IBRANI 5

1Asing-asing Pandita Agung punika kaselik saking pantaran manusa tur kabiseka buat ngaturang ayah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ngwakilin anake akeh, samaliha buat ngaturang banten miwah aturan pabuat pamrastan dosa. 2Santukan ida maraga lemet sajeroning makudang-kudang paindikan, punika awinanipun Ida mrasidayang rumasa kapiolasan ring anake sane nambet miwah sane iwang. 3Samaliha santukan ida ngraga maraga lemet, ida patut ngaturang aturan boyaja buat pamrastan dosa-dosan anake lianan kewanten, nanging taler pabuat pamrastan dosa-dosan idane ngraga. 4Tan wenten anak sane milih dewekipune niri dados Pandita Agung, nanging wantah malantaran kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa anake prasida dados Pandita Agung, pateh sakadi Sang Pandita Agung Harun sane kesengin duke nguni. 5Kadi asapunika taler ngeniang ring indik Ida Sang Kristus. Boyaja Ida ngraga sane ngamanggehang ragan Idane dados Pandita Agung. Nanging tungkalikanipun, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Ida kadi asapuniki: "Cening Putran Ulun; didinane jani Ulun dadi Ajin Ceninge!" 6Wenten malih sabdan Idane, sane menggah ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: "Cening lakar dadi Pandita salawas-lawasnya manut buka pidabdab kapanditan Pandita Melkisedeke." 7Daweg Ida nyeneng maraga manusa ring mrecapada, Ida Hyang Yesus ngastawa miwah mapinunas saha ngasih-asih kadulurin antuk tetangisan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kuasa ngluputang Ida saking sang pati. Santukan Ida ngalap kasor saha astiti bakti, punika awinanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa nglingganin pinunas Idane. 8Nanging yadiastu Ida maraga Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun mlajah satinut tur astiti bakti sajeroning kasangsaran Idane. 9Sasampune Ida kasampurnayang Ida dados witing karahayuane sane langgeng pabuat sakancan anake sane satinut ring Ida, 10samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamanggehang Ida dados Pandita Agung satinut ring pidabdab kapanditan Ida Pandita Melkisedeke. 11Ngeniang ring paindikane punika, akeh sane patut baosang tiang, nanging tan sida antuk tiang nlehtehang makasami ring semeton, santukan tan prasida antuk semeton ngresepang paindikane punika makasami. 12Sujatinipun semeton sampun patut dados guru, nanging semeton kantun muatang anak buat ngaturin semeton paurukan-paurukan dasar, ngeniang indik sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton durung mrasidayang ngajengang ajengan sane katos-katos, nanging sane mangkin semeton patutne kantun nginum susu. 13Anake sane nginum susu kantun dados anak alit, durung uning ngresepang paindikan sane patut miwah sane tan patut. 14Ajengan sane katos-katos punika pabuat anake sane sampun duur, sane sampun mrasidayang ngresepang tur maminayang paindikan sane becik miwah paindikan sane tan becik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\