IBRANI 4

1Sane mangkin, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun majanji ring iraga, mungguing iraga kalugra ngranjing tur mararian ngiring Ida. Duaning punika ngiringja iraga tansah yatna, mangdane tan wenten ring pantaran iragane sane tan durus kalugra ngranjing sajeroning parariane punika. 2Santukan iraga sampun miragi indik Orti Rahayune, pateh sakadi dane taler sampun miragi. Dane sampun miragi Orti Rahayune punika, nanging Orti Rahayune punika tan ngawinang dane rahayu, santukan rikala dane miragiang, dane tan pracaya ring Orti Rahayune punika. 3Nanging iraga sane pracaya, pacang ngranjing tur mararian ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, satinut ring sabdan Idane, sane kadi asapuniki: "Ulun pedih muah suba masumpah janji: Ia ajaka makejang tusing lakar taen ngenjek tur mareren sig tongos Ulune mareren." Ida sampun masabda kadi asapuniki, yadiastu pakaryan Idane sampun puput, ngawit saking duke Ida ngardi jagate. 4Santukan wenten kakecap ring Cakepan Sucine ngeniang ring indik rahinane sane kaping pitu kadi asapuniki: "Ring rahina sane kaping pitu, Ida Sang Hyang Widi Wasa mararian saking sakancan pakaryan Idane." 5Ngeniang ring indike punika wenten malih kakecap kadi asapuniki: "Ia ajaka makejang tusing lakar taen ngenjek tur mareren sig tongos Ulune mareren." 6Sakancan anake sane pangawit miragi Orti Rahayune tan ngranjing tur tan mararian ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan ipun makasami pada nenten pracaya ring Orti Rahayune punika. Nanging wenten anak sane lianan, sane kalugra ngranjing tur mararian ngiring Ida. 7Indike punika nyinahang tur muktiang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamanggehang rahina lianan, sane kawastanin "Dinane Jani". Indike punika sampun ndikayang Ida sasampun maletan makudang-kudang taun, malantaran Sang Prabu Daud, tur kunggahang ring Cakepan Sucine sakadi sane sampun inucap iwau kadi asapuniki: "Yen didinane jani kita ningeh sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa eda pesan kita bengkung." 8Yening Dane Yosua sampun nuntun bangsan iragane ngranjing ka genah mararian sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah ungkuran Ida tan pacang mawecana malih ngeniang ring indik rahina sane siosan punika. 9Dadosipun pabuat kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa kantun wenten genah mararian sakadi genah Idane mararian ring rahina sane kaping pitu punika. 10Santukan sapasiraja sane ngranjing tur mararian ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun pacang mararian saking pakaryanipune niri, sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa mararian saking pakaryan Idane. 11Duaning punika, ngiringja iraga ngusahayang dewek sabecik-beciknya, mangda iraga mrasidayang ngranjing ngiring Ida ring genah marariane punika. Sampunang kantos wenten angan adiri saking pantaran iragane sane droaka sakadi pamargin danene sane sampun-sampun, raris tan durus kalugra ngranjing ka genah marariane punika. 12Santukan sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika urip tur mawisesa. Sabdan Idane punika manganan bandingang ring pedang sane marai kekalih. Pedang punika nuek kantos ka unteng, megatang jiwa lan roh, tulang miwah jajah. Sabdane punika nepasin indria miwah manah manusane. 13Tan wenten paindikan sane prasida makebang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Saluiring paindikan sane wentenang Ida makebat tur makeber ring ayun Idane; tur iraga makasami patut ngaturang paindikan sane tuduhang Ida ring iraga suang-suang ring ayun Idane. 14Duaning punika, ngiringja iraga tansah pageh sajeroning kapracayan sane sampun agem iraga. Santukan iraga maderbe Pandita Agung sane sampun tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Ida Hyang Yesus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15Samaliha Pandita Agung iraga punika boyaja Ida tan ngrasayang kalemetan iragane. Tungkalikanipun, Pandita Agung iragane punika sampun kapintonin ring saluiring paindikan sakadi iraga, nanging Ida sampun tan madosa. 16Duaning asapunika parasemeton, ngiringja iraga wanen tur tangkil ring singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan irika wenten sih pasuecan. Irika iraga pacang nampi kapiolasan miwah manggihin sih pasueca, sane pacang nulungin iraga rikalane iraga muatang pitulungan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\