YUDAS 1

1Surat saking tiang, Yudas, parekan Ida Sang Hyang Yesus Kristus miwah semeton Dane Yakobus. Katur ring sakancan anake sane sampun kesengin tur sane urip sajeroning sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Sang Aji miwah sane kasayubin antuk Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 2Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida maicayang sih pasueca, sutrepti rahayu miwah kapitresnan kantos maliah-liah ring semeton sinamian. 3Parasawitran tiange sane sayang! Tiang sampun ngusahayang pisan buat nulis surat praya katur ring parasemeton ngeniang indik karahayuan sane tampi iraga; santukan sane mangkin tiang marasa perlu pisan nulis surat ring semeton, buat mituturin semeton, mangda semeton sayan pageh nindihin kapracayan ring Ida Sang Kristus, sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring parakaulan Idane wantah apisan buat salami-laminnya. 4Santukan wenten anak sane tan pa-Widi sampun saking silib nyleseb ngranjing ring pantaran iragane, sane madingang paurukan indik sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane, buat matutang parisolahipune sane cemer, samaliha ipun tulak ring Ida Sang Kristus Yesus, Sang Maraga Ratu miwah Panembahan iragane sane tunggal. Sane riin ring Cakepan Sucine sampun kawarahang indik pasisip, sane patut tampi ipun. 5Yadiastu semeton sampun pada tatas uning ring saluiring paindikane puniki, nanging manah tiange kedeh mapakeling semeton, indik Ida Sang Panembahan sampun ngrahayuang bangsa Israel saking tanah Mesir, nanging sawus punika Ida taler nyirnayang anake sane tan pracaya. 6Elingangja indik paramalaekate sane tan kayun ngamanggehang linggih miwah kakuasannyane, nanging pada nilar linggihnyane punika, mawastu paramalaekate punika raris kabanda salami-laminnya antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring genahe sane peteng dedet ring sor jagate, jaga kukum ring masa pamuput jagate. 7Elingangja taler indik kota Sodom miwah kota Gomorane, sapunika taler kota-kotane sane nampek irika, sane rakyatnyane pada malaksana pateh sakadi malaekate punika, samaliha macecabulan miwah ngulurin indria sane tan patut; ipun sami sampun pada nampi pasisip sajeroning geni sane langgeng, pinaka dados pakeling ring anake makasami. 8Kadi asapunika taler anake sane tan pa-Widi punika sampun marerambangan sane ngawinang ipun pada nyemerang deweknyane niri; tur ipun pada nganistayang kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah daging suargane sane luih. 9Pamimpin paramalaekate Sang Mikael, tan purun malaksana langgana kadi asapunika. Sajeroning pasogsag nglawan Ratun Setane, rikala ngujegang indik sapasira sane pacang nampi sawan dane Nabi Musa, Sang Mikael tan purun nganistayang Ratun Setane, nanging wantah ngandika: "Ida Sang Panembahan lakar nyisipang iba." 10Nanging anake sakadi iwau punika nganistayang paindikan sane tan uningin ipun; tur paindikan sane uningin ipun wantah antuk pangrasa kadi pangrasan satone, paindikane punika sane ngawinang ipun nemu sengkala. 11Ambate ageng sengkalanipune! Ipun sampun pada ninutin pamargin Dane Kain. Mangda polih kasugihan, ipun sampun ngardi kacorahan sakadi Dane Bileam. Ipun sampun pada momo angkara sakadi Dane Korah, tur ipun taler sampun kasirnayang sakadi Dane Korah punika. 12Anake punika tan bina sakadi paindikan sane cemer sajeroning perjamuan kasih semetone, santukan ipun tan madue kimud. Ipun wantah pada ngulahang dewekipune niri. Tan bina sakadi guleme sane ampehang angin, nanging tan wenten ngemu sabeh. Tan bina sakadi wit tarune sane tan ngwetuang woh, yadiastu masan woh-wohan, santukan tarune punika mabutan rauhing akah-akahnyane kantos tuh. 13Ipun tan bina sakadi ombake sane ageng ring segarane, didihnyane nyinahang kacorahannyane punika. Ipun tan bina sakadi bintang sane ngider buana, sane sampun kasediaang genah antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring genahe sane pinih peteng dedeta buat salami-laminnya. 14Indikipune punika sane riin Dane Henoh, katurunan Dane Adam sane kaping nem sampun mawangsit kadi asapuniki: "Iwasinja! Ida Sang Panembahan lakar rauh, kairing baan paramalaekat panyiuan, 15lakar nibakang tetepasan teken sakancan manusane, lakar nyisipang sakancan anake dosa, ane murang agama, majalaran laksanannyane ane corah muah pangucapnyane ane langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa." 16Anake puniki tansah ngamigmig miwah ngiwangang anak lianan; ipun ngulurin indriannyane sane corah. Ipun sombong miwah demen ngajum-ajum anak lianan, mangda ipun prasida polih paindikan sane edotang ipun. 17Elingangja duh parasemeton tiange! Elingangja paindikan sane riin sampun kapidartayang ring parasemeton antuk parautusan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 18Dane sampun mabaos ring semeton asapuniki: "Rikala masane sane pamuput sampun rauh irika pacang wenten anak rauh, sane pacang melog-melog semeton, inggih punika anak sane ngulurin indriannyane niri sane murang agama." 19Anake puniki sane ngawinang sagsag ring pantaran semetone, ipun kareh antuk indriannyane niri, santukan ipun tan kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Nanging parasemeton, parasawitran tiange, lanturangja ngwangun urip semetone madasar antuk kapracayan sane kalintang suci ring Ida Sang Kristus. Ngastawaja manut tuntunan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, 21tur tansah urip sajeroning astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sambilang nyantosang panemayan Ida Sang Hyang Yesus Kristus maicayang urip langgeng ring semeton malantaran sih pasuecan Idane. 22Sinahangja kapiolasan semetone marep ring anake sane bingbang. 23Rahayuangja ipun sami, malantaran ngluputang ipun saking genine. Kadi asapunika taler sinahangja tresna asih semetone ring anake lianan, saha kadulurin antuk ajerih, nanging getinginja panganggenipune sane leteh, sane kaletehin antuk indriannyane sane cemer. 24Wantah ring Ida, inggih punika Ida sane mawisesa ngabih semeton, mangda semeton tan kantos labuh, samaliha sane mawisesa ngater semeton tan paceda tur liang ring ayun Idane sane luih, 25Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tunggal, Juru Rahayun iragane malantaran Ida Sang Kristus Yesus, patut katurang kamulian, kawibawan, kawisesan miwah pamrentahan saking nguni rauh mangkin kantos salami-laminnya. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\