IBRANI 10

1Pidabdab Torat Yahudine punika boyaja conto sane sampurna miwah jangkep ngeniang paindikan sane sujati. Punika wantah lawat sane samar-samar ngeniang paindikan sane pacang rauh. Aturan sane pateh tansah katurang nyabran taun. Yening kadi asapunika asapunapike antuka Pidabdab Torate nyampurnayang anake sane nangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, masrana antuk aturan-aturan punika. 2Yening anake sane mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sujati sampun kabresihin saking dosa-dosannyane, sinah anake punika tan malih marasa iwang malantaran dosa-dosannyane, tur sakancan aturane patut kawusanang. 3Nanging sujatinipun aturan-aturane punika mapikenoh buat mapakeling manusane indik dosa-dosannyane nyabran taun. 4Santukan rah banteng miwah kambing tan naenin mrasidayang mrastayang dosa. 5Duaning punika, ritatkala Ida Sang Kristus jaga rauh ka jagate Ida matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa kadi asapuniki: "IRatu tan ngarsayang aturan-aturan miwah banten, nanging IRatu sampun nyediayang satunggiling angga pabuat Titiang. 6IRatu tan ledang ring sato-sato sane kaborbor makaukud ring genah aturane, wiadin ring aturan-aturan pabuat mrastayang dosa. 7Duaning punika atur Titiange: 'Puniki Titiang, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Titiang jaga nglaksanayang paindikan sane arsayang IRatu, sakadi sane sinurat ngeniang indik Titiange ring Cakepan Torate.' " 8Pinih riin Ida Sang Kristus ngandika kadi asapuniki: "IRatu tan ngarsayang miwah tan ngledangin aturan-aturan miwah banteng wiadin sato sane kaborbor ring genah aturane miwah aturan-aturan buat mrastayang dosa." Kadi asapunika pangandikan Idane, yadiastu sakancan aturane punika katurang satinut ring Pidabdab Torate. 9Ida raris ngandika sapuniki: "Puniki Titiang, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa. Titiang jaga nglaksanayang paindikan sane arsayang IRatu." Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngutang sakancan aturane sane lawas tur ngentosin antuk aturan Ida Sang Kristus. 10Santukan Ida Sang Kristus Yesus ngamargiang paindikan sane karsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga makasami kadadosang suci saking dosa masrana aturan anggan Idane ngraga, wantah apisan buat salami-laminnya. 11Asing-asing pandita Yahudine ngamargiang darma kapanditan danene nyabran rahina tur mawali-wali dane ngaturang aturan sane pateh, sakewanten aturan punika tan naenin mrasidayang mrastayang dosa. 12Nanging Ida Sang Kristus sampun ngaturang aturan wantah asiki pabuat dosa-dosane, inggih punika aturan sane becik salami-laminnya, tur Ida raris malingga ring genah sane mawisesa sareng Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Sane mangkin Ida nyantosang irika, kantos meseh-meseh Idane kadadosang pajekjekan Idane antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Dadosipun masrana aturan sane asiki punika, Ida sampun nyampurnayang anake sane sampun bresih saking dosa buat salami-laminnya. 15Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa taler maicayang ring iraga kasaksian Idane. Pinih riin Ida masabda asapuniki: 16"Ene pasubaya ane lakar adakang Ulun ngajak ia pada dimani wekas, sapuniki sabdan Ida Sang Panembahan: Ulun lakar nyelepang pituduh-pituduh Ulune di atinne, tur nyurat pituduh-pituduhe ento di kenehne." 17Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda asapuniki: "Ulun tuara lakar inget teken dosa-dosannyane tur teken laksanannyane ane corah." 18Duaning punika yening dosa-dosane punika sampun kampurayang, tan kabuatang malih aturan buat mrastayang dosa-dosane punika. 19Punika awinanipun, duh parasawitran tiange, malantaran sedan Ida Sang Kristus iraga sampun bebas pisan buat ngranjing ka Genahe Sane Maha Suci. 20Ida Sang Kristus sampun makbak margi pabuat iraga, margi sane anyar, sane maicayang urip, nglintangin kordene punika, inggih punika anggan Idane ngraga. 21Iraga madue Pandita Agung sane ngamong parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22Duaning punika, ngiringja iraga tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadulurin antuk manah sane sadu saha kapracayan sane pageh, kadulurin antuk manah sane sampun kasuciang saking dosa miwah kadulurin antuk sikian iragane sane sampun kabresihin antuk toya ening. 23Ngiringja iraga pageh ngagem pangajap-ajap sane sampun sungkemin iraga, santukan iraga pracaya, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nagingin janjin Idane. 24Ngiringja iraga saling runguang ring pantaran iragane, saling tulungin, buat muktiang kapitresnan iragane miwah buat mapakardi sane ayu. 25Sampunangja iraga ngutang kabiasaan iragane mapunduh buat mabakti, sakadi sane kalaksanayang antuk makudang-kudang semeton iragane. Nanging, ngiringja iraga saling pituturin. Minakadinipun pisan, santukan Rahinan Ida Sang Panembahan inggih punika Rahinan Idane pacang rauh malih, sampun nampek. 26Santukan tan wenten malih aturan sane jaga mrastayang dosa, yening iraga saking nyelapang nglanturang ngardi dosa, sasampun kasujatiane punika kasinahang ring iraga. 27Cutetipun, sane mangkin iraga wantah patut ajerih ring paindikan sane pacang katibakang, inggih punika: tetepasane miwah geni sane ngresresin, sane jaga ngeseng anake sane droaka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa! 28Yening wenten anak sane tungkas ring Pidabdab Torat Dane Musa, anake punika keni danda pati saha tan kapedalem, rikala ipun katepasin iwang, malantaran kasaksian anak sareng kekalih wiadin sareng tiga. 29Yening kadi asapunika, asapunapike panadosanipun anake sane nganistayang Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa? Asapunapike panadosipun anake sane tan pisan ngajiang rah pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun nadosang ipun suci saking dosa-dosanipune? Kadi asapunika taler anake sane nganistayang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga sih sueca? Indayangja semeton ngayun-ngayunin, ambate langkung agengipun pasisip sane pacang tampi ipun. 30Santukan iraga sami pada uning ring Ida, sane masabda kadi asapuniki: "Ulun kuasa ngwales. Ulun lakar ngwales." Tur Ida taler sane masabda kadi asapuniki: "Ida Sang Panembahan lakar nepasin kaulan Idane." 31Ambate res rasanipun yening tumiba ring tangan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng. 32Elingangja kawentenan semetone sane riin. Daweg punika, sasampune galang Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinarin semeton, semeton akeh nandang pakewuh, nanging semeton tan kakaonang ring payudane punika. 33Sampun sering semeton kanistayang tur kaala-ala ring arepan anake akeh, tur sering-sering semeton sedia nyarengin anake sane kaala-ala. 34Semeton sareng nunggal rasa ring anake sane mapangkeng sane nandang pakewuh, tur ritatkala saluiring padruen semetone kambil, semeton girang nandangin kapocolan semetone, santukan semeton pada uning, mungguing semeton kari madue arta brana sane becikan, sane pacang manggeh salami-laminnya. 35Duaning punika pagehangja ragan semetone ngagem kapracayan semetone, santukan kapracayane punika ngrauhang pikolih sane ageng. 36Semeton perlu sabar, buat nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur nampi paindikan sane janjiang Ida. 37Santukan, sakadi kakecap ring Cakepan Sucine: "Tuah buin akejep Ida ane lakar rauh, bakal rauh, Ida tusing lakar kasep. 38Nanging kaulan Ulune ane patut lakar pracaya tur idup; nanging yening ada di pantarannyane ane murang agama, Ulun tuara ledang teken anake ento." 39Nanging iraga boyaja anak sane murang agama tur sane sampun murang lampah. Tungkalikanipun, iraga maderbe kapracayan tur iraga karahayuang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\