YAKOBUS 3

1Parasemeton, saking pantaran parasemeton sampunang akeh sane mamanah dados guru; santukan iraga sampun sami pada uning, mungguing guru punika pacang katepasin antuk tetepasan sane abotan ring anake sane lianan. 2Santukan iraga sareng sami puniki sering ngardi iwang. Sapasira sane tan iwang sajeroning bebaosan, ipun sampun kawastanin sampurna, tur ipun mrasidayang ngereh sikianipune. 3Bungut kudane kapasangin padangal, mangda ipun nyak tinut ring iraga, tur iraga mrasidayang mrentah ipun manut ring saparimanah iragane. 4Maliha indayangja cingakin kapale punika! Yadian kapale punika kalintang ageng, tur kampehang angin sane baret, nanging ipun prasida kareh antuk kemudi sane alit pisan manut saparimanah ijuru mudi. 5Kadi asapunika taler lidahe punika, yadiastu lidahe punika kalintang alit nanging mrasidayang nyumbungang paindikan-paindikan sane ageng-ageng. Indayang mangkin malih pakayunin genine punika. Yadian ipun katon kalintang alit, nanging ipun mrasidayang muunang alase sane jimbar. 6Lidahe punika tan bina sakadi geni, ipun satmaka sakadi jagat sane bek madaging kiwangan. Ipun nglikub sikian iragane, tur nglikub sikian iragane antuk kacorahan. Ipun ngeseng sakuub urip iragane antuk geni, sane rauhipun saking nraka. 7Sawatek sato alase, sarwa paksi miwah sato sane ngrayang miwah satone ring segarane sami prasida kaebohang antuk imanusa, 8nanging durung naenin wenten jadma sane nyidayang ngebohang layahnyane. Lidahe punika sujatinne kalintang galak tur tan sida kaprentah. Ipun bek madaging wisia sane ngamademang. 9Iraga ngluihang Ida Sang Aji, Panembahan iragane antuk lidah, nanging antuk lidahe punika taler iraga nemah sane kakardi manut gambar Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Saking cangkeme sane asiki punika wetu temah miwah puji suksma. Paindikan-paindikan sane sakadi asapunika ring pantaran parasemeton tan pisan-pisan patut. 11Punapike wenten klebutan toya sane asiki pacang ngwetuang toya sane manis miwah toya sane pait? 12Parasemeton, punapi wenten punyan aa mabuah saitun, wiadin punyan anggur ngamedalang woh aa? Kadi asapunika taler klebutan toyane sane pakeh, tanja ngamedalang toya nyem. 13Punapi wenten ring pantaran semetone sane wicaksana miwah midep? Ipun patut muktiang indike punika antuk laksananipune sane becik, malantaran solahnyane sane kasinahang antuk alap asor miwah kawicaksanan. 14Yening semeton madue pakayunan iri ati, tur wantah ngulahang sikian kewanten, sampunangja semeton nyumbungang raga, tur sampunang mogbog arepa ring kasujatian! 15Kawicaksanan sane kadi asapunika boyaja kawicaksanan sane saking suarga, nanging saking jagate puniki, medal saking angkaran manusane, inggih punika saking setan. 16Santukan ring dijaja wenten iri ati miwah indik ngulahang dewek kewanten, irika jaga wenten ieg miwah sakancaning kadursilan. 17Nanging yening kawicaksanan sane saking luur, punika kapingarep pisan nirmala, salanturipun seneng ngardi dame, ajer, ngidep munyi, bek madaging sih kapiolasan miwah matingkah solah sane becik, tan maroang-roangan, tur tan mapi-mapi. 18Paindikan-paindikan sane becik dados pikolih saking tetanduran sane kasambeh antuk anake sane ngardi tentrem raharja sajeroning sutrepti rahayu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\