LUKAS 18

1Wus punika, Ida Hyang Yesus nyritayang pangande ring parasisian Idane, mangdane dane rahina wengi tan surud-surud ngastawa. 2Pangandikan Idane sapuniki: "Kacrita di kota anu, ada hakim adiri, ane tuara takut teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, buina tusing pesan ngajiang anak. 3Di kotane ento ada anak eluh balu ane tan mari nangkil tur mapinunas teken sang hakim, kene aturne: 'Nawegang, icenja titiang pamatut ngeniang wicaran titiange marep ring musuh titiange!' 4Makelo pesan hakime ento tusing kayun ngisinin pinunas ibalune ento. Nanging pamuputne dane mapakayun kene: 'Yadiastun idewek tusing takut teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, buina tusing ngajiang anak lenan, 5nanging sawireh ibalu ene makewehin idewek, melahan jani tiwakin pamatut prakaranne. Apanga eda ia sai-sai teka ngulgul mai, tur pamuputne nyengkalen idewek!' " 6Ida Sang Panembahan malih ngandika: "Padingehangja, apa ane orahanga teken hakime ane jaat ento. 7Apake Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing lakar matutang parakaulan Idane, ane lemah peteng tan maren ngasih-asih nunas tulung teken Ida? 8Jani Guru nuturin cening: Ida digelis matutang ia. Nanging, yening Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh, apake enu dapetang Ida di gumine anak ane pracaya teken Ida?" 9Ida Hyang Yesus taler ngandikayang pangande sane katuekang ring anake sane ngaden deweknyane patut saha nemberang anak lian, sapuniki pangandikan Idane: 10"Wenten anak sareng kalih ka Perhyangan Agung jaga ngastawa, sane adiri golongan Parisi miwah sane lianan juru duduk pajeg. 11Golongan Parisi punika ngadeg nganehang raga, tur ngastawa sapuniki: 'Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang matur panyuksma ring Palungguh IRatu, santukan titiang boyaja pateh sakadi jadmane sane lianan, inggih punika nentenja dados parampok, titiang nenten mambek corah, titiang nenten mamitra, samaliha titiang nentenja pateh sakadi juru duduk pajege puniki. 12Sajeroning auku titiang mapuasa ping kalih, samaliha titiang maturan apahdasan saking sakancan pikolih titiange.' 13Nanging ijuru duduk pajeg punika, ipun majujuk ngejoh, tur ipun tan purun nulengek ka langite, nanging ngultul, sambilang ipun manteg tangkah sarwi matur sapuniki: 'Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, dumadak IRatu ledang nyuecanin titiang, jadma sane madosa puniki.' " Ida Hyang Yesus ngandika ring anake punika, sapuniki: 14"Tiang nuturin ragane, boyaja pangastawan anak golongan Parisine punika sane katampi, nanging pangastawan ijuru duduk pajege punika sane katampi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan sapasiraja sane nginggilang deweknyane, ipun jaga kaesorang miwah sapasiraja sane ngasorang deweknyane, ipun pacang kinggilang." 15Wenten makudang-kudang anak ngajak rarennyane pedek tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus, mangdane Ida ledang ngamertanin rare punika masrana ngungkulang tangan ring anake alit punika. Wau kapanggihin antuk sisian Idane, anake punika sami kagerengin. 16Nanging Ida Hyang Yesus ngandikain rare-rare punika, sarwi ngandika: "Depangja cerik-cerike ento pada teka sig Gurune, edaja tombahanga, sawireh anake ane buka kene ene, ane lakar ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17Ingetangja! Nyenja tusing matingkah polos, patuh buka anake cerik ene, ia lakar tusing nyidayang muponin Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 18Wenten pamimpin anak Yahudi adiri, matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, kadi asapuniki: "Inggih Guru sane becik, napi sane patut laksanayang titiang, mangda titiang muponin urip langgeng?" 19Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki: "Napi awinanipun ragane maosang Tiang becik? Tan wenten sane becik sajawining Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga. 20Ragane sinah sampun uning ring pituduh Cakepan Torate, sane kadi asapuniki: 'Edaja mamitra, edaja ngamatiang jlema, edaja mamaling, edaja mobab muah baktija teken meme bapa.' " 21Anake punika masaur sapuniki: "Paindikane punika sami sampun margiang titiang, ngawit titiang kantun alit." 22Riwau Ida Hyang Yesus mireng aturnyane kadi asapunika, Ida raris ngandika ring dane, sapuniki: "Yening kadi asapunika, wenten paindikan sane malih asiki sane patut laksanayang ragane, inggih punika: Adolja saluiring padruen ragane tur padanaangja ring anake tiwas-tiwas, tur ragane jagi muponin arta brana ring suargan. Wusan punika mrikija, tututin Tiang." 23Nanging rikala anake punika miragiang pangandikan Idane kadi asapunika, dane kalintang sungsut ring kayun, santukan dane kalangkung sugih. 24Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi dane kalintang sungsut, Ida raris ngandika sapuniki: "Ambate sukehne anake sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25Enu sukehan anake sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, bandingang teken untane macelep ka song jaume." 26Anake sane pada miragiang pangandikan Idane punika matur pitaken, asapuniki: "Yening kadi asapunika sapasirake sane jaga mrasidayang polih rahayu?" 27Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Apa ane tuara kasidan baan imanusa, ento kasidan baan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 28Dane Petrus raris matur asapuniki: "Titiang sareng sami sampun ngutang pumahan titiange tur ngiring IRatu." 29Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Guru ngorahin cening, sasajaane asing-asing anak ane ngutang umahne, kurenan wiadin nyamanne, wong tuane wiadin pianak-pianakne, apanga ia nyidayang satinut teken sapituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, 30anake ento lakar nampi upah ane gede dimasane jani, buina dimasane ane lakar teka manian, ia lakar nampi urip langgeng." 31Ida Hyang Yesus tumuli munduhang sisian Idane makaroras, tur ngandika ring dane, sapuniki: "Ane jani iraga majalan ka kota Yerusalem, tur ditu lakar kalakon saluiring ane suba kasuratang baan paranabine unduk Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32Ida lakar kaserahang teken parabangsa ane tidong Yahudi, tur Ida bakal kabinjulin, kanistayang muah kakecuhin. 33Ida lakar katigtig tur kasedayang, nanging didina ane kaping telunne Ida lakar nyeneng buin." 34Parasisian Idane nenten pisan ngresep ring saluiring paindikane punika; piteges pangandikan Ida punika kantun peteng pabuat dane, tur dane nenten ngresep ring tetujon pangandikan Idane punika. 35Duk Ida Hyang Yesus sampun nampek ring kota Yeriko, wenten anak buta adiri, negak ring sisin margine ngidih-idih. 36Wau ipun miragi gredegan anake akeh mamargi, ipun raris mataken sapuniki: "Anak ngudiang ene?" 37Wenten anak nyaurin sapuniki: "Ida Hyang Yesus ane uli kota Nasaret sedek nglintang dini." 38Anake buta punika raris majeritan matur asapuniki: "Inggih Ratu Hyang Yesus, sentanan Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 39Sawatek anake sane mamargi ring ajeng, ngerengin ipun mangda ipun mendep. Nanging sayan nyangetang ipun jerit-jerit: "Ratu sentanan Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 40Ida Hyang Yesus raris mararian, tur ngandikayang mangda anake buta punika katangkilang ring ajeng Idane. Sasampune ipun rauh ring ajeng Idane, raris Ida mataken ring ipun, sapuniki: 41"Apa ane tunas ragane, ane patut laksanayang Tiang buat ragane?" Aturipune: "Inggih Ratu, titiang nglungsur mangda titiang mrasidayang ngeton!" 42Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun, sapuniki: "Nah, ningalinja ragane! Kapracayan ragane ane suba nyegerang ragane!" 43Jeg pramangkin ipun mrasidayang ngeton, tumuli ipun ngiring Ida Hyang Yesus, saha matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Rikala anake akeh pada ngantenang paindikane punika, ipun sami taler pada muji Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\