YOHANES 5

1Wusan punika Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Yerusalem, santukan wenten rerainan bangsa Yahudi. 2Irika ring kota Yerusalem, nampek ring kori sane mawasta Kori Biri-biri, wenten tlaga, sane manut basa Ibrani mawasta Betesda. Ring sisin tlagane punika wenten genah masayuban lelima. 3Ring genah-genahe punika akeh wenten anak sakit, minakadinipun anak buta, anak perot miwah rumpuh. Ipun sami nyantosang toyan tlagane maklencokan. 4Santukan ring sapunapine wenten malaekat tedun ka tlagane, tur nglencokang toyan tlagane punika. Sang sungkan sane pinih dumun macebur ring tlagane sasampun toyan tlagane maklencokan, ipun pacang seger saking pinakitipune. 5Irika wenten anak sane nandang pinakit sampun tigang dasa kutus taun suenipun. 6Daweg Ida Hyang Yesus ngaksi anake punika masare irika, samaliha Ida wikan mungguing anake punika sampun sue mataanan, raris Ida ngandika ring ipun sapuniki: "Apa ragane mabudi seger?" 7Matur anake sungkan punika: "Inggih Jero, tan wenten anak sane nyeburang tiang ring tlagane, rikala toyane maklencokan. Maliha wau tiang mamargi mrika, sampun wenten anak sane ngriinin tiang." 8Ida Hyang Yesus malih ngandika: "Nah, jani bangunja tur gulung tikeh ragane laut majalanja!" 9Pramangkin ipun seger, raris ngulung tikehnyane, tumuli mamargi. Duk punika nuju rahina Sabat. 10Punika awinan parapangageng Yahudine ngandika ring anake sane wau seger punika asapuniki: "Ene jani dina Sabat, tusing dadi negen tikeh!" 11Nanging anake punika masaur sapuniki: "Anake sane nyegerang tiang punika, sane ngengken tiang mamargi tur negen tikeh tiange." 12Dane raris mataken ring ipun sapuniki: "Nyenke ento ane nunden jerone majalan tur negen tikeh jerone?" 13Nanging ipun tan uning sapasira anake sane nyegerang ipun santukan akeh pisan anake irika tur Ida Hyang Yesus sampun maklieng medal saking irika. 14Tan sue, Ida Hyang Yesus manggihin anake punika ring Perhyangan Agung. Ida raris ngandika sapuniki: "Nah, jani ragane suba seger. Suudja ngae dosa, apang eda sengkalane ane gedenan buin nibenin ragane!" 15Ipun raris medal, tumuli nguningayang ring pangageng anak Yahudine, mungguing Ida Hyang Yesus sane sampun nyegerang ipun. 16Punika awinanipun ngawitin saking rahinane punika parapangageng anak Yahudine mapakibeh nyangsarain Ida Hyang Yesus, santukan Ida nyegerang anak ring rahina Sabat. 17Nanging Ida Hyang Yesus ngandika ring dane sapuniki: "Ajin Tiange rauh mangkin tansah makarya, punika awinannya Tiang taler patut tansah magae!" 18Pangandikan Idane punika ngawinang parapangageng anak Yahudine sayan sarat pakayunanne jaga nyedayang Ida. Boyaja lantaran Ida mamurug awig-awig rahina Sabate kewanten, nanging taler malantaran Ida ngangkenin Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Ajin Idane. Indike punika amada-mada Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19Ida Hyang Yesus raris masaur ring dane sapuniki: "Tiang nguningayang ring ragane, sujatinipun Sang Putra ngraga tan mrasidayang ngardi punapa-punapi, yening Ida tan nyingakin napi sane kakardi antuk Ida Sang Aji, santukan napija luire sane kakardi antuk Ida Sang Aji, punika taler sane kakardi antuk Ida Sang Putra. 20Santukan Ida Sang Aji tresna asih ring Sang Putra tur Ida nyinahang saluiring sane kardi Ida ring Sang Putra. Samaliha Ida Sang Aji pacang nyinahang malih pakardin Idane sane luihan ring sakancan sane sampun kardi Ida, ngantos ragane sami pada angob. 21Sakadi Ida Sang Aji nangiang anak padem, kadi asapunika taler Ida Sang Putra mapaica urip ring anak sane arsayang Ida. 22Sang Aji tan jagi nepasin sapasira jua, santukan Ida sampun nyerahang tetepasan punika ring Sang Putra, 23mangdane sakancan manusane bakti ring Sang Putra sakadi baktinnyane ring Sang Aji. Sapasiraja tan bakti ring Sang Putra, ipun taler tan bakti ring Sang Aji sane ngutus Ida Sang Putra. 24Tiang nguningayang ring ragane: Sujatinne sapasiraja sane mirengang raos Tiange tur pracaya ring Ida sane ngutus Tiang, ipun molih urip langgeng. Ipun tan pacang katepasin malih, santukan ipun sampun magingsir saking wewengkon Sang Pati ka wewengkon Sang Maraga Urip. 25Sujatinipun Tiang nguningayang ring ragane: Pacang rauh masanipun, malahan sane mangkin sampun rauh, mungguing anake padem pacang miragiang sabdan Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur asing-asing anak sane miragi pacang urip. 26Santukan kadi Sang Aji maraga wit urip asapunika taler Ida sampun nadosang Putran Idane wit urip. 27Sang Aji sampun ngicen Sang Putra kakuasaan buat nepasin, santukan Sang Putra punika Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 28Sampunang ragane angob ring paindikane punika, santukan pacang rauh panemayannya, mungguing sawatek anake sane sampun padem pacang miragi sabdan Idane, tur ipun pada medal saking pamendemannyane; 29sakancan anake sane sampun malaksana ayu, ipun pacang bangun tur pacang polih urip, sawatek anake sane mapakardi ala, ipun pacang bangun tur kasisipang." 30"Tiang newek tan nyidayang nglaksanayang punapa-punapi manut sakita karep Tiange; Tiang ngamargiang tetepasan manut pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika tetepasan Tiange adil, santukan Tiang ngamargiang tetepasan tanja manut sakita karep Tiange, nanging manut pakarsan Ida sane ngutus Tiang. 31Yening Tiang nyaksiang dewek Tiange, sinah kasaksian Tiange punika tan sida kanggen bukti sane patut. 32Nanging wenten anak lian sane nyaksiang indik dewek Tiange, tur Tiang uning, mungguing kasaksian Idane punika patut. 33Ragane sampun ngutus utusan maranin Dane Yohanes, tur dane taler sampun ngicen kasaksian ngeniang indik sane sujati, inggih punika indik Tiange. 34Yadiastun Tiang newek tan muatang kasaksian saking imanusa, nanging punika aturang Tiang ring ragane, mangda ragane molih karahayuan. 35Dane Yohanes punika waluya kadi damar sane ngendih tur masinar galang, tur ragane rumasa lega kasunarin akebyasan. 36Nanging Tiang maderbe saksi sane utamaan bandingang ring kasaksian Dane Yohanes, inggih punika saluiring pakaryan Tiange sane sampun kapituduhang ring Tiang antuk Ida Sang Aji, sane patut laksanayang Tiang. Pakaryane sane garap Tiang mangkin, punika sane pinaka saksi buat Tiang, mungguing Tiang kutus antuk Ida Sang Aji. 37Sang Aji sane sampun ngutus Tiang, Ida sampun nyaksiang paindikan Tiange. Ragane tan naenin mirengang pawecanan Idane, swabawan Idane taler tan naen cingakin ragane. 38Samaliha sabdan Idane taler tan leket ring kayun ragane, santukan ragane tan pracaya ring Sang sane utus Ida. 39Ragane nyantep pisan nureksain Cakepan Suci, santukan manut panyengguh ragane, ragane pacang molih urip langgeng saking Cakepan Sucine punika. Sujatinipun, Cakepan Sucine punika taler nyaksiang indik Tiange. 40Nanging ragane tan kayun rauh ring Tiang, mangda ragane polih urip. 41Tiang tanja mamuatang mangda kajungjungang antuk imanusa. 42Nanging ngeniang indik ragane, Tiang uning mungguing ragane tan madue astiti bakti marep ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning pakayunan ragane. 43Tiang rauh sajeroning kakuasaan Ida Sang Aji, nanging ragane tan kayun nampi Tiang. Nanging yen wenten anak siosan rauh nganggen kakuasaannyane newek, ragane pacang nampi anake punika. 44Sapunapi antuk ragane pacang pracaya, santukan ragane kantun muatang, mangda saling ajiang ring pantaran manusa, nanging tan muatang mangda kajiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sane Tunggal punika? 45Sampunang ragane nyengguhang, mungguing Tiang pacang nalih ragane ring ajeng Ida Sang Aji. Dane Nabi Musa pacang nalih ragane, inggih punika Dane Musa, sane ajap-ajap ragane punika. 46Yening ragane saking sujati pracaya ring Nabi Musa, sampun sinah ragane taler pracaya ring Tiang, santukan Dane Musa taler sampun nyuratang indik Tiange. 47Nanging yening ragane tan pracaya ring sane kasuratang antuk Dane Musa, sapunapi antuk ragane pacang pracaya ring sane baosang Tiang?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\