LUKAS 7

1Sasampun Ida Hyang Yesus puput mabebaosan ring anake akeh punika, Ida tumuli lunga ka kota Kapernaum. 2Irika wenten komandan tentera Roma sane madue parekan adiri, sane kasayangang pisan. Iparekan punika sedekan sakit raat pisan tur sampun tambis-tambis padem. 3Rikala sang komandan miragi pariindik Ida Hyang Yesus, raris dane ngutus makudang-kudang panglingsir Yahudi nangkil tur mapinunas ring Ida, mangda Ida ledang rauh nyegerang parekan danene. 4Parapanglingsire punika raris parek tangkil ring Ida Hyang Yesus, saha kedeh mapinunas, mangda Ida ledang mapaica pitulungan, sapuniki aturnyane: "Dane punika patut pisan polih pitulungan saking Guru. 5Dane kalintang tresna ring bangsan iragane, samaliha dane sane nanggung prabea buat ngwangun perhyangan iragane." 6Ida Hyang Yesus raris lunga sinarengan ring parapanglingsire punika. Sasampune Ida nampek saking jeron komandane punika, sang komandan raris ngutus sawitran danene tangkil ring Ida Hyang Yesus, buat matur ring Ida, sapuniki: "Guru, sampunangja Guru makewehin raga, santukan titiang tan pisan patut karauhin antuk Guru ring cecanggahan titiange, 7kadi asapunika taler titiang newek tan pisan pantes nangkil ring ajeng Guru. Sakewanten wenten wecanan Guru akecap, sinah parekan titiange seger. 8Santukan titiang puniki jadma nampa prentah, tur titiang taler ngereh prajurit; yening titiang mapajar ring sinalih tunggil prajurite punika: Kemaja, raris ipun mamargi miwah ring sane siosan: Maija, janten ipun rauh; wiadin ring parekan titiange: Gaeninja ento, raris karyanin ipun." 9Riwau Ida Hyang Yesus mireng aturnyane punika, Ida kalintang angob. Ida raris maksian ring anake sane ngiring Ida, sarwi ngandika sapuniki: "Sasajaane Guru ngorahang teken ragane, tusing taen Guru mangguh kapracayan ane amone gedenne, yadiastun di pantaran anak Israele." 10Sasampun parautusane punika mawali tur rauh ring jeron sang komandane punika dapetang ipun parekan danene sampun seger oger. 11Wus punika Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Nain, kairing antuk parasisian Idane miwah anake katah. 12Sasampune Ida nampek ring pamedal kotane, raris wenten anak medal negen sawa, sawan anak lanang, pianak anak balu eluh. Ipun maderbe pianak wantah punika kewanten. Duk punika akeh anake saking kota punika nututin anake balu punika. 13Rikala Ida Sang Panembahan nyingak anake balu punika, kadi ketus kayun Idane kawelas arsan, tumuli ngandika ring anake balu punika, sapuniki: "Edaja ngeling!" 14Ida raris nganampekin tur ngusud panegenane punika, mawinan anake sane negen sawane punika pada mararian. Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Ih anak truna, Tiang nunden cening, bangunja!" 15Pramangkin anake truna punika bangun tur negak saha ngawitin mabaos. Ida Hyang Yesus raris nyerahang ipun ring memenipune. 16Sakancan anake punika sami pada karesresan, raris ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki pangucapipune: "Ada nabi luih suba mijil di pantaran iragane muah Ida Sang Hyang Widi Wasa suba rauh ngrahayuang parakaulan Idane." 17Orti indik Ida Hyang Yesus raris amiug ring sakuubing jagat Yudeane miwah ring desa-desa sane wenten ring kiwa tengennyane. 18Parasisian Dane Yohanes nguningang sapariindike punika ring Dane Yohanes. Dane ngandikain sisian danene kalih diri, 19raris kutus buat nunasang ring Ida Sang Panembahan, kadi asapuniki: "Punapike Palungguh IRatu, sane kabaosang antuk Dane Yohanes, anak sane pacang rauh punika? Punapike wenten anak tiosan sane patut jantosang titiang?" 20Rikala sang kalih sampun rauh ring ajeng Ida Hyang Yesus, ipun raris matur: "Inggih Guru, Dane Yohanes Panglukat ngutus titiang, buat nunasang ring Palungguh Guru, sapuniki: 'Punapike Palungguh Guru, sane baosang dane, Anak sane pacang rauh punika? Punapike wenten anak tiosan sane patut jantosang titiang?' " 21Sadaweg punika Ida Hyang Yesus nuju akeh pisan nyegerang anak sane nandang pinakit mawarni-warni miwah karangsukan setan, samaliha akeh anak buta sane kasuecanin, kantos ipun mrasidayang ngeton malih. 22Ida raris ngandika ring utusane punika sapuniki: "Kemaja uningayang teken Yohanes, sapariunduk ane suba tingalin muah dingeh ragane, nah ento: Anak buta sida ningalin, anak rumpuh nyidayang majalan, anak sakit lepra kasegerang, anak bongol nyidayang ningeh, anak mati kaidupang, buina Orta Rahayune kadartayang teken anake tiwas-tiwas. 23Bagia pesan anake ane tuara bimbang kenehne teken unduk Tiange." 24Sasampun utusan Dane Yohanes mapamit, Ida Hyang Yesus raris ngawitin nyritayang indik Dane Yohanes ring anake katah punika, sapuniki: "Yen ragane maranin Dane Yohanes di tegal melakange, apa ane lakar tingalin ragane? Apa ragane mabalih punyan glagah ayag-oyog ampehang angin? 25Wiadin apa ane tingalin ragane kema? Apa mabalih anak mapanganggo sarwa bungah? Anake ane mapanganggo sarwa bungah tur suka wirya idupne, ento di karaton tongosne. 26Yening keto apa ane alih ragane kema? Apa ragane mabalih nabi? Tiang ngorahin ragane ane amun benehne, sujatinne ragane suba ningalin anak ane luihan tekening nabi. 27Sawireh unduk Dane Yohanes ento ada kasuratang kene: 'Aji lakar ngutus utusan Ajine majalan malunan teken Cening, apanga ia lakar nabdabang marga pabuat Cening.' " 28"Tiang ngorahin ragane," sapunika Ida Hyang Yesus nglanturang, "Dane Yohanes Panglukat ento luihan teken sawatek manusane ane taen idup di gumine ene. Nanging anake ane paling nistana sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ento luihan teken Dane Yohanes." 29Sawatek anake sane miragi pangandikan Idane, kadi asapunika taler juru duduk pajege, sami pada mamisinggih kapatutan Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran ipun sampun kalukat antuk Dane Yohanes. 30Nanging parawong Parisine miwah paraguru agamane pada nungkasin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring ragan danene, tur dane nenten kayun nampi lelukatan saking Dane Yohanes. 31Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Apa ane lakar anggon Tiang ngandeang anake cara janine? Masaih buka apake miribne ia? 32Yen andeang ia patuh buka anake cerik-cerik ane macanda di pekene, tur pada saling sautin ajaka timpal-timpalne kene: 'Icang suba nyuling nanging cai tusing nyak ngigel, icang suba mamalat nanging cai tusing nyak ngeling.' 33Sawireh Dane Yohanes rauh, dane tan ngajengang roti muah nginum anggur, lantas ragane ngorahang: 'Ia karangsukan setan!' 34Suba keto Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh, Ida ngajengang muah nginum, lantas ragane ngorahang: 'Tingalinja, Ia budag pesan madaar muah minum-inuman, dadi sawitran juru duduk pajeg muah anak nista dama.' 35Nanging kawicaksanaan Ida Sang Hyang Widi Wasa kapisinggih kasujatiannyane baan sakancaning anake ane muponin kawicaksanane ento." 36Wenten salah satunggiling anak saking golongan Parisi adiri ngaturin Ida Hyang Yesus marayunan ring jeroan danene. Ida raris lunga ka jeroan anak golongan Parisine punika, raris marayunan irika. 37Ring kotane punika wenten anak eluh adiri sane sampun kucap madosa. Rikala ipun miragi mungguing Ida Hyang Yesus sedekan katamiu ring jeroan anggota golongan Parisine punika, ipun raris rauh makta minyak wangi abotol. 38Sambilang ipun ngeling, ipun nganampekin Ida Hyang Yesus, raris matimpuh ring samping cokor Idane, kantos cokor Idane belus antuk ketelan yeh paningalanipune. Cokor Ida Hyang Yesus raris kasadsadin antuk bokipune, karas, tumuli kabriokin minyak wangi. 39Rikala wong golongan Parisine sane ngundang Ida ngantenang indike punika, dane raris makayun-kayun, sapuniki: "Yen saja Anake ene tuah nabi, sinah tawanga nyen sasajaane anake ane ngusud Ia muah kenken laksanan anake eluh ento." 40Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: "Simon, ada ane lakar tuturang Guru teken Simon abedik." Atur Dane Simon: "Inggih Guru, rarisang ndikayang." 41Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Ada anak ajaka dadua mutang teken anake ane mutranang pipis. Ane adiri mutang limang atus dolar, ane ukudan seket dolar. 42Sawireh ia makadadua tusing nyidayang mayah, lantas utangne kapalilayang baan anake ane ngelah pipise ento. Yen keto, di pantaran anake ane dadua ento, encen ane sangetan tresnane teken anake ane ngelahang pipise ento?" 43Atur Dane Simon: "Kamanah antuk titiang, anake sane akehan kapalilayang utangnyane." Pangandikan Ida Hyang Yesus ring dane: "Beneh pesan pasaut Simone ento." 44Ida raris maksian ring anake eluh punika, sarwi ngandika ring Dane Simon, sapuniki: "Apake Simon ningalin anake eluh ene? Guru macelep ka umah Simone, Simon tusing nyediaang Guru yeh pabasehan batis. Nanging anake eluh ene masehin batis Gurune baan yeh paningalane tur nyadsadin baan bokne. 45Simon tusing ngaras Guru, nanging uli mara neked dini, anake eluh ene tusing suud-suud niman batis Gurune. 46Simon tusing ngetelin sirah Gurune aji lengis, nanging ia ngapunin batis Gurune aji lengis miik. 47Wireh keto Guru mapitutur teken Simon: Aketo gedenne kapitresnan ane sinahanga ento nyiriang mungguing dosannyane ane gede suba kampurayang. Nanging anak ane tuah abedik kampurayang, ia masih tuah abedik nyinahang kapitresnan." 48Ida raris ngandika ring anake eluh punika: "Dosa-dosan eluhe suba kampurayang." 49Anake lianan, sane sareng-sareng katamiu irika, sami pada saling takenin sapuniki: "Nyen sasajaane Anake ene, dadi nyidayang ngampurayang dosan manusa?" 50Nanging Ida Hyang Yesus ngandika ring anake eluh punika: "Kapracayan eluhe suba ngrahayuang eluh. Majalanja eluh mulih saha rahayu!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\