YOHANES 6:61

61Yadiastu tan wenten anak sane nguningayang ring Ida, nanging Ida Hyang Yesus wikan, mungguing parasisian Idane sami pada pakrimik ngrimikang paindikane punika. Punika awinane Ida raris ngandika ring dane asapuniki: "Apake raos Gurune ibusan ngranayang cening pada bimbang?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More