YOHANES 4

1Duk punika jadma golongan Parisine sampun miragi indik Ida Hyang Yesus akehan polih sisia ring Dane Yohanes, maliha akehan nglukat anak. ( 2Yadiastun Ida ngraga tan nglukat, nanging wantah sisian Idane kewanten.) 3Sasampune Ida wikan ring indike punika, raris Ida nilar wewengkon Yudea tur mawali ka wewengkon Galilea; 4pamargin Ida nglintangin wewengkon Samaria. 5Ida tumuli rauh ring satunggiling kota Samaria, sane mawasta Sikar. Kota punika nampek ring pategalan Dane Yusup pecak tetamian saking ajin danene inggih punika Dane Yakub. 6Irika wenten semer, sane pecak kakardi antuk Dane Yakub. Santukan Ida Hyang Yesus marasa kaleson mamargi, Ida raris malinggih ring sisin semere punika. Duk punika nuju tengai tepet. 7Tan dumade wenten anak istri wong Samaria rauh ngrereh toya. Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun, sapuniki: "Icenja Tiang nunas toya akidik!" ( 8Duk punika sisian Idane katuju sami ka kota numbas ajengan.) 9Anake istri punika masaur sapuniki: "Napi awinan ragane wong Yahudi dados ngarsayang toya ring tiang, wong Samaria?" (Santukan wong Yahudine nenten nyak masidikara marep ring wong Samariane.) 10Ida raris masaur, pangandikan Idane: "Yening ragane wiakti uning ring paican Ida Sang Hyang Widi Wasa tur uning ring Anake sane ngarsayang toya ring ragane, sinah ragane jaga nunas toya ring Ida, tur Ida pacang mapaica toya urip ring ragane." 11Atur anake istri punika sapuniki: "Inggih jero anak lanang, Ragane tan makta timba, samaliha semere punika dalem pisan. Saking dija ragane jaga molih toya urip punika? 12Dane Yakub leluur tiange sampun matamiang semere puniki buat tiang sareng sami. Dane miwah oka-okan danene, samaliha ingon-ingon danene sami nginem saking semere puniki. Punapi Ragane minab luihan ring Dane Yakub punika?" 13Pasaur Idane sapuniki: "Sapasiraja nginum toyane puniki ipun pacang bedak malih; 14nanging sapasiraja nginum toya sane pacang wehin Tiang, anake punika tan pacang bedak malih salami-laminnya, santukan toya sane pacang wehin Tiang punika, pacang dados toya empul ring deweknyane sane tansah membah tur ngranayang ipun molih urip langgeng!" 15Anake istri punika raris matur: "Jero, icenja tiang toyane punika, mangda tiang tan bedak malih tur tan buat malih mriki ngrereh toya!" 16Ida malih ngandika: "Inggih mrikaja rereh rabin ragane, tur mawalija malih mriki!" 17Masaur anake istri punika: "Tiang tan maderbe kurenan!" Ida malih ngandika: "Yakti kadi baos ragane, mungguing ragane tan maderbe rabi. 18Ping lima sampun ragane marabian tur anake sane nungguin ragane mangkin punika sujatinne boya rabin ragane. Patut pisan baos ragane!" 19Matur anake istri punika: "Inggih Jero, sane mangkin sampun tatas antuk tiang, mungguing Jerone puniki maraga nabi! 20Paraleluur tiange bangsa Samaria sami nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pucak bukite puniki, nanging Jerone bangsa Yahudi maosang, wantah ring kota Yerusalem genahe sane patut buat nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa." 21Ida malih ngandika: "Ih anak istri, pracayaja ring Tiang! Pacang wenten masanipun, mungguing anake jaga mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa boyaja ring pucak bukite puniki wiadin ring kota Yerusalem. 22Ragane wong Samaria, sujatinipun nyungsung sane tan uningin ragane; nanging Tiang wong Yahudi pada nyungsung sane uningin Tiang, santukan karahayuane punika mula rauhnya malantaran bangsa Yahudi. 23Nanging jaga rauh masanne tur sane mangkin sampun iriki: mungguing Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nglugrain manusane maktinin Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning roh miwah kasujatian. Tur anake sane kadi asapunika sane karsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda maktinin Ida. 24Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga Roh, punika awinan anake sane mabakti ring Ida patut mabakti ring Ida sajeroning roh miwah kasujatian." 25Anake istri punika raris matur: "Inggih, tiang uning, mungguing Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Sang Kristus, pacang rauh. Yening Ida sampun rauh, Ida pacang midartayang indike punika sami ring tiang sinamian." 26Pasaur Idane: "Tiang, sane ajak ragane mabaos, puniki sampun Ida!" 27Daweg punika ugi parasisian Idane rauh tur dane sami angob, ngantenang Ida mabebaosan sareng ring anak istri adiri. Nanging dane tan purun mataken ring anake istri punika, indik kabuatan Idane, wiadin nunasang ring Ida, napi awinan Ida mabebaosan sareng anake istri punika. 28Anake istri punika raris nilar junipune tumuli mawali ka kota. Irika ipun ngortiang ring anake akeh sapuniki: 29"Ngiringja cingakin, irika wenten Anak sane uning ring saluiring parisolah tiange: menawita Anake punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 30Anake sami raris pada medal saking kotannyane, maranin Ida Hyang Yesus. 31Duk punika parasisian Idane raris matur ring Ida sapuniki: "Guru, durusang ngrayunang!" 32Nanging Ida masaur sapuniki: "Ada dedaaran Gurune ane tusing tawang cening!" 33Parasisian Idane sami pada saling takenin sapuniki: "Apa suba ada miribne anak ane ngaturin Ida rayunan?" 34Ida malih ngandika sapuniki: "Dedaaran Gurune nah ento nglaksanayang pakarsan Ida ane ngutus Guru tur muputang pakaryan Idane ane suba kaserahang teken Guru. 35Cening ngraosang buin pat bulan suba masan manyi. Nanging Guru ngorahin cening: Tegarangja pedasin carike, singke padine makejang pada kuning tur suba nyandang anyi? 36Ane jani parapaderepe pada nampi upah tur pada munduhang pamupon buat idup ane langgeng, kanti anake ane mamula muah paderepe makejang pada maliang-liang. 37Misi pesan sangsonggane kene: Anak len ane mamula, anak len ane nganyi. 38Guru ngutus cening manyi di carike ane tusing gegarapan ceninge; anak len ane ngarap, cening ane ngalapin pamupunnyane." 39Akeh pisan jadma Samariane saking kota punika, pada pracaya ring Ida, malantaran baos anake istri punika sane asapuniki: "Anake punika uning ring saluiring parisolah tiange!" 40Sasampune anak Samariane punika kapanggih ring Ida, irika ipun pada nunas mangda Ida ledang makolem irika. Punika awinan Ida masandekan irika kalih rahina. 41Sayan akeh malih anake pracaya ring Ida Hyang Yesus malantaran paurukan Idane. 42Raris anake punika sami mapajar ring anake istri punika asapuniki: "Ane jani tiang ajak makejang pracaya ring Ida, singja buin uli krana raos eluhe, nanging ulihan tiang ajak makejang suba pada ningeh sabdan Idane, tur jani tiang pada pracaya, mungguing Ida ento sujati Sang Juru Rahayun jagate." 43Sasampune kalih rahina, Ida raris ngungsi wewengkon Galilea. 44Ida ngraga sampun ngandikayang, mungguing satunggiling nabi tan jagi kajiang ring kota uedannyane. 45Duk Ida rauh ring wewengkon Galilea, raris wong Galileane sami pada mendak Ida, santukan ipun sami ngantenang pakardin Idane ring kota Yerusalem duk Rerainan Paskahe sane wau lintang. Daweg punika ipun sami taler pada munggah ka kota Yerusalem buat marerainan. 46Ida Hyang Yesus malih lunga ka kota Kana ring wewengkon Galilea, ring kota pecak genah Ida ngobah toya dados anggur. Ring kota Kapernaum wenten satunggiling pegawe pamrentah sane okannyane lanang nuju sungkan. 47Rikala dane mireng mungguing Ida Hyang Yesus sampun rauh saking wewengkon Yudea ka wewengkon Galilea, raris dane tangkil ring Ida saha nunas, mangda Ida rauh ka kota Kapernaum tur nyegerang okan danene, sane sungkan tambis-tambis seda. 48Nanging Ida Hyang Yesus ngandika ring dane asapuniki: "Yen ragane tan manggihin praciri sane tawah, ragane tan pracaya." 49Pegawene punika raris matur sapuniki: "Duh Guru, nawegang ledang ugi rauh, sadurung pianak titiange padem!" 50Pangandikan Idane ring dane: "Mrikaja mantuk, okan ragane sampun kenak!" Anake punika pracaya ring pangandikan Idane, tumuli dane budal. 51Kantun ring margi, rauh parekan danene, mapagin tur nguningayang mungguing okan danene sampun kenak. 52Pegawene punika raris mataken ring parekane, kali napi okan danene sampun kenak. Ipun sami masaur: "Dibi jam satu nyoreang dane kenak!" 53Pegawene punika raris eling mungguing ring dauh punika Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Okan ragane sampun kenak!" Irika dane sakulawarga raris sami pada pracaya ring Ida Hyang Yesus. 54Puniki praciri sane kaping kalih sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus sasampun mawali saking wewengkon Yudea ka wewengkon Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\