MARKUS 11

1Duk Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane sampun nampek ring kota Yerusalem, Ida rauh ring Bukit Saitun, sane magenah ring pantaran kota Betpage miwah kota Betaniane. Irika Ida ngutus sisian Idane kekalih, 2tur kapiteketin, sapuniki pangandikan Idane: "Jani kema cening majalan ka desa ane ada di arepan ceninge. Yen suba neked ditu, cening bakal nepukin godel keledae mategul, ane tonden taen tegakin anak, lusin tur dandan aba mai. 3Yen prade ada anak matakon teken cening: 'Sangkal lusin godel keledaene ento?' Kene baan nyautin: 'Ida Sang Guru sane ngarsayang, malih ajebos jaga kawaliang malih mriki.' " 4Parasisiane kekalih raris mamargi, yakti kapanggih godel keledae mategul ring sisin margine, ring arepan pamesuane, tumuli embusin dane. 5Sedekan dane ngembusin panegulan godel keledaene punika, anake sane ngatuju wenten irika raris mataken ring dane: "Punapi awinanipun dados elusin ragane godel keledaene punika?" 6Raris dane masaur manut sakadi sane sampun kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus, punika awinanipun anake punika tan malih nglinguang dane. 7Godel keledaene tumuli kadandan katurang ring Ida Hyang Yesus. Tundun godele punika kaledin antuk panganggen danene, tumuli Ida katurin munggah. 8Anake sane sareng-sareng ngiring Ida sami pada ngebatang panganggennyane ring margine. Wenten malih anak siosan sane ngempak-empak carang taru tur kabrarakang ring tengah margine. 9Raris anake akeh sane mamargi ring ajeng miwah ring pungkur Idane sami pada masuryak muji sapuniki: "Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida ngamertanin Sang sane rauh masrana parab Ida Sang Panembahan. 10Ida ngamertanin Pamrentahan Idane sane jaga rauh, inggih punika kaprabon Sang Prabu Daud leluur iragane. Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 11Sasampune Ida rauh ring kota Yerusalem raris Ida ngranjing ka Perhyangan Agung. Irika sami tureksain Ida. Duaning sampun makire wengi, raris Ida medal ngungsi kota Betania kairing antuk sisian Idane. 12Benjangipun sasampun Ida kesah saking kota Betania sareng parasisian Idane, ring margi Ida marasa kaluen. 13Doh ring sisin margine cingak Ida wenten wit aa sane ngrembun. Irika Ida nganampekin wit aane punika. Pangaptin Ida dumadakja wenten wohipun. Nanging daweg Ida sampun rauh irika tan pisan wenten woh angan asiki, wantah daun kewanten. Santukan durung masanipun mawoh. 14Raris Ida ngandika ring tarune punika: "Wastu sakayang-kayang tusing ada anak ane naar buah ibane." Parasisian Idane sami pada miragi pangandikan Idane kadi asapunika. 15Sasampune Ida rauh ring kota Yerusalem, kairing antuk parasisian Idane raris Ida ngranjing ka Perhyangan Agung. Sawatek dagange miwah anake sane matetumbasan ring jaba tengah Perhyangan Agunge sami pada katundung. Tur meja-meja genah anake nukarang jinah miwah bangku-bangku dagang paksi darane sami pada katuludang. 16Samaliha Ida tan nglugrain anake sane makta barang-barang dagangannyane nglintang ring natar Perhyangan Agunge punika. 17Irika Ida raris mapidarta: "Suba kasuratang di Cakepan Sucine: 'Perhyangan Ulune lakar kasambat Perhyangan tongos parabangsane ngastawa,' nanging iba suba nadiang umah begal!" 18Parapangageng panditane miwah paraguru agama Yahudine mireng indike punika, sami nyadia nyedayang Ida. Nanging ida dane pada ajerih duaning anake sami pada gaok miragi paurukan Idane. 19Sasampun makire wengi, Ida medal saking kota kairing antuk parasisian Idane. 20Benjangipun pasemengan, rikala Ida mamargi kairing antuk parasisiane nglintangin wit aane punika, kapanggihin wit aane punika sampun tuh rauh ka akahipune. 21Daweg punika Dane Petrus makebiah eling ring paindikane dibi, raris dane matur: "Guru cingakinja! Tarune sane sampun pastu Guru, sampun tuh." 22Pangandikan Idane: "Ingetangja raos Gurune! Yen cening pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, 23cening nyidayang mrentahang bukite ene apanga matingtingan tur maclempung di pasihe. Yen cening tusing bimbang, tur sasajaan pracaya mungguing apa ane tunas cening ento kasidan, tan urungan bakal kalinggihin. 24Ento krana Guru ngorahin cening: Yen cening ngastawa muah mapinunas, tur cening pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing apa ane tunas cening ento sumasat suba tampi cening, pasti bakal kapaicayang teken cening. 25Buina dinuju cening ngastawa, saget ada rasa sebet di keneh ceninge teken anak, aksamayang malu pelih anake ento, apanga Ajin ceninge ane di suargan ledang ngampurayang dosan ceninge. [ 26Nanging yen cening tusing ngaksamayang pelih anak, Ajin ceninge ane di suargan masih tusing bakal ngampurayang dosa-dosan ceninge.]" 27Ida Hyang Yesus malih mawali ka kota Yerusalem kairing antuk parasisian Idane. Tatkala Ida mamargi ring jaba tengah Perhyangan Agunge, raris rauh pangageng panditane miwah paraguru agama lan parapanglingsir bangsa Yahudine. 28Ida dane tumuli mataken ring Ida Hyang Yesus, asapuniki: "Saking dija Ragane polih wewenang buat ngamargiang paindikane puniki? Samalihne sira sane ngicen Ragane wewenang kantos Ragane ngamargiang paindikan sakadi asapuniki?" 29Pasaur Ida Hyang Yesus: "Indayang Tiang mataken ring ragane. Yen ragane sampun nyaurin pitaken Tiange puniki, irika wau Tiang jaga nguningayang ring ragane saking dija Tiang polih wewenang ngamargiang paindikane puniki. 30Saking dijake Dane Yohanes polih wewenang ngamargiang panglukatan? Punapike saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapike saking manusa?" 31Ida dane raris sami pada mabebaosan sapuniki: "Yen iraga ngorahang ento uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, pasti Ia lakar kene pasautne: Yening asapunika napi awinannya ragane tan pracaya? 32Nanging yen ento raosang uli manusa masih iraga tuara bani!" (Ida dane pada ajerih ring anake akeh, santukan anake akeh sami mariangken, mungguing Dane Yohanes punika maraga nabi.) 33Duaning punika pasaur ida danene ring Ida Hyang Yesus: "Titiang tan uning." Ida Hyang Yesus raris masaur: "Yening kadi asapunika, Tiang taler tan jaga nguningayang ring ragane, saking dija Tiang polih wewenang ngamargiang paindikane puniki."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\