IBRANI 1:13

13Ida Sang Hyang Widi Wasa tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekat Idane, kadi asapuniki: "Negakja Cening bareng-bareng di singasana kawisesan Ajine, kanti musuh-musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan Ceninge."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More