LUKAS 19

1Ida Hyang Yesus ngranjing ring kota Yeriko tur nglanturang pamargin Idane nglintangin kotane punika. 2Irika wenten anak sane mawasta Sakeus, dados pangageng juru duduk pajeg, tur ipun sugih pisan. 3Ipun ngusahayang dewek, mangda nyidayangja manggihin Ida Hyang Yesus, mangdane ipun uning sapasira sujatinipun Ida punika. Nanging ipun tan mrasidayang, santukan anake kalangkung akeh, samaliha ipun endep. 4Duaning asapunika, ipun tumuli malaib ngriinin anake akeh punika, raris munggah ring wit aane, misadia ningalin Ida Hyang Yesus sane jaga nglintang ring genahe punika. 5Duk Ida Hyang Yesus rauh ring genahe punika, Ida raris macingakan menek, sarwi ngandika sapuniki: "Ih Sakeus enggalangja tuun! Sawireh didinane jani Guru musti lakar madunungan sig umah Sakeuse." 6Sakeus gegelisan tedun tumuli ngaturin Ida Hyang Yesus simpang ka umahnyane, saha tan kadi-kadi liang manahipune. 7Nanging sawatek anake sane manggihin indike punika sami pada pakisi sapuniki: "Anake ene madunungan sig umah anake madosa." 8Irika Sakeus raris ngarepang sarwi matur ring Ida Sang Panembahan, sapuniki: "Inggih Guru, sapaderbean titiange puniki atenga jagi padanaang titiang ring jadmane tiwas-tiwas. Samaliha yen pet wenten titiang ngambil paderbean anak lian madasar antuk manah corah, jaga waliang titiang tikel ping pat." 9Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun sapuniki: "Didinane jani sapakurenan ceninge suba katampi baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Cening masih parisentanan Dane Abraham. 10Sawireh Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh buat ngrereh tur ngrahayuang sakancan anake ane paling." 11Ida Hyang Yesus malih nyritayang pangande ring sawatek anake sane miragiang pangandikan Idane punika. Santukan sane mangkin Ida sampun nampek ring kota Yerusalem, tur anake sami mitaenang mungguing Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis pacang kadegang ring jagate. 12Duaning punika Ida ngandika sapuniki: "Ada anak agung lunga ka gumine joh. Ida lakar kabiseka tur kadegang dadi raja ditu, tur suud keto ida mawali. 13Satondene ida mamargi, ida ngandikain parekan idane adasa, suang-suang kapaica pipis mas pada maketeng, kadulurin pangandika kene: 'Anggonja pipise ene madagang, sanun icange di paluasan.' 14Nanging rakyat idane tusing demen teken ida, kanti ngutus utusan buat ngetut pamargin idane, lakar nguningayang: 'Titiang sareng sami nenten pacang sairing, yening anake punika jaga madeg ratu, dados rajan titiange.' 15Nanging anake agung ento masih kadegang dadi raja, tur ida laut mawali. Digelis ida ngandikain parekan idane ane pidan suba icen ida pipis mas, apanga pada nangkil di ajeng idane. Ida mapakayunan uning, akuda ia suang-suang pada masekaya. 16Iparekan ane simalu laut teka nangkil tur matur kene: 'Inggih ratu, jinah druene abidang punika sampun mapikolih dasa bidang.' 17Anake agung tumuli ngandika teken ia: 'Melah pesan abet caine ento. Cai mula tuah parekan ane melah. Cai satia teken paundukan ane cenik, icang lakar maang cai ngamong kota adasa.' 18Iparekan ane durian teka nangkil tur matur kene: 'Inggih ratu, jinah druene sane abidang sampun mapikolih limang bidang.' 19Ida anake agung ngandika teken ia kene: 'Icang maang cai ngamong kota lelima.' 20Iparekan ane lenan laut nangkil tur matur: 'Inggih ratu, puniki jinah druene aturang titiang ring iratu; jinah druene sampun kaput titiang antuk saputangan tur sepel titiang. 21Santukan titiang kalintang ajerih ring iratu, sawetning iratu kalintang angkara. Iratu seneng ngambil sane boya druen iratu, tur seneng ngalapin sane boya tetanduran iratune.' 22Anake agung laut ngandika teken ia kene: 'Ih cai parekan ane jele. Icang lakar ngukum cai manut buka munyin caine. Cai suba nawang icang mula anak angkara, demen nyuang ane tuara pagelahan icange muah ngalapin ane tuara pamula-mulaan icange. 23Yening keto, apa krana cai tusing nyerahang pipis icange ento sig anake ane mutranang pipis? Apanga ditekan icange, icang nyidayang nagih ina muah panakne.' 24Laut ida ngandika teken anake ane pada nangkil ditu kene: 'Tagih pipis mas icange ane aketeng ento teken ia, tur lautang baang iparekan ane ngelah dasa keteng ento.' 25Anake ento pada matur kene: 'Inggih ratu, ipun sampun maderbe dasa bidang.' 26Pangandikan anake agung: 'Icang ngorahin cai ajak makejang. Asing-asing anak ane suba ngelah, ia lakar buin kicen. Nanging anake ane tuara ngelah, ia lakar buin kajuangin, kayang gelah-gelah ane kagelah baana, yadiastun amunapaja bedikne. 27Ane jani, sawatek musuh icange ene, ane tusing demen teken icang dadi raja dini, ajak ia pada mai tur matiang ia di arepan icange.' " 28Sasampune Ida puput ngandikayang paindikane punika makasami, Ida Hyang Yesus raris ngriinin anake akeh punika tur nglanturang pamargin Idane ka kota Yerusalem. 29Rikala Ida rauh nampek ring kota Betpage miwah kota Betania, sane ring Bukit Saitun, Ida tumuli ngutus sisian Idane kekalih, 30saha kapangandikain sapuniki: "Kemaja ka desa ane di arepan ceninge ento. Disubane neked ditu, cening lakar nepukin godel keledae ane tonden taen tegakin anak, sedekan mategul ditu. Elusinja godele ento tur aba mai. 31Yen ada anak matakon teken cening kene: 'Ngudiang embusin jerone godel keledaene ento,' kene baan nyautin: 'Ida Sang Panembahan sane ngarsayang.' " 32Sisiane makakalih raris mamargi, tur saluiring paindikane sane sampun kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus punika, makasami panggihin ipun. 33Duk ipun ngembusin godel keledaene punika, sang maderbe mataken ring ipun: "Ngudiang dadi embusin jerone godele ento?" 34Sisiane makakalih punika masaur sapuniki: "Ida Sang Panembahan sane ngarsayang." 35Dane raris nandan godel keledaene punika ka ajeng Ida Hyang Yesus. Irika tumuli dane ngebatang panganggen danene ring tundun godel keledaene punika. 36Rikala Ida Hyang Yesus mamargi nglinggihin godel keledaene punika, anake sami pada ngebatang panganggennyane ring margine. 37Duk Ida sampun nampek ring kota Yerusalem, ring margine sane nganuunang saking Bukit Saitun, parasisia sane ngiring Ida makasami pada ngawitin masuka rena tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, antuk suara sane jangih, santukan sakatahing praciri sane sampun pada panggihin ipun. 38Sapuniki baosipune: "Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Ida Sang Prabu sane rauh sajeroning parab Ida Sang Panembahan! Sutrepti rahayu ring suargan, tur luihangja Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur!" 39Makudang-kudang anak golongan Parisi sane nyarengin anake akeh punika, matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Inggih Guru, nikainja sisia druene mangda ipun sampunang kadi asapunika!" 40Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki: "Tiang nuturin ragane, yen ipun mendep, batu-batune puniki jaga pada pajerit." 41Rikala Ida sampun sayan nampek ka kota Yerusalem, tur ritatkala Ida nyingak kotane punika, Ida raris nangis mangenang kotane punika, 42sapuniki pangandikan Idane: "Ambate melahne yen didinane jani ragane nawang apa ane maguna pabuat kasutreptian ragane. Nanging ane jani ragane tusing ningalin unduke ento. 43Sawireh lakar ada masanne, musuh-musuh ragane lakar ngiter ragane aji gelar, laut ngurung ragane muah nangsek ragane uli kiwa tengen, uli arep muah uli di duri. 44Musuh-musuhe lakar nguugang ragane muah nyirnayang saisin kotane, kanti tusing ada enu batu ane matumpuk ajaka timpalne di temboke. Sawireh ragane tusing nawang panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhin tur ngrahayuang ragane." 45Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka Perhyangan Agung tur ngawitin nundung sawatek anake sane madolan irika, 46sapuniki pangandikan Idane ring anake punika: "Wenten kakecap ring Cakepan Sucine, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: 'Perhyangan Ulune bakal kasambat dadi tongos anak ngastawa. Nanging iba jeg nadiang tongos pengkeban maling.' " 47Nyabran rahina Ida Hyang Yesus mapaica paurukan ring Perhyangan Agung. Parapangageng panditane miwah paraguru agamane, pingkalih parapangageng bangsa Israele, sami pada muatang jagi nyedayang Ida, 48nanging ida dane tan polih jalaran, sapunapi antuk nglaksanayang paindikane punika, santukan sawatek rakyate sami pada kadaut tur geleng miragiang paurukan Idane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\