika. 19Indik parisolah indriane sekala punika sampun terang pisan. Inggih punika: macecabulan, nglaksanayang paindikan-paindikan sane cemer, ngulurin indria, 20nyungsung arca, ngiwa, mameseh-mesehan, masogsag, iri ati, mamedih, ngulahang dewek padidi, maiegan, tansah ngae sogsag, 21ngadut sekel ati, mamunyah, mamotah-motahan lan sapanunggilanipun. Sane mangkin tiang mapakeling ring semeton, sakadi sane sampun uningayang tiang riin, sapasiraja nglakonin paindikane sakadi punika, ipun tan pacang kalugra dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22Nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngwetuang kapitresnan, kaliangan, dame, kasabaran, kapiolasan, kabecikan, kasatiaan, 23alap asor miwah uning ring ngeret budi. Tan wenten pidabdab sane matungkasan ring sakancan paindikane punika. 24Tur anake sane dados druen Ida Sang Kristus Yesus, anake punika sampun amati raga miwah amati saluiring pakitan indriannyane sekala. 25Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang urip anyar ring iraga; Ida taler patut nuntun urip iragane. 26Sampunang iraga sumbung, sampunang saling tangtangin wiadin saling iri ati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\