YAKOBUS 5

1Dadosipun sane mangkin ih jero sane sugih-sugih, pirengangja atur tiange. Pada nangisja tur pada masesambatanja marep ring sangsarane sane pacang nibenin semeton. 2Kasugihan semetone sampun berek tur panganggen semetone sampun telas amah ngetnget. 3Mas miwah perak semetone sampun pada amah barak, tur baraknyane pacang dados saksi marep ring semeton, tur ipun pacang neda ragan semetone sakadi api. Semeton sampun munduhang kasugihan ring masa-masa sane pacang puput puniki. 4Semeton sampun tan naur upah anake sane makarya ring pategalan semetone. Pirengangja sesambatanipune. Sesambatan anake sane munduhang upon-upon semetone sampun kapireng antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Sang Panembahan Sane Maha Kuasa. 5Semeton sampun tansah masuka-sukan antuk kasugihan semetone ring jagate iriki, tur semeton sampun ngulurin kayun sakadi ring rahina panampahane. 6Semeton sampun nyisipang muah ngamademang anak tan padosa tur ipun tan nglawan semeton. 7Punika awinanipun parasemeton, pada sabarja kantos panemayan rauh Ida Sang Panembahan. Cingakinja, kadi asapunapi sabar parapetanine rikala ipun nyantosang pamupun pategalanipune sane becik. Ipun sabar nyantosang masan endang miwah masan sabeh. 8Semeton taler patut sabar tur kukuhangja pangajap-ajap semetone, santukan masan rauh Ida Sang Panembahan sampun nampek. 9Parasemeton, sampunangja semeton pada saling iwangang, mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pacang nyisipang semeton. Sang Hakim sujatinipun sampun ngadeg ring arepan korine. 10Parasemeton, elingangja paranabine sane sampun ngandika sajeroning parab Ida Sang Panembahan. Tuladja dane sajeroning kasabaran danene nandang sangsara. 11Tiang ngwastanin dane punika, yuakti bagia. Semeton sami sampun pada mireng indik kapagehan Dane Ayub tur parasemeton taler sami pada uning ring indik sane sampun kacawisang buat dane antuk Ida Sang Panembahan ring wekasannyane. Santukan Ida Sang Panembahan asih darma, bek antuk sih pasuecan. 12Nanging sane pinih buat parasemeton, yen semeton majanji, sampunangja masumpah masrana suarga wiadin masrana gumi wiadin sane sios-siosan. Yening yakti, baosang yakti, yening nenten, baosangja nenten, mangda sampunang ragane keni tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Yening wenten ring pantaran semetone, sane nandang kewuh becikan ipun ngastawa! Yening wenten sane masuka rena becikan ipun makidung muji. 14Yening wenten ring pantaran parasemetone sane sungkan, gelisang aturin parapanglingsir pasamuane rauh, mangda dane ngastawayang sang sungkan, kadulurin antuk kolesin antuk minyak masrana nyambat parab Ida Sang Panembahan. 15Pangastawa sane kadulurin antuk kapracayan sane sujati pacang nyegerang sang sungkan, tur Ida Sang Panembahan pacang ngwaliang ipun sakadi jati mula; tur yening ipun ngardi dosa, dosanipun taler jagi kampurayang. 16Duaning punika, patut pisan semeton pada saling angkenin dosan semetone suang-suang, tur pada saling astawayang, mangdane semeton pada kasegerang. Santukan pangastawan anake patut, ageng pisan kuasannyane. 17Dane Elia punika anak sane pateh sakadi iraga. Dane sampun ngastawa saking nekeng ati, mapinunas mangda sampunang wenten sabeh, raris tigang taun nem sasih suenipun tan wenten sabeh ring jagate. 18Tumuli dane ngastawa malih, raris tedun sabeh tur tanahe numbuhang palawija. 19Parasemeton, yening wenten semeton sane lempas saking kapatutan, raris wenten semeton sane ngwaliang ipun ka pamarginipune sane patut, 20elingangja, mungguing sapasiraja sane mrasidayang ngwaliang anake sane sampun madosa, saking pamargin ipune sane iwang, semeton iwau ngrahayuang jiwan anake madosa punika saking patine, tur dosanipune sane akeh pacang kampurayang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\