LUKAS 4

1Ida Hyang Yesus mawali ring Tukad Yordane kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ka tegal melakange. 2Irika Ida kagoda antuk Ratun Setane petang dasa rahina suenipun. Salamin Ida Hyang Yesus irika, Ida tan ngrayunang napi-napi. Punika awinanipun sasampun tutug petang dasa rahina Ida marasa lue. 3Ratun Setane raris matur ring Ida: "Yening IRatu yuakti Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, nikayangja batune puniki mangda dados roti." 4Pasaur Ida Hyang Yesus: "Manut kecaping Cakepan Sucine, manusane tusingja idup baan roti dogen." 5Ratun Setane raris makta Ida Hyang Yesus ka genahe sane tegeh. Irika ipun digelis ngedengang sakancan kaprabon jagate ring Ida Hyang Yesus. 6Ratun Setane raris matur ring Ida: "Sakancan kakuasaan miwah kaluihane puniki pacang aturang titiang ring IRatu. Santukan makasami puniki sampun kasuksrahang ring titiang, tur titiang sampun kicen wewenang jaga nyerahang ring anake sane demenin titiang. 7Yening IRatu kayun nyumbah titiang, makasami puniki jaga aturang titiang dados padruen IRatu." 8Pasaur Ida Hyang Yesus: "Manut kecaping Cakepan Sucine: Sungsungja Ida Sang Panembahan Widin kitane, tuah Ida dogen ane patut sungsung kita." 9Wus punika Ida Hyang Yesus raris kabakta ka kota Yerusalem. Irika Ida kagenahang ring duur neb Perhyangan Agunge, raris Ratun Setane matur sapuniki: "Yening IRatu yuakti Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, indayang ceburang Ragane saking iriki. 10Santukan manut kecaping Cakepan Sucine, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngandikayang paramalaekat Idane ngemban IRatu becik-becik. 11Samaliha paramalaekate punika pacang nrampa IRatu, mangda sampunang cokor IRatune kantos katanjung ring batune." 12Pasaur Ida Hyang Yesus: "Manut kecaping Cakepan Sucine: Edaja kita mintonin Ida Sang Panembahan, Widin kitane." 13Sasampun Ratun Setane puput ngoda Ida Hyang Yesus nganggen cara mawarni-warni, ipun raris nilar Ida, sambilang ipun ngrereh sela sane becik. 14Ida Hyang Yesus raris mawali ka wewengkon Galilea. Kawisesan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin Ida. Orti indik Idane sampun sumebar ring wewengkon jagate irika. 15Ida mapaica paurukan ring perhyangan anak Yahudine irika, tur anake sami muji Ida. 16Wus punika Ida Hyang Yesus tumuli lunga ka kota Nasaret, ring genah Idane kapiara riin. Sakadi biasanipun, ring rahina Sabate Ida ngranjing ka Perhyangan anak Yahudine. Ida raris ngadeg jaga ngwacen Cakepan Suci. 17Ida tumuli katurin Cakepan Suci Nabi Yesayane. Sasampun kakebitang raris keniang Ida kecap sane kadi asapuniki: 18"Roh Ida Sang Panembahan malingga ring Titiang, dening Ida sampun nyelik Titiang mangda midartayang Orti Rahayu ring anake tiwas-tiwas. Ida ngutus Titiang buat ngwarah-warahang kabebasan pabuat anake mapangkeng miwah anake buta prasida jaga ningalin, saha mebasang anake sane kajajah. 19Samaliha midartayang masan Ida Sang Panembahan pacang ngrahayuang kaulan Idane." 20Wus punika Ida Hyang Yesus nyakupang cakepane punika, tur kaserahang ring pangayahe, tumuli Ida malinggih. Sakancan anake sane wenten ring perhyangane punika, sami pada nganengneng Ida. 21Ida raris ngawitin mapaica paurukan ring anake akeh punika, sapuniki: "Didinane ane jani kecap Cakepan Sucine ane mara dingeh ragane ento suba kagenepang." 22Anake akeh punika sami ngawiaktiang tur angob ring wecanan Idane sane manis muluk, sane sampun sabdayang Ida iwau. Anake akeh punika tumuli pada mabebaosan, sapuniki: "Singke Anake ene pianak Yusupe?" 23Ida raris ngandika: "Pedas ragane bakal ngorahang sloka ane kene teken Tiang: Ih jero balian segerangja dumun ragan Jerone ngraga. Tiang sampun miragi paindikan-paindikan sane sampun kardi jerone ring kota Kapernaum. Sane mangkin kardija paindikan sane kadi sapunika iriki ring kota uedan Jerone." 24Raris Ida malih mawecana: "Tiang ngorahin ragane, sasajaane tuara ada nabi ane kajiang di desa palekadanne. 25Padingehangja raos Tiange. Amun sasajaane, dugas masan Nabi Elia, liu pesan ada anak eluh balu di gumi Israele. Dugase ento tusing ada ujan telung tiban tengah makelonne, tur gumine sayah pesan. 26Nanging dane Nabi Elia tusingja kutus maranin salah tunggal di pantaran anake eluh balu ento, sakewala dane kutus nulungin anak eluh balu di kota Sarpat di gumi Sidon. 27Tur dugas masan Nabi Elisane, liu ada anak lepra di gumi Israele, nanging tusing ada angan adiri ane kasegerang, sajawining Naaman, wong Siriane ento." 28Riwau miragi pangandikan Idane punika, makasami anake sane wenten ring perhyangane pada gregetan. 29Ipun sami bangun, raris maid Ida Hyang Yesus medal saking kota, tur Ida kabakta ka muncuk gununge, genah kotane punika kawangun, praya katuludang saking muncuk gununge punika. 30Nanging Ida terus mamargi ring selag-selagan anake punika tumuli makaon saking irika. 31Wus punika Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Kapernaum, satunggiling kota ring wewengkon Galilea. Irika Ida mapaica paurukan ring rahina Sabate. 32Anake akeh pada angob ring caran Idane ngurukang, santukan pangandikan Idane mawibawa. 33Ring perhyangane punika wenten anak karangsukan setan. Anake punika tumuli jerit-jerit sapuniki: 34"Inggih Ratu, Hyang Yesus saking kota Nasaret, napi sane arsayang IRatu ring titiang? Punapike IRatu puniki mapakayun nyirnayang titiang? Titiang uning sira sujatinne IRatu: IRatu puniki Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane suci!" 35Ida Hyang Yesus raris ngerengin setane punika: "Mendep, pesuang ibane uli anake ene!" Setane punika raris mantigang anake punika ring arepan anake katah, tumuli medal saking padewekanipune, nanging tan ngawinang ipun sakit. 36Anake sami pada angob, tur pada pakisi sapuniki: "Beh, aeng sidin pangandikan Idane. Aji kawibawan muah kawisesan Ida mrentah setane ento, tur setane pesu uli sig anake ento." 37Raris orti indik Ida Hyang Yesus punika biakta milehan ring wewidangan jagate irika. 38Wus punika Ida Hyang Yesus raris medal saking perhyangane punika, tumuli lunga ka jeroan Dane Simon. Matuan Dane Simon sane istri nuju sungkan panes banget pisan, tur anake sami pada ngaturang indike punika ring Ida. 39Ida raris lunga tur ngadeg ring samping sang sungkan, saha nundung pinakitnyane. Pinakit danene punika ical pramangkin, tumuli dane matangi ngayahin tamiune sinamian. 40Rikala suryane sampun surup, anake makasami pada ngajak nyama miwah kadangnyane sane sakit, nangkil ring ayun Ida Hyang Yesus. Ida raris ngusud anake punika, mawastu ipun sami seger. 41Ida taler akeh nundung setan saking anake sane karangsukan, tur setane punika medal saha nyerit sapuniki: "Ratu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa!" Ida raris ngerengin setane punika, tur ipun tan kicen ngucap, santukan ipun uning mungguing Ida punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 42Sasampune tatas rahina Ida Hyang Yesus raris medal saking kota, ngungsi ka genahe sane sepi. Nanging anake katah raris ngruruh Ida. Sasampune ipun kapanggih ring Ida ipun raris kedeh mapinunas mangda Ida sampunang nilar ipun. 43Nanging Ida ngandika ring ipun: "Tiang masih patut midartayang Orta Rahayu unduk Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa di kota-kota ane lenan; sawireh buat ento Tiang kutus olih Ida Sang Hyang Widi Wasa." 44Ida raris midartayang Orti Rahayu ring perhyangan-perhyangane ring sakuub jagat Yudea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\