IBRANI 1:5

5Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekat Idane, kadi asapuniki: "Cening, Putran Aji; didinane jani Ulun dadi Ajin ceninge." Kadi asapunika taler Ida Sang Hyang Widi Wasa tan naenin masabda ring sinalih tunggil malaekate, kadi asapuniki: "Ulun lakar dadi Ajinne, tur ia lakar dadi Putran Ulun."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More