LUKAS 13

1Daweg punika wenten makudang-kudang anak rauh ngaturang orti ring Ida Hyang Yesus, indik makudang-kudang anak saking wewengkon Galilea sane kapademang antuk Gubernur Pilatus risedek ipun ngaturang aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2Ida Hyang Yesus tumuli ngandika ring ipun sapuniki: "Yening anak Galileane punika kapademang kadi asapunika, punapike indike punika nyinahang, mungguing dosanipune agengan ring dosa-dosan sakancan anak Galileane sane lianan? 3Boyaja asapunika. Tiang nuturang ring ragane, yen ragane nenten ngutang dosa-dosan ragane, tan pariwangde ragane sareng sami taler jaga ngemasin pati, pateh sakadi anake punika. 4Sapunapike indik anake plekutus diri ring Siloam, sane padem irika tepen menara? Punapike indike punika muktiang, mungguing dosanipune agengan ring sakancan anake sane magenah ring kota Yerusalem? 5Boyaja sapunika! Tiang nuturang ring ragane, yen ragane nenten ngutang dosa-dosan ragane, tan urungan ragane sami taler jaga ngemasin pati, sakadi anake punika." 6Wus punika, Ida Hyang Yesus raris nyritayang pangande sapuniki: "Wenten anak madue wit aa ring abian angguripune. Ipun raris ka abian misadia ngrereh woh aane punika, nanging asikiko tan polih. 7Raris ipun mabaos ring juru gaenipune, sane ngarap abiane punika, sapuniki: 'Tingalinja, suba uli telung tiban tiang mai misadia ngalih buah aane ene, nanging tiang tusing taen maan. Ebah dogen suba punyan aane ene. Sing ada gunanne ia enu idup, sajaba ia nelahang sarin tanah dogen.' 8Nanging juru gaenipune raris matur: 'Inggih pamekele, banggayangja malih ataun kewanten, jagi gebuhang titiang tanahipune, tur jagi dagingin titiang rabuk. 9Ambate becikne, yen malih ataun ipun mawoh, nanging yan tan mawoh, rarisang sampun ipun ebah.' " 10Nuju rahina Sabat, Ida Hyang Yesus mapaica paurukan ring sinalih tunggiling perhyangan. 11Irika wenten anak eluh adiri sane nandang sakit karangsukan setan. Setane punika nyakitin ipun saking plekutus taun, ngantos ipun bungkut tur tan mrasidayang nyegjegang deweknyane. 12Rikala Ida Hyang Yesus nyingak anake eluh punika, raris Ida ngandikain ipun, sapuniki: "Ih eluh, jani eluh suba seger uli sakit eluhe!" 13Tumuli Ida ngusud sirahipune, tur jeg pramangkin anake eluh punika nyidayang jegjeg tumuli ipun ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Nanging kelihan perhyangane irika rumasa sekel ring kayun santukan Ida Hyang Yesus nyegerang anak ring rahina Sabate. Irika dane raris mabaos ring anake akeh, sapuniki: "Wenten nem rahina sane patut kangge makarya. Duaning punika mrikija ragane ring sinalih tunggil rahinane punika buat nunas kasegeran, sampunang ring rahina Sabate!" 15Ida Hyang Yesus nyaurin dane, sarwi ngandika sapuniki: "Ih jero, anak sane mapi-mapi! Ragane pada ngembusin talin banteng wiadin keledae druen ragane saking badannyane ring rahina Sabate, saha nandan ipun jaga kawehin toya. 16Sane mangkin iriki wenten sentanan Dane Abraham sane kategul antuk Ratun Setane saking plekutus taun suenipun. Punapike ipun nenten patut kembusin saking panegulanipune ring rahina Sabate?" 17Pasaur Idane punika ngranayang kimud parameseh Idane. Duk punika taler akeh anake pada masuka rena, malantaran sakancan paindikan sane luih sane sampun kardi Ida. 18Ida Hyang Yesus mataken: "Kadi sapunapike panadosipun, yen Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane? Napike sane patut anggen Tiang ngimbangang? 19Pamrentahan Idane punika tan bina sakadi batun bingine, sane kambil antuk anake raris katandur ring tegalnyane. Bibite punika tumuli mentik saha mapunya, tur paksi-paksine pada rauh masebun ring carang-carangnyane." 20Ida Hyang Yesus malih mataken: "Napike sane patut anggen Tiang ngimbangang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika? 21Kawentenannyane tan bina sakadi ragine sane kambil antuk anake eluh tur kabebehang ring lakar tapene sane tigang pane akehipun, nyantos makasami tasak." 22Ida Hyang Yesus lunga nglelana ring kota-kota miwah ring desa-desa sambilang Ida mapaica paurukan sarwi nglanturang pamargin Idane ka kota Yerusalem. 23Raris wenten anak matur ring Ida sapuniki: "Inggih Guru, punapike wantah akidik jadmane sane jagi polih rahayu?" Pasaur Idane ring ipun, sapuniki: 24"Ulehangja ragane mangda nyidayang ngranjing ring korine sane cupit punika! Mangkin Tiang nuturang ring ragane, santukan akeh anake sane ngindayang jaga ngranjing, nanging nenten mrasidayang. 25Sang madue purine pacang matangi tur ngancing korinnyane. Tur rikala ragane majujuk ring arep korine nogdog korine saha matur: 'Ratu ampakin kuda titiang kori!', sang madue puri raris masaur sapuniki: 'Tiang tusing nawang nyen kaden jerone!' 26Raris ragane malih matur: 'Titiang sampun nunas lan nginum sareng-sareng ring iratu, tur iratu sampun mapaica paurukan ring kotan titiange.' 27Sang madue puri jaga ngandika malih sapuniki: 'Tiang tusing nawang nyen kaden jerone! Magedija uli dini, ih sakancan anak ane malaksana corah!' 28Ambate banget tangis lan krietan untun ragane, rikala ragane manggihin Dane Abraham, Dane Ishak, Dane Yakub miwah sakancan paranabine muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ragane kakutang ring jabaan. 29Tur anake jagi pada rauh saking kangin lan kauh miwah saking kaler lan kelod, tur sami jaga muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 30Tur anake sane rauh paling ungkura, jagi dados paling dumun, tur sane rauh paling dumuna jagi dados paling ungkura." 31Tatkala punika wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus, saha matur sapuniki: "Rarisangja Ragane makaon saking iriki, santukan Ida Sang Prabu Herodes mapakayun pacang nyedayang Ragane." 32Pasaur Ida Hyang Yesus ring dane sapuniki: "Mrikaja ragane ngaturang baos Tiange ring asu ajage punika, kadi asapuniki: 'Didinane jani muah buin mani Tiang nundung setan muah nyegerang anak sakit, tur didina ane kaping telunne Tiang lakar mragatang gaen Tiange.' 33Ring rahinane mangkin, benjang miwah malih kalih rahina, Tiang patut nglanturang pamargin Tiange; santukan tan patut sang nabi kasedayang ring genah sane lianan, sajaba ring kota Yerusalem. 34Ih kota Yerusalem. Iba nyedayang paranabine muah nimpugin aji batu utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngrauhin iba. Ping kuda-kuda Kai makeneh munduhang tur ngelut rakyat ibane, buka panginane munduhang pitiknyane di batan kampidne, nanging tambakin iba. 35Jani umah ibane bakal suung mangmung, iba tusing lakar buin nepukin Kai, kanti teked kayang panemayane, iba lakar ngucap kene: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin sang sane rauh sajeroning parab Ida Sang Panembahan.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\