YOHANES 6:65

65Ida nglanturang pangandikan Idane sapuniki: "Ento awanan ibusan Guru ngorahang teken cening: Mungguing adiriko tusing ada anak ane lakar teka sig Gurune, yening ia tuara kalugrain baan Ida Sang Aji!"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More