IBRANI 8

1Sane makadados unteng paindikane sane baosang iraga, kadi asapuniki: Iraga madue Pandita Agung, sane malingga ring genah sane mawisesa ring tengen singasanan Ida Sang Nata Sane Maha Suci ring suarga. 2Ida ngamargiang darma kapanditan Pandita Agung ring genah mabakti Sane Maha Suci, inggih punika ring genah mabakti sane sujati, sane kawangun antuk Ida Sang Panembahan, boyaja antuk imanusa. 3Asing-asing Pandita Agung kamanggehang buat ngaturang sarwa aturan miwah aturan wewalungan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa; duaning punika Pandita Agung iragane taler patut madue aturan sane jaga aturang Ida. 4Yening Ida kantun nyeneng ring jagate, Ida nenten pacang dados pandita, santukan akeh wenten pandita sane ngaturang aturan satinut ring Pidabdab Torate. 5Darma kapanditan, sane kamargiang antuk parapanditane lianan sujatinipun wantah imba miwah lawat paindikan sane wenten ring suargan. Pateh sakadi paindikan sane ngeniang indik Dane Musa. Ritatkala Dane Musa jaga ngwangun genah mabakti punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring dane asapuniki: "Pedasangja, apanga kita ngwangun buka contone ane kedengang teken kita di gununge ento." 6Nanging sujatinne Ida Hyang Yesus sampun kadegang dados pandita buat ngamargiang darma kapanditan sane luihan ring darma kapanditan parapanditane lianan. Santukan pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane anyar karauhang antuk Ida Hyang Yesus ring imanusa punika mula pasubaya sane becikan, sane kadasarin antuk janji-janji ngeniang paindikan sane becikan. 7Yening ring pasubayane sane pangawit punika tan wenten sane kirang, sinah sampun tan kabuatang malih pasubaya sane kaping kalih. 8Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nyingak kaulan Idane iwang, punika duaning Ida ngandika kadi asapuniki: "Suba teka masanne, sapunika sabdan Ida Sang Panembahan, Ulun lakar ngadakang pasubaya ane anyar teken bangsa Israel muah teken suku bangsa Yehuda. 9Pasubayane ento tusingja buka pasubayane ane suba adakang Ulun teken leluurnyane, dugase ia ajaka makejang tuntun Ulun pesu uli tanah Mesir. Ia ajaka makejang tusing satia teken pasubayane ane adakang Ulun ngajak ia, ento kranane Ulun tusing ngrunguang ia ajaka makejang, sapunika sabdan Ida Sang Panembahan. 10Ane jani, ene suba pasubaya ane adakang Ulun ngajak bangsa Israele dimani wekas, sapunika sabdan Ida Sang Panembahan: Ulun lakar neketang pituduh-pituduh Ulune di kenehne, buina nyuratang pituduhe ento di atinne. Ulun lakar dadi Widinne, tur ia ajaka makejang lakar dadi kaulan Ulun. 11Tusing perlu ia pada saling urukang ajaka timpal-timpalne, wiadin nuturin nyama-nyamaanne buka kene: 'Semeton patut uning ring Ida Sang Panembahan.' Sawireh ia ajaka makejang pada nawang Ulun, uli ane enu cerik-cerik kayang ane suba tua-tua. 12Ulun lakar maicayang pangampura buat kapelihannyane, tur tusing lakar ngingetang buin dosa-dosannyane." 13Ida ngandikayang indik pasubaya sane anyar, kenginan pasubaya sane pangawit punika sampun kadadosang pasubaya lawas antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa; tur paindikan sane sayan let miwah sayan uek digelis pacang ical.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\