IBRANI 6

1Duaning asapunika ngiringja iraga nglanturang peplajahan iragane mlajahin peplajahan sane sampun duur, tur kutangja dasar-dasar peplajahane sane ngeniang indik paurukan Kristene. Sampunangja matuyuhin raga buat ngwawanin malih dasar-dasar peplajahan ngeniang indik ngutang pakaryan sane tan mapikenoh, wiadin indik pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa; 2kadi asapunika taler ngeniang indik pidabdab panglukatan miwah indik ngungkulang tangan; samaliha indik anake padem pacang murip malih miwah indik ukuman sane langgeng. 3Ngiringja iraga nglanturang pamargin iragane. Puniki sane pacang laksanayang iraga yening kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Santukan asapunapike antuk jaga ngwaliang anake sane sampun nilar kapracayannyane ring Ida Sang Kristus, mangda ipun malih kapok? Anake punika sampun naenin wenten sajeroning galang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun sampun ngrasayang paica saking suarga tur sampun nampi duman Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Saking pamarginipune sane sampun-sampun punika, ipun uning, mungguing sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika becik, samaliha ipun sampun ngrasayang kawisesan masane sane pacang rauh. 6Nanging yadiastun kadi asapunika, kandugi ipun prasida nilar kapracayanipune ring Ida Sang Kristus. Iraga tan nyidayang ngwaliang ipun, mangda ipun malih pracaya, santukan ipun malih ngwawanin mentang Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa ring salibe tur malih nganistayang Ida Hyang Yesus ring arepan anake akeh. 7Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin tanahe sane ngisep toya santukan sabehe sering nibenin ipun. Tanahe punika raris numbuhang tetanduran sane mapikenoh buat sang nandur. 8Nanging yening tanahe punika numbuhang ketket miwah lalang tan wenten pikenohipun; yening kadi asapunika tanahe punika pacang keni pastun Ida Sang Hyang Widi Wasa tur jagi geseng Ida. 9Nanging duh parasawitran tiange, yadiastu tiang maosang paindikan sane kadi asapunika, tiang andel pisan ring semeton. Tiang uning, mungguing semeton sampun kicen merta sane becikan sajeroning karahayuan semetone. 10Ida Sang Hyang Widi Wasa boyaja nenten adil. Ida tan pacang lali ring pakaryan semetone, wiadin ring astiti baktin semetone sane sampun sinahang semeton ring Ida sajeroning semeton sampun nulungin parasemetone sane pada-pada Kristen rauh mangkin. 11Tiang meled pisan, mangda semeton sinamian terus pageh kantos ka pamuput, mangdane paindikane sane ajap-ajap semeton sida kadagingin. 12Sampunangja semeton mayus, nanging matakehja sakadi anake sane pracaya tur sabar, mangdane malantaran punika semeton prasida nampi pikolih sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang prajanjian ring Dane Abraham, Ida masumpah jaga nglaksanayang paindikan sane sampun janjiang Ida punika. Santukan tan wenten anak sane agungan ring Ida, duaning punika Ida masumpah sajeroning parab Idane ngraga. 14Pangandikan Idane kadi asapuniki: "Ulun majanji teken kita; Ulun lakar ngamertanin kita tur ngicen kita katurunan liu pesan." 15Dane Abraham punika maraga sabar, duaning punika dane prasida nampi paindikan sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 16Rikala anake masumpah, ipun masumpah masrana parab anak sane agungan ring ipun, tur sumpahe punika muputang wicara ring pantaran manusane. 17Ida Sang Hyang Widi Wasa punika mapakayunan, mangda seken pisan pabuat anake sane pacang nampi janjin Idane punika, mungguing Ida tan pacang linyok ring janjin Idane, punika awinanipun Ida majanji maduluran sumpah. 18Duaning asapunika paindikane makakalih punika tan prasida kaobah, samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pacang mobab ngeniang ring indike punika. Malantaran punika, iraga sane sampun muponin sutrepti rahayu sajeroning Ida, banget pisan kangsok mangda iraga pageh ngagem pangajap-ajap sane wenten ring arepan iragane. 19Pangajap-ajape punika pinaka dados jangkar pabuat manah iragane. Indike punika sampun pasti samaliha saha rahayu iraga jaga nglintangin korden panyeleng genah pamuspan suargane, raris ngranjing ka genah pamuspane sane maha suci. 20Ida Hyang Yesus sampun riinan ngranjing mrika buat kapentingan iragane. Ida sampun dados Pandita Agung salami-laminnya, satinut ring pidabdab kapanditan Sang Pandita Melkisedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\