LUKAS 6

1Nuju rahina Sabat Ida Hyang Yesus mamargi ring pategalan gandume. Irika parasisian Idane ngaud-ngaud badihan gandum, tur kauyeg ring tlapakan danene, raris kapunggut. 2Nanging wenten makudang-kudang anggota golongan Parisine mabaos sapuniki: "Napi awinan ragane ngamargiang paindikan sane tan patut kamargiang ring rahina Sabate?" 3Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki: "Napi ragane tan naen ngwacen indik sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Daud, duk ida miwah pangiring idane marasa kaluen? 4Duk punika ida ngranjing ka Perhyangan Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngambil roti aturane. Roti punika raris ajengang ida, tur parapangiring idane taler pada kicen. Yadiastun yen manut kecap Cakepan Torat iragane, rotine punika tan dados kajengang antuk anak tiosan, sajawining antuk parapanditane kewanten." 5Pamuputipun pangandikan Idane ring dane, sapuniki: "Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mula wantah maraga Panembahan rahina Sabate." 6Nuju rahina Sabat sane siosan, Ida Hyang Yesus ngranjing ka perhyangan, raris Ida mapaica paurukan. Irika wenten anak adiri sane lima kenawanipune kepek. 7Paraguru agama miwah paragolongan Parisine sami pada nlektekang Ida, buat ngulati kiwangan Idane, punapike Ida pacang nyegerang anak ring rahina Sabate punika. 8Ida wikan ring pakayunan danene, tumuli Ida ngandika ring anake kepek sapuniki: "Bangun tur majujukja dini di arep!" Anake punika raris bangun tur majujuk. 9Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane sareng sami: "Mangkin Tiang mataken ring ragane: Yen manut Cakepan Torat iragane, encenke sane patut kalaksanayang ring rahina Sabate? Mapakardi ayu punapi mapakardi ala? Nulungin anak mangda ipun urip, punapi ngepet patin anak?" 10Wus punika Ida raris mandreng anake sane ngiter Ida tumuli ngandika ring anake kepek punika: "Leserangja liman ragane!" Anake punika raris ngleserang limannyane, mawastu limanipune seger. 11Nanging paraguru agama miwah golongan Parisi punika raris ngapi dukannyane, tumuli dane mapiguman, sapunapi antuknya jagi misekayang Ida Hyang Yesus. 12Duk punika Ida Hyang Yesus munggah ka bukite praya ngastawa. Awengi mepek Ida ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Sasampune tatas rahina, Ida raris ngandikain sisian Idane, tumuli kapilih roras diri, sane kamanggehang tur kabiseka dados parautusan, inggih punika: 14Dane Simon, sane taler kicen pesengan Petrus miwah Dane Andreas semeton danene, Dane Yakobus miwah Dane Yohanes, Dane Pilipus miwah Dane Bartolomeus, 15Dane Matius miwah Dane Tomas, Dane Yakobus okan Dane Alpeus miwah Dane Simon sane kasambat dados golongan Nasional, 16Dane Yudas okan Dane Yakobus miwah Dane Yudas Iskariot, sane pamuputipun alpaka guru ring Ida Hyang Yesus. 17Ida raris tedun saking bukite sinarengan ring parasisian Idane, tur mararian ring genahe sane dangsah. Irika akeh parasisian Idane sane tiosan mapunduh sareng anak lianan sane saking wewidangan jagat Yudea miwah saking kota Yerusalem, samaliha saking wewengkon kota-kotane ring pasisi makadi: Kota Tirus miwah kota Sidon. 18Anake punika rauh nyadia miragiang paurukan Idane miwah mangda kasegerang saking pinakitnyane. Samaliha anake sane karangsukan setan taler segerang Ida. 19Anake punika sami ngaat pisan mamanah ngusud Ida, santukan saking anggan Idane medal kawisesan sane nyegerang ipun makasami. 20Ida Hyang Yesus raris ngaksi sisian Idane, sarwi ngandika, sapuniki: "Bagia cening ane tiwas-tiwas tur suksrah teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, wireh cening ane ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21Bagia cening ane seduk jani, wireh cening lakar kicen madaar kanti wareg. Bagia cening ane ngeling jani, sawireh cening lakar kedek. 22Bagia cening yen malantaran Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa cening kagetingin buina kasepekang muah kacacad tur adan ceninge kanistayang muah cening kasengguh corah baan anake. 23Pada liang tur masuka renaja dimasane ento, sawireh sasajaane gede pikolih ceninge di suargan. Sawireh aketo masih laksanan paraodah-odahnyane marep teken paranabine maluan. 24Nanging sengkala ragane ane sugih jani, sawireh ragane di sajeroning kasugihan ragane suba muponin panglipuran. 25Sengkala ragane ane wareg jani, sawireh ragane lakar seduk. Sengkala ragane ane kedek jani, sawireh ragane lakar kasedihan tur ngeling. 26Sengkala ragane yen makejang anake pada nyungjungang ragane, sawireh aketo masih laksanan odah-odahnyane imaluan arepa teken paranabi palsune." 27"Nanging pitutur Gurune teken cening, ane pada madingehang munyin Gurune, kene: Tresnainja musuh ceninge, tur mapakardi ayuja teken anake ane geting teken cening. 28Tunasang merta anake ane nemah cening, astawayangja anake ane nyacad cening. 29Yen ada anak namplak pipin ceninge ane aneh, baangja ia namplak ane anehan. Buina yen ada anak nyuang saput ceninge, baang ia masih nyuang bajun ceninge. 30Baangja sakancan anake ane ngidih teken cening, tur barang ceninge ane suba juanga teken anake edaja buin tagiha. 31Tur pakardi ane kenkenja ane demenin cening, apanga anake mapakardi marep teken dewek ceninge, gaeninja masih buka keto marep teken anake lenan. 32Yening cening nresnain anake ane tresna teken cening dogen, apa pantes cening nampi pikolih? Anake ane madosako masih tresna teken anake ane nresnain dewekne. 33Sawireh yen cening mapakardi ayu teken anake ane mapakardi ayu teken cening dogen, apa pantes cening nampi pikolih? Anake ane madosako masih malaksana buka keto. 34Buina yen cening masilihang gelah ceninge teken anak, malantaran cening ngajap-ajap lakar nampi pasilihne uli anake ento, apa pantes cening nampi pikolih? Anake ane madosako masih saling silihin, saha ngajap-ajap apanga nampi pasilihne pada teken ane pasilihanga. 35Nanging cening, edaja buka keto! Tresnainja musuh ceninge, tur mapakardi ayuja arepa teken ia. Baangja ia nyilih tur eda tagiha pasilihne. Dadinne gede pikolih ceninge, tur cening dadi paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. Sawireh Ida asung sueca teken anake ane tusing ngelah pangrasa muah teken anake corah. 36Cening patut welas asih buka Ida Sang Aji welas arsa." 37"Eda pesan cening nepasin anak, apanga cening masih tusing katepasin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Buina eda pesan cening melihang anak, apanga cening masih tusing kasisipang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ampurayangja pelih anake, apanga Ida Sang Hyang Widi Wasa masih ngampurayang cening. 38Baangja anake ngidih, apanga Ida Sang Hyang Widi Wasa masih lakar nyuecanin cening. Cening bakal nampi duman ane bek uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, paica ane maliah-liah, kasriokang sig liman ceninge, amunapaja cening nyidayang nampi. Sawireh panakehane ane anggon cening nakehang anake lenan, ento masih lakar kanggon nakehang cening baan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 39Ida Hyang Yesus raris ngwecanayang pangande ring dane asapuniki: "Anake buta tusing nyidayang nandan timpalne ane buta. Sawireh yening ada anak buta nandan timpalne ane buta, sinah makadadua ulung ka bangbange. 40Tusing ada murid nglebihin gurunnyane, sawireh yen muride ento suba pragat peplajahanne, sinah bates asah kabisanne teken gurunnyane. 41Apa kranane cening ningalin medange di paningalan nyaman ceninge, nanging tampalane ane di paningalan ceninge padidi tusing runguang cening? 42Kenkenang cening lakar ngraos teken nyaman ceninge kene: Ih beli depangja tiang ngaadang medange ane di paningalan beline ento! Nanging tampalane ane di paningalan ceninge tusing tingalin cening? Ih anak ane mapi-mapi. Kaadang malu tampalane uli di paningalane padidi, suba keto mara cening cedang buat ngaadang medange uli di paningalan nyaman ceninge." 43"Sawireh tusing ada punyan kayu ane melah lakar mabuah jelek; buina tusing ada punyan kayu ane jelek mabuah melah. 44Sawireh sakancan punyan kayune kabinayang uli buahne. Wireh tusing ada anak ngalap buah aa uli di bet duine muah ngalap anggur uli di punyan ketkete. 45Anake ane melah mesuang kamelahan uli di unteng kenehne ane melah muah anake corah mesuang kacorahan uli di unteng kenehne ane corah. Sawireh apa ane ucapanga baan bibihne ento pesu uli di isin kenehne ane bek kanti maliah." 46"Ngudiang cening nyambat-nyambat Guru: 'Ratu Panembahan, Ratu Panembahan,' nanging cening tusing pesan nglakonin pitutur Gurune? 47Sakancan anake ane teka sig Gurune muah madingehang pitutur Gurune laut lakonina, jani Guru ngorahin cening, anake ento satmaka buka kene. 48Ia dadi orahang buka anake ane nyujukang umah. Ia ngae bangbang dalem buat masang dasar di batu kaange. Dikatuju ada blabar gede nomplok umahne ento, sinah umahe ento tusing magenjotan, sawireh dasar umahe ento kukuh bakuh. 49Nanging sakancan anake ane madingehang pitutur Gurune, nanging tuara lakonina, ia patuh buka anake ane nyujukang umah di tanahe tan padasar. Dikatuju ada blabar nomplok, sinah umahe ento bah mabriug, laut uug maglaturan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\