IBRANI 3

1Inggih parasemeton sane pracaya ring Ida Sang Kristus, sane taler sampun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ulengangja kayun semetone ring Ida Hyang Yesus, sane sampun kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Pandita Agung sajeroning kapracayan sane agem iraga. 2Ida sampun satia tuu ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun nyelik Ida buat ngamargiang pakaryane punika, sakadi Dane Musa sampun satia tuu ring ayah-ayahan danene arepa ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Anake sane ngwangun umah, ipun nampi pujian langkungan ring umahe punika. Kadi asapunika taler Ida Hyang Yesus patut kaluihang banget langkungan ring Dane Musa. 4Asing-asing umah wenten anak sane ngwangun, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngwangun saluiring sane wenten. 5Dane Musa sampun satia tuu ring ayah-ayahan danene sakadi parekan arepa ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sampun ngwarahang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jaga wecanayang Ida ring benjang pungkur. 6Nanging Ida Sang Kristus sane makadados Sang Putra, sane sampun kapisara buat ngraksa parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun satia tuu. Sane pinaka dados parakaulan Idane, inggih punika iraga, yening iraga tansah pageh tur cager ring paindikan sane ajap-ajap iraga. 7Punika awinanipun, sakadi sabda sane sampun kawedarang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kadi asapuniki: "Yening didinane jani kita ningeh sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, 8eda kita bengkung buka dugase kita droaka teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, buka ipidan, dugase kita nglelana di tegal melakange, dikalane kita mintonin Ida. 9Di tegal melakange leluur kitane nyoba muah mintonin Ulun, asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadianja ia ajaka makejang suba pada ngatonang paundukan ane suba gae Ulun petang dasa taun makelonne. 10Ento krananne Ulun pedih teken bangsane ento kanti Ulun mesuang munyi buka kene: 'Bangsane ene tansah tungkas tur tusing enyak tinut teken prentah-prentah Ulune.' 11Ulun pedih kanti Ulun masumpah janji buka kene: 'Ia ajaka makejang ento tusing taen lakar ngenjek sig tongos Ulune mareren.' " 12Duh parasemeton, pada waspadaja, mangdane tan wenten ring pantaran semetone, sane madue manah tan becik tur tan pracaya, kantos ipun nilas Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng. 13Tungkalikanipun, nyabran rahina semeton patut saling tulungin sakantun iraga ngentap rahina kawastanin: "Dinane Jani", antuk kakecap Cakepan Sucine, mangdane tan wenten saking pantaran semetone sane kabelog-belog antuk dosane tur dados bengkung. 14Santukan iraga makasami dados kantin Ida Sang Kristus, yening iraga pageh kantos kapamuput sajeroning kapracayan sane sampun agem iraga saking pangawit. 15Kadi asapuniki kecap Cakepan Sucine: "Yening didinane ane jani kita ningeh sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa eda kita bengkung, buka ipidan dugase kita droaka teken Ida Sang Hyang Widi Wasa." 16Sapasirake sane miragi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur droaka ring Ida? Inggih punika sakancan anake sane dipidan katuntun antuk Dane Musa, medal saking panegara Mesir. 17Marep ring sapasirake Ida Sang Hyang Widi Wasa duka petang dasa taun suennya? Inggih punika marep ring anake sane madosa, sane ebah ngraris padem ring tegal melakange. 18Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang sumpah janji kadi asapuniki: "Ia ajaka makejang ento tusing lakar taen ngenjek sig tongos Ulune mareren", sapasirake sane katuek antuk sabdan Idane puniki? Inggih punika anake sane sampun droaka punika. 19Dadosipun parasemeton, sane mangkin iraga uning, mungguing ipun tan mrasidayang ngenjek irika, santukan ipun makasami tan pracaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\