YAKOBUS 4

1Napike sane ngranayang sogsag lan paiegan ring pantaran parasemetone? Boyake wetu saking indria sane saling tembung sajeroning angen parasemetone? 2Semeton ngedotang satunggiling barang nanging tan prasida polih. Raris semeton sregep jaga ngamatiang anak. Semeton banget pisan edot ring satunggiling barang, nanging taler nenten prasida keniang semeton barang sane buatang semeton punika, raris semeton ngawitin saling tembungin raos, tur maiegan. Semeton tan mapikolih punapa-punapi, santukan semeton tan mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Menawita semeton taler mapinunas, nanging semeton taler tan molih, santukan dasar pepineh semetone mapinunas tan becik. Sawetning sane tunas semeton punika pacang telasang semeton buat ngulurin indrian semetone. 4Ih jero, anak sane tan satia! Punapike parasemeton durung uning, mungguing makakasihan ring jagate puniki mapiteges mameseh ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? Duaning punika sapasiraja mamanah masawitra ring jagate puniki, ipun nadosang deweknyane meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Sampunang pitaenanga tan paguna kecap Cakepan Sucine sane kadi asapuniki: "Roh sane kagenahang sajeroning padewekan iragane, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, kabekin antuk kameledan sane banget pisan." 6Nanging sih pasueca sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkung agengan ring punika. Sakadi kakecap Cakepan Sucine sapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa nglawan anake sane mrekak, nanging mapaica sih pasueca ring anake sane andap asor." 7Duaning punika suksrahja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur lawanja Ratun Setane, ipun pacang malaib jerih! 8Tangkilinja Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida pacang rauh nganampekin parasemeton. Bresihinja tangane, ih anak sane madosa! Tur eningangja kayune ih anak sane mapi-mapi! 9Pada duhkitaja masesambatan; salinin gargitan semetone antuk tangis, tur suka bungahe antuk kaduhkitan. 10Sorangja ragan semetone ring ayun Ida Sang Panembahan, Ida pacang nintingang parasemeton. 11Parasemeton, sampunang semeton seneng pada saling cacad! Sapasira seneng nyacad timpal wiadin nepasin anak sane tiosan, ipun nganistayang Pidabdab Torat tur ipun nepasin Pidabdab Torate punika. Yening semeton nepasin Pidabdab Torate punika, semeton sampun tan satinut malih ring Pidabdab Torate punika, nanging semeton sampun dados hakimipun. 12Wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten sane mapaica pituduh lan kuasa nepasin manusane, Ida ngraga mrasidayang ngrahayuang miwah nyirnayang. Sapasirake pitaenang semeton ragan semetone, kantos semeton mamanah nepasin sesaman semetone? 13Sane mangkin pirengangja tiang, ih parasemeton sane mabaos: "Didinane ene wiadin mani tiang lakar luas ka kota anu, ditu tiang bakal nongos nyang atiban tur madagang apang liu maan bati." 14Nanging sujatinne semeton tan pisan uning ring paindikan rahinane benjang. Napi piteges urip semetone puniki? Urip semetone punika tan bina sakadi andus sane kanten wantah ajebos raris ical. 15Sapatutipun semeton patut mabaos sapuniki: "Yening Ida Sang Panembahan ngarsayang, tiang jaga urip tur makarya sapuniki wiadin sapunika." 16Nanging sane mangkin semeton sampun nyumbungang raga antuk kamrekakan semetone. Masesumbung kadi asapunika sujatinne iwang. 17Yening anake sane uning ring paindikan sane becik sane patut kardi ipun, nanging ipun tan nyak nglaksanayang punika, ipun keni pasisip dosa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\