IBRANI 2

1Punika awinanipun iraga patut sayan pageh ngagem kasujatian, sane sampun piragi iraga, mangdane iraga tan lempas saking kapatutane punika. 2Sabda sane kapaicayang malantaran paramalaekate punika, tansah manggeh kawiaktianipun, samaliha sapasiraja sane tan ninutin sabdane punika, ipun pacang nampi pasisip sane sapatutipun. 3Duaning asapunika, punapike iraga mrasidayang luput, yening iraga tan lingu ring karahayuan sane kadi asapunika agengnya? Pangawitipun Ida Sang Panembahan ngraga sane ngwarahang karahayuane punika, tur anake sane miragi pawarah Idane punika, sampun muktiang ring iraga, mungguing pawarahe punika mula sujati. 4Samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa taler ngukuhang kasaksian anake punika masrana praciri-praciri kawisesan Idane miwah masrana paindikan-paindikan sane tawah miwah makudang-kudang praciri sane ngangobin. Ida taler maicayang Roh Idane satinut ring pakarsan Idane. 5Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten pisan ngadegang paramalaekate dados pangreh jagate sane jaga kardi Ida, inggih punika jagate sane baosang iraga iwau. 6Tungkalikanipun, sakadi sane kunggahang ring Cakepan Sucine: "Uduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sapasirake manusa punika, kantos IRatu tansah eling ring ipun? Sapasirake manusa pada punika, kantos IRatu tansah nglinguang ipun? 7IRatu nadosang tegak imanusa punika soran ring paramalaekate wantah abosbos. IRatu mapaica gelungan kamulian miwah kaluihan ring ipun, 8samaliha ipun dadosang IRatu pangreh saluiring sane wenten." Ring cakepane punika taler sinurat, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa nadosang imanusa pangreh saluiring sane wenten makasami, indike punika mapiteges mungguing tan wenten sane tan kareh antuk ipun. Nanging sane mangkin iraga tan manggihin manusane ngereh saluiring paindikan sane wenten. 9Sane panggihin iraga Ida Hyang Yesus, sane ngereh saluiring paindikan sane wenten, Ida sampun kalinggihang soran ring paramalaekate abosbos, mangdane malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida prasida seda pabuat sakancan manusane. Sane mangkin iraga manggihin Ida sampun kicen gelungan kamulian miwah kaluihan malantaran sedan Idane. 10Mula wantah sapatutnya, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngardi tur miara saluiring sane wenten, jaga nyampurnayang Ida Hyang Yesus malantaran sangsaran Idane, mangdane akeh anake nampi kaluihan Idane. Santukan wantah Ida Hyang Yesus punika, sane nuntun ipun ngungsi karahayuane. 11Ida nyuciang manusane saking dosa-dosannyane, samaliha Ajin Idane miwah Ajin anake sane sampun suciang Ida punika pateh. Punika awinanipun Ida Hyang Yesus tan kemad ngwastanin anake punika parasemeton Idane. 12Sakadi sabdan Idane sane kadi asapuniki: "Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Titiang jaga nuturang indik IRatune ring paranyaman Titiange. Titiang jaga ngluihang IRatu ring arepan pasamuane." 13Ida taler masabda asapuniki: "Wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten sane andelang Titiang." Samaliha Ida taler masabda: "Puniki Titiang sareng ring alit-alite, sane sampun kapaicayang ring Titiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa." 14Santukan alit-alite, punika sakadi sane wastanin Ida, wantah manusa sekala, punika awinanipun Ida Hyang Yesus ngraga manjadma dados manusa sekala, pateh sakadi alit-alite punika. Ida manjadma kadi asapunika, mangdane malantaran sedan Idane, Ida prasida masmi Ratun Setane, sane ngereh sang pati, 15tur Ida mebasang anake sane sakantunipune urip dados panjak I Setan malantaran ajerihipune ring sang pati. 16Sane mangkin sampun sinah, mungguing boyaja paramalaekate sane tulungin Ida. Nanging, sakadi sane menggah ring Cakepan Sucine: "Ida nulungin turunan Dane Abraham." 17Indike punika mapiteges, mungguing Ida patut dados pateh sakadi parasemeton Idane ring saluiring pamargin Idane, mangdane Ida prasida dados Pandita Agung sane satia tuu miwah kapiolasan, sajeroning pangastitin Idane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda malantaran punika dosan parakaulan Idane prasida kampurayang. 18Sane mangkin Ida mrasidayang nulungin anake sane katempuh antuk gegodan, santukan Ida ngraga sampun katempuh antuk gegodan miwah sampun nandang sangsara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\