LUKAS 8

1Wus punika Ida Hyang Yesus raris lunga nylajah kota-kota miwah desa-desa gumanti nartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi Wasa sane mangkin ngadegang Pamrentahan Idane. Ida kairing antuk sisian Idane sane roras diri. 2Sajaba punika taler wenten makudang-kudang anak istri sane ngiring Ida, inggih punika anak istri sane sampun kasegerang saking karangsukan setan miwah pinakit mawarni-warni, minakadinipun Maria sane kawastanin Maria Magdalena, sane sampun kasegerang saking karangsukan pitung setan. 3Yohana rabin Dane Kusa prakangge ring purin Ida Sang Prabu Herodes, Susana miwah akeh malih anak istri sane lianan. Istri-istrine punika sami pada madanaang paderbeannyane suang-suang anggenipun mianin saluiring kabuatan Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane. 4Duk punika anake akeh rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus. Anake punika rauh saking makudang-kudang kota. Ida raris ngandika ring anake akeh punika nganggen pangande, sapuniki: 5"Ada anak nyambehang bibit di tegale. Dugase ia nyambeh ento, ada abagian bibite ento ulung di lubukane, laut jekjeka baan anake, buina ada kedis teka ngamah bibite ento kanti telah. 6Ada abagian ane ulung di tanahe ane madasar batu paras, tur sasubane mentik lantas layu laut tuh, sawireh tanahe tusing beseg. 7Ada abagian ane ulung di tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket. Bibite ento mentik muah ketkete ento masih milu mentik tur sayan rob naonin bibite ento kanti mati. 8Buina ada abagian ane ulung di tanahe ane mokoh, tur sasubane mentik, ngancan gede, laut mabuah suang-suang kanti tikel ping satus." Ida Hyang Yesus raris muputang baos Idane, kadi sapuniki: "Yen ragane ngelah kuping padingehangja!" 9Parasisian Idane raris nunasang ring Ida, punapike teges pangande punika. 10Ida raris nyaurin sapuniki: "Cening kalugra nawang unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane di gumine ene. Nanging teken anake ane lenan, saluiring paundukane ento katekedang aji pangande. Apanga ia tusing nepukin yadiastu ia ngiwasin muah tusing ngresep yadiastun ia ningeh." 11"Kene artin pangandene ento: Bibite ento, nah ento sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Ane ulung di lubukane, nah ento anak ane suba madingehang sabdane ento, nanging teka Ratun Setane mancut sabdane ento uli di kenehne, apanga ia buung pracaya muah karahayuang. 13Ane ulung di tanahe ane madasar paras, nah ento, anake ane ningehang laut nrima sabdane ento saha liang, nanging tusing mateleb di kenehne. Ia gangsar pracaya, nanging dikalane katempuh baan gegodan, ia lantas mabalik. 14Ane ulung di tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket, nah ento anake ane madingehang sabdane ento, nanging ia kaliput baan jejeh muah kasugihan muah kawiryan idup cara di jagate, kanti tuara nyidayang mabuah ane melah. 15Ane ulung di tanahe ane lemek, nah ento anake ane madingehang sabdane ento, laut nelebang di tungtung kenehne saha astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ia anteng tur teleb, kanti bibite ento mabuah." 16"Tusing ada anak ngenyit lampu laut nekepin lampune aji kekeb, wiadin nyelepang ka beten longan. Nanging mula tuah gantunganga di pangantungan lampune, apanga sakancan anake ane macelep mulihan, nyidayang ningalin galangne. 17Saluiring paundukane ane ilid lakar kedengang muah ane pingit lakar kawerayang tur kalumbrahang. 18Wireh keto, melahang pesan madingehang. Sawireh anake ane ngelah, ia lakar buin kicen imbuh, nanging anake ane tuara ngelah, saluiring ane kadena gelahne, ento lakar kambil." 19Biang miwah parasemeton Ida Hyang Yesus rauh maranin Ida irika, nanging dane tan nyidayang nganampekin Ida, santukan jadmane akeh pisan. 20Raris wenten anak sane nguningayang ring Ida, aturnyane: "Guru, biang miwah parasemeton Gurune nyantosang Guru ring jabaan, nyadia pacang kapanggih ring Guru." 21Nanging Ida nyaurin ipun sapuniki: "Ane dadi meme muah nyama-nyamaan Tiange, nah ento anake ane madingehang tur nglaksanayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 22Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus munggah ka jukunge, kairing antuk parasisian Idane. Ida raris ngandika: "Jalan jani iraga malayar megat danu." Tumuli Ida malayar kairing antuk parasisian Idane sinamian. 23Risedekan malayar, Ida Hyang Yesus sirep. Tan dumade wenten angin ribut ring danune, kantos jukunge punika bek lancah toya. Ida sareng parasisian Idane sami tambis-tambis kasinangkaonan. 24Parasisian Idane raris nganampekin tur nangiang Ida, aturnyane: "Guru matangija! Santukan iraga tambis-tambis padem kalebu!" Ida Hyang Yesus raris matangi, tumuli namprat angin miwah toyane sane ngrubeda punika. Angin miwah toyane punika endek, tur danune raris teduh. 25Ida raris ngandika ring parasisian Idane: "Apa kranane cening tusing pracaya teken Guru?" Nanging dane sareng sami karesresan tur angob, raris pakisi ring timpalnyane sapuniki: "Nyenke sasajaane Anake ene? Angin muah ombak titaha, kanti pada nungkul." 26Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane nglanturang malayar, raris malabuh ring tanah wong Gerasane, sane selat danu saking wewengkon Galilea. 27Riwau Ida tedun ring pasisi jeg wenten anak lanang adiri sane kawitipun saking salah tunggal kota-kotane irika, maranin Ida. Anake punika karangsukan setan, tur sampun sue ipun wantah malalung miwah nenten nyak nongos jumah, nanging ring setrane. 28Wau ipun ngeton Ida Hyang Yesus, ipun nyerit tur makakeb ring ajeng Idane, tumuli ngelur saha matur sapuniki: "Inggih Ratu Hyang Yesus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur! Punapi sane arsayang IRatu ring titiang? Nawegang pisan, titiang mapinunas ring IRatu, sampunang pisan IRatu nyangsarain titiang!" 29Mawinan ipun matur kadi asapunika, santukan Ida Hyang Yesus sampun ngandikayang setane punika medal saking padewekan anake punika. Setane punika sampun sering mrentah anake punika yadiastun ipun kategul miwah kablagbag, nanging sakancan tali wiadin blagbagnyane katastas, tur ipun kapaid ka suung-suunge. 30Ida Hyang Yesus nakenin ipun: "Nyen adan ibane?" Pasauripune: "Titiang mawasta Legion," santukan akeh setane ngrangsukin ipun. 31Parasetan punika raris nunas ica ring Ida Hyang Yesus, mangda sampunang Ida nundung ipun ka jurange. 32Sedeng becike irika wenten bawi akeh pisan sedek ngrereh teda ring rejeng gununge. Setan-setane punika raris mapinunas ring Ida Hyang Yesus, mangda ipun kalugra ngrangsukin bawi-bawine punika. Tur Ida nglugrain ipun. 33Ipun raris medal saking padewekan anake punika, tumuli ngrangsukin bawi-bawine punika. Bawi-bawine punika sami paceburbur saking rejeng gununge ka danune, raris padem kalebu. 34Wau sawatek anake sane nongosin bawine ngantenang paindikane punika, ipun raris malaib tur nuturang paindikane punika ring kota miwah desa-desa sakiwa tengen genahe punika. 35Akeh anake medal praya mabalih paindikane punika. Ipun maranin Ida Hyang Yesus, tur panggihin ipun anake sane pecak karangsukan setan punika negak ring cokor Idane. Ipun sampun mapangangge tur sampun tegteg. Anake akeh punika sami pada jejeh. 36Anake sane sampun manggihin saurah-arih paindikane punika saking pangawit, raris nuturang ring anake akeh punika, kadi asapunapi sang karangsukan setan punika kasegerang. 37Sawatek jadmane sane wenten ring wewengkon Gerasane raris nunas ica ring Ida Hyang Yesus, mangda Ida matilar saking irika, santukan ipun sami kalintang ajerih. Ida tumuli munggah ka jukunge, raris malayar mawali. 38Anake sane pecak karangsukan setan punika mapinunas ring Ida mangda ipun kalugra ngiring sapamargin Idane. Nanging Ida Hyang Yesus ngandikayang ipun budal, sapuniki wecanan Idane: 39"Mulihja cening, tur tuturangja sakancan pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa arepa teken cening!" Ipun tumuli mapamit saking irika, raris milehan nuturang sakancan paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Hyang Yesus arepa ring padewekanipune. 40Sasampun Ida mawali, anake akeh pada mendak Ida, santukan ipun sampun pada nyantosang rauh Idane. 41Raris wenten anak rauh, mapesengan Yairus, sane dados kelihan perhyangane irika. Dane sumungkem ring cokor Idane, saha nunas ica, mangda Ida ledangja simpang ka jeroan danene. 42Santukan okan danene sane istri, sane mayusa sawatara roras warsa, sampun tambis-tambis seda. Dane madue oka wantah punika kewanten. Rikala Ida mamargi ka jeroan Dane Yairus, akeh anake pada nyeeg Ida saking kiwa tengen Idane. 43Irika wenten anak istri adiri sane nandang pinakit ngwetuang rah sampun saking roras warsa suenipun. Ipun sampun akeh nelasang prabea buat ngrereh tamba, nanging nenten wenten sane mrasidayang nyegerang ipun. 44Ipun ngarepang nganampekin Ida Hyang Yesus saking ungkur, raris ngusud tepin jubah Idane, jeg pramangkin ipun wusan ngamedalang rah. 45Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Nyen ane ngusud Tiang?" Santukan tan wenten anak sane nganken, Petrus raris matur: "Guru, akeh anake pada ngrunyung tur nyeeg Guru." 46Nanging Ida Hyang Yesus malih ngandika: "Ada anak ane ngusud Guru, sawireh Guru marasa ada kawisesan ane metu uli awak Gurune." 47Anake istri punika uning ring dewek katangehan, irika ipun ngetor tangkil, nylempoh ring ajeng Idane. Ring arepan anake akeh punika ipun nguningayang ring Ida, punapi awinannya ipun ngusud Ida miwah indikipune jeg pramangkin seger. 48Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun, sapuniki: "Ih eluh, kapracayan eluhe ane suba nyegerang eluh. Kemaja mulih saha rahayu." 49Durung puput Ida ngandika ring anake istri punika, raris wenten utusan saking jeroan kelihan perhyangane punika. Utusane punika matur ring Dane Yairus sapuniki: "Okan ragane sampun seda. Sampunangja makewehin Ida I Guru!" 50Nanging indike punika kapireng antuk Ida Hyang Yesus, tur Ida ngandika ring Dane Yairus: "Sampunangja jejeh, nanging pracayaja ring Tiang, sinah okan ragane pacang seger." 51Sarauh Idane ring jeroan Dane Yairus, tan wenten anak sane kalugra ngiring ngranjing, sajawining Dane Petrus, Yohanes, Yakobus miwah aji biang anake alit punika. 52Sami anake pada mangelingin anake alit punika tur masesambatan. Nanging Ida Hyang Yesus ngandika: "Sampunangja nangis! Anake alit puniki nentenja seda, nanging wantah sirep." 53Anake akeh punika sami pada ngedekin Ida, santukan ipun uning, mungguing anake alit punika sampun seda. 54Ida Hyang Yesus raris ngambil tangan anake alit punika sarwi ngandika sapuniki: "Ih cening bangunja!" 55Roh anake alit punika raris mawali ring anggan danene, tur pramangkin dane matangi. Ida Hyang Yesus raris ngandikayang mangda anake alit punika kicen ajengan. 56Biang ajin anake alit punika kalintang angob. Nanging Ida Hyang Yesus nenten nglugrain dane ngortiang paindikane punika ring sapasira jua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\