IBRANI 7

1Sang Pandita Melkisedek punika sang prabu saking kota Salem, tur panditan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. Rikala Dane Abraham mawali saking payudan nyedayang pararatune, Sang Pandita Melkisedek mendakin dane, raris ida ngamertanin dane. 2Irika Dane Abraham raris ngaturang apahdasan saking jejarahan danene ring ida. (Melkisedek punika tegesipun, sane kaping pisan inggih punika: "Ratun Kapatutan". Santukan ida madeg prabu ring kota Salem, duaning punika taler tegesipun: "Ratun Dame".) 3Tan wenten kasurat ngeniang indik aji miwah biang Sang Pandita Melkisedeke, kadi asapunika taler ngeniang indik leluur idane; tan wenten babad indik embas miwah sedan idane. Ida tan bina sakadi Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa; ida madeg dados pandita salami-laminnya. 4Kenginan semeton sampun uning ambate agung idane. Dane Abraham, sane dados leluur iragane, ngaturang apahdasan saking jejarahan danene ring ida. 5Samaliha parakaturunan Dane Lewi, inggih punika wangsa pinandita, kapituduhang antuk Pidabdab Torate mangda nudukin apahdasan saking pamupon bangsa Israel -- dadosipun katurunan Dane Lewi nudukin saking parasemeton danene tunggal bangsa, yadiastu dane punika makasami katurunan Dane Abraham. 6Mungguing Sang Pandita Melkisedek, ida katurin apahdasan antuk Dane Abraham tur ida ngamertanin dane, sane sampun nampi janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Sampun janten mungguing anake sane ngamertanin punika, agungan linggihnyane bandingang ring anake sane kamertanin. 8Parapanditane sane nudukin apahdasan punika dane punika maraga manusa pada, nanging manut kecap Cakepan Sucine: Sang Pandita Melkisedek sane nudukin apahdasan punika, ida nyeneng salami-laminnya! 9Yening kadi asapunika, taler sida kabaosang, mungguing rikalane Dane Abraham ngaturang apahdasan, Dane Lewi, (inggih punika katurunan danene sane nudukin apahdasan) taler ngaturang apahdasan ring Sang Pandita Melkisedek. 10Santukan daweg Sang Pandita Melkisedek kapanggih ring Dane Abraham, Dane Lewi durung kembasang, nanging sampun wenten sajeroning anggan Dane Abraham, leluur danene. 11Madasar antuk kapanditan Dane Lewi punika, Pidabdab Torate kapaicayang ring bangsa Israel. Sane mangkin yening pakaryan parapandita Lewi punika sampurna, sinah tan kabuatang malih pandita sane lianan, inggih punika pandita sane manut ring pidabdab kapanditan Sang Pandita Melkisedek, nentenja manut ring pidabdab kapanditan Sang Pandita Agung Harun. 12Santukan yening pidabdab kapanditane punika magentos, Pidabdab Torate punika taler patut kagentosin. 13Ida Sang Panembahan iragane, sane dados pandita manut pidabdab sane anyar, Ida saking warga lianan, samaliha tan wenten saking pantaran wangsan Idane sane naenin ngayah dados pandita ring genah aturane. 14Iraga sampun pada uning mungguing Ida kembasang saking wangsa Yehuda; tur Dane Musa tan naenin maosang wangsan Idane punika, rikala dane maosang indik kapanditan. 15Sane mangkin paindikane punika dados sayan terang; sampun rauh pandita sane lianan, sane pateh sakadi Sang Pandita Melkisedek. 16Ida dados pandita nentenja malantaran pidabdab manusa, nanging Ida dados pandita malantaran urip sane langgeng. 17Santukan wenten menggah ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: "Kita lakar dadi pandita salawas-lawasnya, manut pidabdab Kapanditan Melkisedeke." 18Duaning punika pidabdabe sane lawas raris kasampingang, santukan pidabdabe punika kirang kuat tur tan mapikenoh. 19Santukan Pidabdab Torat Dane Musa nenten prasida ngawinang dados sampurna. Tur sane mangkin sampun wenten pangajap-ajap sane lianan, malantaran pangajap-ajape punika iraga rauh nangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Samaliha, wenten taler sumpah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Rikala anake lianan kamanggehang dados pandita, irika tan wenten sumpah sane kadi asapunika. 21Nanging Ida Hyang Yesus kadegang dados pandita malantaran sumpah, rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Ida asapuniki: "Ida Sang Panembahan suba masumpah, tur Ida tusing lakar ngobah pakayunan Idane: 'Cening lakar dadi pandita salawas-lawasnya.' " 22Paindikane punika sane ngawinang Ida Hyang Yesus taler dados anceng prajanjian sane becikan. 23Wenten taler binanipun sane lianan: Pandita-pandita sane lianan punika wenten akeh, santukan dane sami seda, tur tan mrasidayang nglanturang pakaryan danene. 24Nanging Ida Hyang Yesus nyeneng salami-laminnya, tur pakaryan Idane dados pandita nenten kaserahang ring anak lian. 25Duaning punika sane mangkin miwah benjangan, Ida mrasidayang ngrahayuang anake sane rauh nangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Ida, santukan Ida nyeneng salami-laminnya ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nunasang kapentingan anake punika. 26Dadosipun Ida Hyang Yesus punika maraga Pandita Agung, sane wikan ring kabuatan-kabuatan iragane. Ida punika maraga suci; sajeroning Ida tan wenten kiwangan wiadin dosa; Ida sampun kapalasang saking manusane sane dosa tur kunggahang ka suarga. 27Ida tan pateh sakadi pandita-pandita agung sane lianan; Ida tan perlu ngaturang aturan nyabran rahina, pinih riin pabuat dosa-dosan Idane ngraga, wusan punika taler pabuat dosa-dosan manusane. Ida sampun ngaturang aturan, wantah apisan buat salami-laminipun, rikala Ida ngaturang anggan Idane ngraga. 28Torat Dane Musa ngamanggehang anake sane tan sampurna dados Pandita Agung; nanging janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kadulurin antuk sumpah, sane rauh sasampun Cakepan Torate punika, ngamanggehang Ida Sang Putra, dados Pandita Agung, santukan Ida sampun kadadosang sampurna salami-laminnya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\