YOHANES 9

1Daweg Ida Hyang Yesus mamargi, Ida nyingak anak buta ngawit saking wau lekad. 2Parasisian Idane raris mataken ring Ida sapuniki: "Guru, sapasirake sane ngardi dosa sane ngawinang ipun buta ngawit saking wau lekad, punapike anake puniki newek, punapike meme bapanipune?" 3Pasaur Ida Hyang Yesus asapuniki: "Anake ene buta, tusingja ulihan dosannyane, wiadin ulihan dosan meme bapannyane, nanging apanga pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang sig ukudan anake ene. 4Sedekan jani enu lemah iraga patut nerusang nglaksanayang pakaryan Ida ane ngutus Guru, sawireh yen suba peteng anake tusing buin magarapan. 5Sanun Gurune di jagate, Guru dadi galang jagat." 6Sawusan ngandika kadi asapunika, Ida raris mawiduh ring tanahe tur tanahe punika kadadosang endut. Endute punika tumuli kolesang ring paningalan anake buta punika, 7kadulurin pangandika asapuniki: "Kemaja ragane masugi di Tlaga Siloam!" (Siloam tegesipun: Sane kutus.) Anake punika raris mamargi mrika tur irika ipun masugi. Rikala ipun mawali, ipun sampun nyidayang ningalin. 8Irika parapisaganipune miwah anake sane pada uning ring indikipune pecak ngagendong, pada mabaos sapuniki: "Singke anake tenenan ane sai-sai tepukin iraga negak ngagendong?" 9Wenten malih anak sane mabaos sapuniki: "Ene suba anake ento!" Nanging sane lianan mabaos sapuniki: "Sing, tidongja ia ento, kewala masaih teken ia!" Raris anake punika newek ngangken sapuniki: "Patut, tiang puniki sampun gegendong punika!" 10Anake sami raris mataken ring ipun sapuniki: "Kenken undukne dadi ragane nyidayang ningalin?" 11Pasauripune: "Wenten anak sane maparab Yesus, sane ngaryanang endut, raris kolesang ring matan tiange tur Anake punika mabaos sapuniki: 'Kemaja ka Tlaga Siloam, tur ditu masugi.' Tiang raris mamargi mrika tur riwau Tiang masugi, raris jeg tiang nyidayang ningalin!" 12Anake akeh punika mataken sapuniki: "Dija jani Anake ento?" Pasauripune: "Tiang tan uning." 13Irika anake sane pecak buta punika katehang ka ajeng parapamimpin golongan Parisine. 14Daweg Ida Hyang Yesus ngaryanang endut tur ngranayang anake buta punika nyidayang ningalin, nuju rahina Sabat. 15Parapamimpin golongan Parisine raris nakenin anake sane pecak buta punika, napi sane ngawinang ipun nyidayang ningalin. Pasauripune: "Anake punika ngolesang endut ring matan tiange, raris tiang masugi, tur sane mangkin tiang nyidayang ningalin." 16Wenten ring pantaran pamimpin golongan Parisine sane mabaos sapuniki: "Anake ento sinah tusing uli Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitne, sawireh Ia tusing ngamanggehang dina Sabate." Wenten sane lianan mabaos sapuniki: "Yen anake ento Anak madosa, kenken dadi Ia nyidayang ngae praciri ane buka keto?" Irika raris wetu tetungkasan ring pantaran pamimpin golongan Parisine. 17Duaning punika pamimpin golongan Parisine punika raris malih nakenin anake sane pecak buta punika, asapuniki: "Cai ngorahang, Anake ento ngranayang cai nyidayang ningalin. Nah kenken mirib panyengguh caine teken Anake ento?" Pasauripune: "Kamanah antuk tiang Anake punika maraga nabi!" 18Nanging parapangageng bangsa Yahudine punika tan kayun pracaya, mungguing anake punika pecak buta tur sane mangkin ipun sampun mrasidayang ningalin. Punika awinanipun dane raris ngenken, mangda meme bapannyane rauh tangkil. 19Irika dane raris mataken sapuniki: "Napike puniki yakti pianak ragane, sane baosang ragane buta ngawit saking wau lekad? Punapi awinanipun sane mangkin ipun nyidayang ningalin?" 20Pasaur meme bapanipune: "Sauning tiange, sayuakti ipun pianak tiang, maliha ipun buta ngawit saking wau lekad. 21Sakewanten tiang tan uning, napi sane ngawinang ipun nyidayang ningalin. Becikan ipun kewanten takenin; ipun sampun kelih, banggayang ipun newek ngaturang indikipune!" 22Meme bapannyane maosang asapunika, santukan ipun ajerih ring parapangageng bangsa Yahudine, sane sampun pada adung ngeniang indik pacang nyepekang saking pasamuan asing-asing anak sane ngangkenin Ida Hyang Yesus punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23Duaning punika meme bapanipune matur: "Ipun sampun kelih, becikan ipun newek takenin." 24Irika dane malih ngandikayang mangda anake sane pecak buta karauhang tur ipun kapangandikain asapuniki: "Majanjija di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing cai lakar ngorahang ane amun sajaane! Sawireh icang ajak makejang pada nawang, mungguing Anake ento Anak madosa!" 25Pasauripune: "Tiang tan pisan uning, punapike Anake punika Anak madosa, punapi tan. Sane tatas uningin tiang, inggih punika: sane riin tiang pecak buta, tur sane mangkin tiang nyidayang ningalin!" 26Dane malih mataken sapuniki: "Kudianga cai tur kenken baana nyedangang matan caine?" 27Pasauripune: "Iwau sampun uningayang tiang, nanging ragane tan kayun mirengang. Napi awinan ragane malih nyujutang indike punika? Punapike ragane taler mapakayun pacang dados sisian Idane?" 28Irika parapangageng bangsa Yahudine pada nganistayang ipun tur mabaos sapuniki: "Cai mula tuah sisian Anake ento! Nanging icang ajak makejang sisian Nabi Musa! 29Icang nawang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda teken Nabi Musa; nanging unduk Anake ento, icang tusing nawang uli dija tekanNe." 30Pasaur anake punika: "Tawah pisan yen ragane tan uning saking dija tekan Anake punika, sane sampun ngawinang tiang nyidayang ningalin. 31Iraga pada uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pacang mirengang pinunas anake sane ngardi dosa. Nanging Ida ledang mirengang pinunas anake sane astiti bakti ring Ida tur nglaksanayang pakarsan Idane. 32Saking pangawit jagate durung naenin wenten anak sane mrasidayang ngawinang anak sane buta ngawit saking wau lekad nyidayang ningalin. 33Yen Anake punika tan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitnya, sinah Anake punika tan nyidayang ngardi punapa-punapi." 34Dane nimbal masaur, sapuniki: "Cai lekad mawak dosa, apa cai mabudi ngajahin icang?" Raris ipun kawedalang tur kasepakang saking perhyangane punika. 35Ida Hyang Yesus mireng indik anake sane pecak buta punika kawedalang tur kasepakang saking perhyangane punika. Duk kapanggih ring ipun Ida raris ngandika: "Apake cening pracaya teken Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 36Pasauripun: "Guru, ledang Guru ngandikayang ring titiang sapasirake Ida punika, mangdane titiang pracaya ring Ida?" 37Pangandikan Idane ring ipun: "Cening suba ningalin Ida, tur ane iring cening mabaos jani, ento suba Ida!" 38Pasauripune: "Inggih Guru, titiang pracaya." Irika ipun tumuli matedoh ring ajeng Ida Hyang Yesus. 39Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Guru teka ka jagate buat nyalanang tetepasan: apanga anak ane buta nyidayang ningalin, tur anak ane ningalin apang dadi buta!" 40Wau anggota golongan Parisine sane nuju wenten sareng Ida irika, miragi indike punika, dane raris mataken ring Ida sapuniki: "Punapike indike punika mapiteges, mungguing tiang sareng sami taler buta?" 41Pasaur Idane: "Yen sujati ragane buta, sinah ragane tan iwang, santukan ragane ngangken raga nyingakin, punika awinannya kiwangan ragane kantun manggeh!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\