LUKAS 21

1Rikala Ida Hyang Yesus maksian, cingakin Ida anake sugih-sugih pada ngaturang aturan ring genah aturane ring Perhyangan Agung. 2Ida taler ngaksi anak balu eluh sane kalintang miskin, ngaturang aturan, marupa jinah bolong kalih bidang. 3Ida raris ngandika sapuniki: "Guru ngorahin cening, sasajaane anake balu eluh ane tiwas ene liunan maturan padaang teken sakancan anake ane lenan ento. 4Sawireh anake ento maturan ulihan ia sugih, baana ia ngelah lebihan, nanging anake balu ento, baan tiwasne ia ngaturang pagelahane ane dadi pangupajiwanne." 5Wenten makudang-kudang anak maosang indik kaluihan Perhyangan Agunge, sane kapayasin antuk batu sane luih-luih miwah aturan-aturan sane mule-mule sane lianan sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika Ida Hyang Yesus ngandika, sapuniki: 6"Lakar ada panemayannyane, saluiring ane tingalin ragane ento, makejang lakar kuugang kanti tusing lakar ada batu angan abesik ane enu matumpuk ajaka timpalne." 7Raris parasisian Idane matur pitaken ring Ida sapuniki: "Inggih Guru, malih pidanke paindikane punika jaga kasidan? Samaliha yan pacang kasidan, punapi sane dados cihnanipun?" 8Pasaur Idane sapuniki: "Yatnainja dewek ceninge, apanga eda cening kena kabelog-belog. Sawireh liu lakar ada anak teka ngaku-ngaku adan Gurune, tur ngucap kene: 'Guru ene suba Ida, tur panemayane suba paek.' Nanging cening eda pesan nututin anake ento. 9Buina yen saget cening ningeh unduk anak masiat wiadin unduk anak brontak, eda nyen cening tengkejut. Sawireh sakancan paundukane ento tan urungan kasidan malu, nangingke ento sing mapiteges, mungguing masa pamragate suba paek." 10Ida nglanturang malih pangandikan Idane: "Bangsa-bangsane lakar masiat nglawan bangsa, kaprabon masiat nglawan kaprabon. 11Buina lakar ada linuh gede pesan, dini ditu lakar ada grubug muah sayah gede, tur lakar ada paundukan-paundukan ane nengkejutang muah ada ciri-ciri aeng di langite. 12Nanging satonden paundukane ento kasidan, cening lakar kejuk tur kasangsarain, cening lakar kaserahang tur lakar katepasin di perhyangan-perhyangane muah kapangkeng. Buina cening bakal katurang ka ajeng pararatune muah ka ajeng pangedene malantaran adan Gurune. 13Nah, ditu cening lakar maan sela buat midartayang Orta Rahayune. 14Ento krana entegang keneh ceninge, eda malu-malu inguh minehin unduk ane lakar anggon cening makanda. 15Krana Guru ane lakar maang cening kawicaksanaan ngraos, kanti musuh-musuh ceninge tusing nyidayang nglawan cening. 16Cening bakal kaserahang baan wong tuan ceninge, baan nyama braya muah timpal-timpal ceninge, tur lakar ada makudang-kudang diri di pantaran ceninge kamatiang. 17Makejang anake bakal geting teken cening, uli krana Guru. 18Sakewala angan akatihko bok ceninge tusing ada ane lakar aas. 19Nanging yening cening tetep pageh, ditu cening mara muponin rahayu. Pidartayangja! Sawireh ulihan cara buka kene dogen cening nyidayang ngrahayuang dewek ceninge." 20"Yening cening ningalin kota Yerusaleme suba kiter baan wadua balan musuhe, patut cening nawang, mungguing kotane ento lakar enggal uug. 21Dimasane ento anake ane di gumi Yudeane, patut ngenggalang rarud ka gunung, buina anake ane nongos di kota, patut rarud uli kota, tur anake ane nongos di desa apanga eda buin ka kota. 22Sawireh ento Dina Paukuman Ida Sang Hyang Widi Wasa, buka ane kakecap di Cakepan Sucine. 23Ambate sengkalan paraeluh-eluhe ane nujuang beling muah parameme ane sedekan manyonyoin rare dimasane ento. Sawireh gumine ene lakar katibenin sangsara gede muah bangsane ene kena pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24Ada anak mati kena pedang muah ane lenan kejuk kanggon tawanan baan parabangsane. Kota Yerusaleme lakar anggone pajekjekan baan bangsa-bangsane ane tuara pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, kanti tutug masan bangsa-bangsane ento." 25"Buina lakar ada ciri di matan aine, di bulane muah di bintang-bintange. Di gumine, sawatek bangsane lakar jejeh tur inguh ningehang kuugan keplugan ombake. 26Anake lakar jejeh kamati-mati, baana ngenehang sakancan paundukane ane lakar nibenin gumine ene, sawireh saluiring ane mawisesa di langite lakar pada kakisidang uli di tongosne. 27Ditu mara Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento lakar ngenah, rauh kalikub baan mega maduluran kakuasaan muah kaluihan Idane. 28Yening sakancan paundukane ento suba ngawitin kasidan, bangun tur nulengekja, sawireh karahayuan ceninge suba paek." 29Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun antuk pangande kadi asapuniki: "Pedasinja punyan kutuhe wiadin punyan kayune ane lenan. 30Yen suba tingalin cening punyan kutuhe ento makedapan, suba sinah tawang cening, mungguing masan ujane suba teka. 31Aketo masih, yen cening suba ningalin sakancan paundukane ento kasidan, sinah tawang cening mungguing Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba paek. 32Ingetangja unduke ene! Satonden manusane dimasane jani makejang mati, saluiring paundukane ento lakar kasidan. 33Langit muah gumine lakar sirna, nanging raos Gurune lakar manggeh salawas-lawasnya." 34"Yatnainja dewek ceninge. Edaja cening kanti kaliput baan indria maibuh-ibuhan muah mapunyah-punyahan wiadin kawiryan ane lenan di gumine. Apanga panemayan Dinane ento eda nadak nibenin cening dikalan ceninge tusing tragia. 35Sawireh tekannyane tan bina buka jeete buat nibenin sawatek manusane di gumine. 36Pada yatnainja dewek ceninge, tur tan marenja ngastawa, apanga cening kicen kakuatan buat ngluputang dewek ceninge uli sakancan paundukane ane lakar kasidan ento. Buina apanga cening nyidayang nangkil di ajeng Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 37Makudang-kudang rahina Ida Hyang Yesus mapaica paurukan ring Perhyangan Agung, tur rikalaning wengi Ida medal saking irika tumuli makolem ring Bukit Saitun. 38Pasemengan pisan anake sami sampun pada ngranjing ka Perhyangan Agung, praya miragiang paurukan Idane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\