MARKUS 12

1Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh antuk pangande sapuniki: "Ada anak agung madue abian anggur. Abiane ento kapagehin makaileh tur kagaenang tongos meres buah anggur. Buina masih kajujukang reranggon tongos mondokin. Suba keto abiane ento lantas patanduang ida teken anak tani di desane ento. Ida laut lunga nura desa. 2Dimasan ngalap buah anggure, ida laut ngutus parekan idane nekain parapanandune buat nagih piakan abiane. 3Nanging parekane ento kejuk tur katigtig baan panandu-panandune, lantas katundung matalang. 4Anake agung buin ngutus parekan idane ane lenan, nanging ia masih kalempagin tendasne saha gaenanga kimud. 5Buin ida ngutus parekan lenan, nanging parekane ento kamatiang. 6Pamuputne telah suba parekan anake agung ento, jani enu ida madue oka adiri ane sayang. Lantas ida ngutus putran idane nekain panandu-panandune ento, sawireh kene pakayunan idane: 'Pianak gelahe pedas lakar ajianga.' 7Nanging mara tepukina putran ida anake agung rauh, parapanandune mapiguman kene ajaka timpal-timpalne: 'Ene apa suba teka okan anake agung ane lakar ngwarisin! Jalan matiang, apanga warisne dadi gelah iraga!' 8Putran anake agung ento lantas kejuk tur kasedayang, layon idane kentungang ngliwat pagehan abiane." 9Ida Hyang Yesus raris mataken ring anake akeh: "Nah, lakar kudianga mirib parapanandune ento baan ida anake agung? Pedas ida lakar rauh laut ngamatiang parapanandune ento makejang, lantas matanduang abian idane teken anak lenan. 10Apa jerone tusing taen mamaca ane di Cakepan Sucine, buka kene: Batune ane kakutang baan tukang-tukang batune, ento dadi tongkok asu, nah ento batu dasar ane paling pentinga? 11Keto pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kaliwat ngangobin buat iraga!' " 12Parapangageng Yahudine raris ngreka daya jagi ngejuk Ida Hyang Yesus. Santukan ida dane sami pada marasa, mungguing sane kaandeang iwau punika tan liyan wantah ragan ida danene sami. Nanging ida dane ajerih ring jadmane akeh, punika awinan ida dane sami makaon nilar Ida Hyang Yesus. 13Wus punika wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi sareng anak saking golongan Herodes kutus nangkilin Ida Hyang Yesus, misadia ngrereh pangandikan Idane sane saud. 14Sasampun dane rauh, irika raris dane matur: "Inggih Guru, titiang sami pada uning, mungguing Guru puniki maraga polos tur sadu; maliha tan ajerih ring sapasira jua tur tan mapilih asih, nanging setata ngurukang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sane mangkin titiang sami nunasang: Punapike patut yening titiang naur pajeg ring Ida Sang Nata Ratu ring Roma? Patut titiang naur, punapi tan?" 15Ida Hyang Yesus wikan mungguing dane wantah makuma-kuma, raris ngandika sapuniki: "Napi awinan ragane nyugjugin Tiang? Indayang edengang jinah perake punika, mangda Tiang uning!" 16Dane raris ngedengang. Pangandikan Idane: "Gambar miwah parab sira sane munggah irika?" Atur danene: "Punika gambar miwah parab Ida Sang Nata Ratu ring Roma." 17Ida raris ngandika: "Yen kadi asapunika, druen Ida Sang Nata Ratu, aturangja ring Ida Sang Nata Ratu. Sane mula druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, aturangja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa!" Wau kapiragi pangandikan Idane kadi asapunika, mawastu dane sami pada angob. 18Duk punika wenten anak saking golongan Saduki rauh tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus. (Mungguing golongan Saduki punika tan pracaya yening anake padem pacang kauripang malih.) Dane matur asapuniki: 19"Inggih Guru, Nabi Musa mapaica pidabdab asapuniki: 'Yen wenten anak lanang padem ninggal kurenannyane, nanging nenten maderbe pianak, patut nyaman anake padem punika ngambil baluanipune, jaga numbuhang sentana buat sang padem.' 20Inggih, sane riin wenten anak manyama sareng pepitu muani-muani. Sane pinih kelih ngambil kurenan, nanging ipun padem tan pasentana. 21Adinipune ngambil baluannya, ipun taler padem tan pasentana. Sapunika taler adinipune sane kaping tiga. 22Asapunika sapanglanturipun, makapepitu polih ngambil anake eluh punika nganggen somah, tur sami padem tan pasentana. Pamuputipun anake eluh punika taler padem. 23Dadosipun, ring masan tangin anake padem, duke sami pada kauripang malih, sapasirake sane kabaos patut dados kurenan anake eluh punika? Santukan makapepitu sampun polih nganggenipun kurenan." 24Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Puniki ragane kasliweg, santukan kirang resep ring daging Cakepan Sucine miwah ring kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25Santukan ring masan anake padem kauripang, kala punika tan wenten anak marabian, wiadin kaparabiang; manusane jagi masaih ring paramalaekate ring suargan. 26Indik anake padem jaga kauripang, punapike ragane durung naenin mamaosin Cakepan Nabi Musane sane nyritayang indik bete sane puun? Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Nabi Musa asapuniki: 'Ulun ene Widin Abraham, Widin Ishak tur Widin Yakube!' 27Dados Ida tanja Widin anak padem, nanging Widin anak urip. Jati-jati ragane kasliweg." 28Irika wenten satunggiling guru agama Yahudi sane miragiang patembung bebaos Ida Hyang Yesus sareng golongan Sadukine. Dane uning mungguing Ida Hyang Yesus sampun mapaica pasaur sane patut pisan marep ring sakancan pitaken golongan Sadukine iwau. Punika mawinan dane matur pitaken ring Ida sapuniki: "Guru, saking sakancan pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane encenke pinih utamana?" 29Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Pituduhe sane pinih utama punika, puniki: 'Padingehangja ih bangsa Israel! Ida Sang Panembahan widin iragane maraga tunggal! 30Astiti baktija teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan ragane aji panelah bayu, sabda, idep ragane!' 31Pituduhe sane kaping kalih sapuniki: 'Tresna asihja teken sesamane, buka nresnain deweke padidi!' Tan wenten pituduh sane utamaan ring sane kekalih puniki." 32Dane raris matur: "Inggih Guru, patut pisan kadi pangandikan Gurune! Ida Sang Hyang Widi Wasa mula wantah maraga tunggal tur tan wenten Widi siosan malih! 33Manusane patut astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk panelas bayu, sabda, idepnyane, samaliha ipun patut tresna asih ring sesaman, sakadi nyayangang dewekipune niri. Indike punika utamaan ring aturan wewalungan miwah aturan sane tiosan." 34Pasaur danene punika kabaos patut pisan antuk Ida Hyang Yesus, raris Ida ngandika: "Ragane tambis-tambis dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa." Wusan punika tan wenten malih anak sane purun mataken ring Ida. 35Rikala Ida Hyang Yesus mapaica paurukan ring Perhyangan Agung, Ida ngandika: "Apa kranane paraguru agama Yahudine ngorahang mungguing Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento, sentanan Sang Prabu Daud? 36Malantaran katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Prabu Daud mabaos kene: Ida Sang Sinembah masabda ring Panembahan titiange: Negakja Cening sig singasanane ane mawisesa di tengen Ajine kanti sakancan musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan Ceninge!' 37Sang Prabu Daud ngraga ngangkenin mungguing Sang Prabu Sane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento dadi Panembahan idane, kenken dadi Ida ento bisa kaputra baan Sang Prabu Daud?" Anake akeh sane wenten irika sami geleng miragiang wecanan Ida Hyang Yesus. 38Sajeroning paurukan Idane, Ida Hyang Yesus mapiteket sapuniki: "Tangarinja ragane marep teken paraguru agamane, ane demen mileh-ilehan majubah lambih tur demen katunas lugrain di pasar muah di jalan-jalane. 39Ane demen negak di arep, di Perhyangan muah di nujune kundangan. 40Buina guru agamane demen ngrampas isin umah parabebalune, ngapus anak aji nguncarang pangastawa ane lantang-lantang. Anake ento pasti lakar nampi pasisip ane gede pesan." 41Risedek Ida Hyang Yesus malinggih ngarepin peti aturane, Ida nlektekang anake sane nyelepang jinah aturan. Jadmane sugih-sugih nyelepang jinah akeh-akeh. 42Raris rauh anak balu tiwas, nyelepang jinah wantah kalih rupiah. 43Ida Hyang Yesus tumuli ngesengin parasisian Idane saha ngandika: "Tiang nuturin cening: Sujatinne di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa aturan anake balu eluh ento liunan padaang teken aturan anake lenan ento makejang. 44Sawireh anake lenan ento pada maturan ulihan suba ngelah lebihan, nanging anake balu ento, baan tiwasne, pagelahane ane patut dadi pangupajiwanne ento makejang aturanga."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\