LUKAS 12

1Duk punika panyiuan jadmane pagrunyung, kantos ipun pada saling seeg. Ida Hyang Yesus raris ngawitin mapaica paurukan, kapingarep buat sisian Idane, sapuniki pangandikan Idane: "Pada yatnainja dewek ceninge marep teken ragin golongan Parisine, nah ento teken tingkahne ane mapi-mapi. 2Saluiring paundukan ane kengkebang lakar kaberberang muah saluiring ane pingit ento lakar kawerayang. 3Wireh keto, apaja ane tuturang cening di petenge, lakar kadingehan di galange, buina apa ane kisi-kisiang cening jumaan meten, ento lakar kuar-uarang uli di neb umahe." 4"Ih cening parasawitran Gurune! Guru ngorahin cening. Edaja cening takut teken anak ane tuah nyidayang ngamatiang awak ceninge, sawireh sasubane keto ia tusing nyidayang buin mapagae ane jaatan teken ento. 5Guru lakar matujuhin cening, nyen ane patut takutin cening. Takutja cening teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Krana sasubane Ida mancut urip manusane, Ida madue kuasa ngentungang ia ka nrakane. Guru nuturin cening amun sasajaane, tuah Ida ane patut takutin cening. 6Yadiapinja kedis perite limang ukud maji tuah aji duang rupiah, nanging tusing ada angan aukud ane kalaliang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Malahan bok ceninge masih suba mapetek. Wireh keto edaja cening takut! Sawireh di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa cening enu majian teken kedis perite ento." 8"Guru ngorahin cening, sakancan anake ane ngangken dadi sisian Gurune di arepan manusane, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa masih lakar ngangkenin ia di ajeng paramalaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9Nanging nyenja ane tuara ngangken dadi sisian Gurune di arepan manusane, ia lakar masih tusing kangkenin baan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, di ajeng paramalaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Sawatek anake ane ngucap langgana marep teken Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ia lakar kampurayang, nanging nyenja ane nganistayang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ia tusing maan pangampura. 11Yen cening katurang ka ajeng parakelihan perhyangane, wiadin ka ajeng paragubernure, wiadin ka ajeng parapamrentahe, edaja cening sangsaya teken ane lakar anggon melanin dewek ceninge, wiadin teken unduk ane lakar uningayang cening dikalane ento. 12Sawireh Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nguduhang apa ane patut ungingayang cening." 13Wenten sinalih tunggiling anak saking pantaran anake akeh punika, matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Inggih Guru, nikainja nyaman titiange, mangda ipun ngedum warisan wong tuan titiange sareng ring titiang!" 14Pasaur Ida Hyang Yesus ring ipun, sapuniki: "Jero, sira sane maang Tiang wewenang dados hakim, wiadin ngedumang waris di pantaran ragane sareng kalih?" 15Sapanglanturipun, Ida ngandika ring anake akeh, sapuniki: "Pada yatna miwah pada tangarja ragane marep ring sakancan manahe sane loba, santukan urip jadmane boyaja gumantung ring kasugihanipune, yadiastun ipun sugih maliah." 16Raris Ida Hyang Yesus nyritayang pangande puniki ring ipun, sapuniki: "Wenten anak sugih, madue tanah sane pamupunnyane nikel ngliling. 17Ipun ngawitin mapineh ring manahnyane, sapuniki: 'Idewek tusing ngelah tongos buin lakar anggon wadah pamupon tegale. Kenkenang men jani?' 18Raris ipun mabaos newek sapuniki: 'Kene pesan baan! Lakar uugang jinenge makejang, suba keto lantas idewek buin nyujukang ane gedenan teken ento. Ditu lakar pejang sakancan gandum muah branan ideweke. 19Suba keto, idewek lakar mapitutur teken deweke padidi kene: Aget pesan idewek, jani idewek liu ngelah brana, nyandang anggon iba tiban-tibanan makelonne. Nah entegangja kenehe, tur mangan nginumja, muah maliang-liangja!' 20Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring ipun sapuniki: 'Ih jlema belog! Dipetenge jani urip ibane lakar kabanjut. Nyen lantas namiang sakancan branane ane suba punduhang iba ento?' " 21Pamuputipun Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Kadi asapunika taler pacang dadosipun anake sane munduhang brana buat deweknyane kewanten, nanging ipun nenten sugih ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa." 22Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane, sapuniki: "Ento kranane Guru nuturin cening kene: Edaja cening sangsaya teken unduk dedaaran ane lakar daar cening apanga cening idup, wiadin teken panganggo ane lakar anggo cening. 23Sawireh idupe ento utamaan teken dedaarane muah ukudan iragane ento enu utamaan teken panganggone. 24Tingalinja kedis perite: ia tusing nyambeh wiadin manyi, ia tusing ngelah jineng tongos nyimpen gandum. Nanging yadiastu buka keto, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngicen ia amah-amahan. Cening enu majian teken kedise ento. 25Nyenke di pantaran ceninge, ane uli krana sangsayanne, lakar nyidayang nyambungin tuuhnya buin alengkat? 26Yen cening tusing nyidayang ngitungang paundukane ane cerik ento, ngudiang dadi cening sangsaya teken unduke ane len-lenan? 27Pedasinja bungan bakunge ane mentik di tegale. Ia tusing ngantih muah nunun. Nanging Guru nuturang teken cening, busanan Sang Prabu Salomo, sajeroning kawibuhan idane, tusing nyidayang nyamenin kaluihan bungane ento. 28Yening buka keto Ida Sang Hyang Widi Wasa mayasin padange di tegale, ane jani mentik, buin mani lantas kentungang ka apine, apa buin cening, ih anak ane tunan pracaya! 29Ento krana edaja cening ngewehang unduk ane lakar daar muah ane lakar inum cening, buina edaja inguh keneh ceninge. 30(Sawireh anake ane tuara nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa makejang nyaratang paundukane totonan.) Nanging Ajin ceninge wikan, cening mula tuah merluang unduke ento makejang. 31Nanging saratangja malu nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa di idup ceninge, tur Ida lakar maicayang teken cening paundukan-paundukan ane lenan ento." 32"Ih cening ane ajak abedik edaja cening takut! Sawireh Ajin ceninge suba ledang maicayang mertan Pamrentahan Idane teken cening. 33Adepja sakancan pagelahan ceninge, laut padanaang teken anake tiwas-tiwas. Gaenang dewek ceninge wadah pipis ane tuara bisa usak, tur simpen kasugihan ceninge di suargan, ditu kasugihane ento lakar tusing bisa telah, sawireh tusing ada maling ane nyidayang mamaling muah tusing ada ngetnget ane nyidayang ngamah. 34Sawireh dijaja branan ceninge, ditu masih keneh ceninge." 35"Pada yatnaja cening, dabdabang tur tragiangja dewek ceninge tur yatnainja apanga lampun ceninge setata ngendih, 36buka paraparekane ane ngantiang gustinnyane ane rauh uli karya pabuncingane. Dikalane dane rauh tur nogdog kori, parekane ento dienggal ngampakang korine. 37Ambate bagian iparekan, ane dapetanga enu magebagan saha yatna dikalan gustinne rauh. Guru nuturin cening, dikalane ento gustinne bakal nabdabang raga, tur ngandikayang parekane pada negak, tumuli dane ngayahin ia madaar. 38Ambate bagian iparekan, yen ia dapetanga enu magebagan saha yatna, yadiastun gustinne rauh nuju tengah lemeng, wiadin ngedas lemahang. 39Nah ingetangja unduke ene! Yen anake ane ngelah umahe nawang kaliapa tekan malinge, sinah ia tusing lakar maang umahne pongpong maling. 40Aketo masih cening, apanga cening setata pada yatna, sawireh Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal rauh, dipanemayannyane ane tuara pitaenang cening." 41Dane Petrus raris matur sapuniki: "Inggih Ratu Panembahan, punapike pangandene sane nikayang Palungguh IRatu iwau punika, wantah katuekang ring titiang sareng roras diri kewanten, punapi taler buat anake makasami?" 42Pasaur Ida Sang Panembahan: "Dadinne nyenke parekane ane satia tur dueg? Ia lakar kamanggehang baan gustinne, buat lakar ngenterang saisin jeroanne muah lakar nyacarang dedaaran teken parekan-parekane ane lenan, dimasan anake madaar. 43Bagia pesan parekane totonan, ane dapetanga baan gustinne nyalanang paundukane ento, dikalan danene rauh. 44Guru ngorahin cening, sujatinne parekane totonan lakar kaserahang baan gustinne ngenterang saluiring arta branan danene. 45Nanging yen parekane ento mapineh kene: 'I Gusti makelo tusing bakal rauh.' Ditu laut ia nigtig parekan-parekane muah parapanyeroane ane lenan tur mangan nginum kanti punyah. 46Sedek dina anu, gustinne lakar nadak rauh dipanemayane ane tuara pitaenanga. Ia lakar tekteka baan gustinne, apanga ia ngrasayang upah ane patuh teken anake ane pada tuara pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. 47Iparekan ane suba nawang pakarsan gustinnyane, nanging tusing sayaga, wiadin tusing nyak nglaksanayang pakarsan gustinnyane, ia lakar kasisipang tur katigtig sanget pesan. 48Nanging iparekan ane tusing nawang pakarsan gustinne, nanging ia nyalanang paundukan ane ngranayang ia patut katigtig, ia lakar gigisan matigtig. Anake ane kicen liu, bakal liu katagihin, anake ane kicen liunan, liunan bakal tagihina." 49"Tekan Gurune buat ngendihang api di gumine ene. Pangaptin Gurune, apanga apine ento suba ngendih. 50Guru patut nampi lelukatan. Ambate nyeh keneh Gurune, satonden lelukatane ento pragat kalaksanayang. 51Apake cening ngaden Guru ngaba dame ka gumine ene? Tusingja keto. Guru ngorahin cening, tusingja dame ane aba Guru, nanging Guru ngranayang anake sagsag. 52Ngawit uli jani, pakurenan ane mapikuren ajaka lelima lakar sagsag dadi dadua, tetelu nglawan dadua, wiadin dadua nglawan tetelu. 53Bapanne lakar nglawan pianakne muani muah pianakne muani lakar nglawan bapanne. Memenne lakar nglawan pianakne eluh muah pianakne eluh lakar nglawan memenne. Matuane ane eluh lakar nglawan mantunne eluh muah mantunne eluh lakar nglawan matuane eluh." 54Ida Hyang Yesus malih ngandika ring anake akeh, sapuniki: "Yening ragane nyingakin gulem rauh saking kauh, gelis ragane mabaos sapuniki: 'Jani lakar ujan,' raris yuakti kadi asapunika. 55Samaliha yen ragane ngrasayang angine rauh saking kelod, ragane mabaos sapuniki: 'Jani lakar panes ngentak-entak,' tur yuakti kadi asapunika. 56Ih anak sane mapi-mapi! Ragane uning nenger akasa miwah jagate tur uning panadosanipun; napi awinan ragane tan uning nenger cirin masane mangkin?" 57"Napi awinan ragane nenten nibakang tetepasan ring pantaran ragane ngraga, encen sane patut laksanayang ragane? 58Yening wenten anak mamanah nalih tur ngaturang ragane ka pangadilan, becikan usahayang madame, sakantun ragane ring margi sareng anake punika. Mangda sampunang ipun kantos durus ngaturang ragane ring hakime miwah hakime nyerahang ragane ring polisine, tur polisine punika ngasukang ragane ring pangkenge. 59Tiang nuturin ragane: 'Ragane tanja pacang medal saking pangkenge, sadurung ragane naur utang ragane kantos buntas.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\