MARKUS 13

1Duk Ida Hyang Yesus medal saking Perhyangan Agung, raris sinalih tunggal sisian Idane matur asapuniki: "Guru, cingakinja! Ambate ageng-ageng batune puniki tur ambate utaman sakancan wewangunane puniki." 2Ida raris ngandika ring dane: "Apake cening ningalin wewangunan ane gede-gede ene? Nanging bakal teka masanne, abesik ko tusing ada batu ane enu matumpuk ajaka timpalne. Makejang ento bakal kuugang." 3Sasampune Ida Hyang Yesus malinggih ring Bukit Saitun, marep-arepan ring Perhyangan Agunge, raris Dane Petrus, Yakobus, Yohanes miwah Dane Andreas pedek tangkil, sarwi nunasang ring Ida, sapuniki aturnya: 4"Indayangja nikayang ring titiang, malih pidanke paindikane punika sami pacang kasidan? Tur yening sampun tutug masannya, punapi sane pacang dados ciri-cirinipun?" 5Ida raris mapitutur ring parasisian Idane asapuniki: "Pada tangarinja! Apang eda cening bakat apus anak! 6Reh liu lakar ada anak teka ngaku-ngaku kene: 'Tiang ene suba Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento,' kanti ngranayang liu anake pada paling. 7Yening cening ningeh kuugan anak masiat muah orta-ortan anak masiat, edaja cening runtag. Sawireh unduke ento makejang sinah lakar ada, nanging ento tonden pamragatne! 8Bangsa lakar maperang nglawan bangsa, kaprabon nglawan kaprabon. Dini ditu lakar ada linuh muah sayah gede. Unduke ene mara panyumun kasangsarane, buat mapag masa ane anyar. Yen imbayang, waluya kadi anak nyakit ngelah pianak. 9Tangarinja dewek ceninge! Uli krana Guru, cening lakar katurang ka ajeng Majelis Agamane muah lakar katigtig di perhyangan-perhyangane tur katangkilang ka ajeng paraprabu lan pamrentahe buat nyaksiang Orta Rahayune teken anake ento. 10Orta Rahayune ento patut kapidartayang malu teken sakancan bangsane. 11Buina yen cening kejuk tur katetes, edaja cening ngewehang unduk ane patut uningayang cening. Nanging uningayangja apa ane kawisikang teken cening. Sawireh tusingja cening ane ngucap, nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Dikalane ento, anake lakar nyerahang nyamanne, apanga matianga tur irerama lakar nyerahang pianakne. Tur ipianak lakar alpaka teken reramanne, saha ngepet patin reramanne. 13Makejang anake lakar pada geting teken cening malantaran Guru. Sakewala nyenja pageh nganti kayang ka pamragat, ia lakar molih rahayu!" 14"Yen cening ningalin Sang Pangrusak ane buka sang kala mertiu nyeleg di tongose ane tuara patut, (sang mamaosin mangda ngresep ring piteges paindikane puniki), anake ane di tanah Yudea, apang makejang rarud ka gunung. 15Anake ane nuju di loteng umahne, apanga eda buin mulihan nyemak pagelahanne. 16Anake ane sedekan di tegalne, apanga eda buin mulih nyemak panganggonne. 17Ambate sengkalan anake beling muah anake manyonyoin dikalane ento. 18Mapinunasja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga paundukane ento edaja dibenengan masan ujane. 19Sawireh dikalane ento, lakar ada sangsara ane ngresresin pesan. Sasukat pangawit Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang jagate ene, tonden taen ada sangsara ane buka keto, tur lakar tusing ada buin ane buka keto sakayang-kayang. 20Yen Ida Sang Hyang Widi Wasa tuara macutetin masane ento, sinah tusing ada anak ane enu idup. Nanging malantaran parakaula seselikan Idane, masane ento lakar kacutetang. 21Dikalane ento yen ada anak ngorahin cening: 'Ene apa Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ada dini, wiadin ento apa Ida ada ditu, eda pesan guguna. 22Sawireh dikalane ento lakar ada anak ane ngaku-ngaku dadi Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah nabi palsu teka, ane lakar ngadakang praciri ngangobin muah ane tawah-tawah. Yen kapo prasida apanga kapracayan parakaula seselikan Idane paling. 23Pada yatnaja cening! Guru suba mauluin ngorahin cening!" 24"Disubane liwat masane ane ngresresin ento, suryane lakar remrem, tur bulane tusing macaya. 25Bintang-bintange lakar pada pacepolpol uli langite tur saluiring ane ada di langite pada genjong. 26Kala ento, anake lakar pada ningalin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, medal uli tengah megane kadulurin baan kawisesan agung muah kaluihan Idane. 27Ditu Ida lakar ngutus paramalaekat Idane, ngungsi nyatur desa, buat munduhang manusa seselikan Idane uli di tanggun gumine makejang!" 28"Mlajahja cening uli paileh wit kutuhe. Cening pada nawang, yen carang-carangne ane suba pada ligir ento nyumunin makedapan, ento cirin masan ujane suba enggal teka. 29Aketo masih, yen ciri-cirine ane orahang Guru ibusan suba tingalin cening, mapiteges masane suba paek, satmaka suba di obag-obagan jelanane. 30Guru mituturin cening sajati-jatinne, anake ane idup jani tusing lakar mati satonden unduke ento kasidan. 31Langit lan gumine lakar sirna, nanging raos Gurune langgeng salawas-lawasnya." 32"Nanging unduk dina muah pamragate ento tusingja ada anak nawang. Yadian paramalaekate di suargan, yadian Ida Sang Putra masih tuara uning. Tuah Ida Sang Aji dogen ane wikan. 33Yatnain deweke tur waspadaja! Reh tusing tawang cening lakar panemayan pamragate ento. 34Unduke ento patuh buka anake ane luas nura desa. Kala ninggal umahne, ia maserah teken rencang-rencangne, buat ngraksa among-amonganne suang-suang, tur ane magebagan di korine kauduhang apanga setata tragia. 35Aketo masih cening apang setata tragia. Reh cening tusing nawang kali apa ane ngelah umahe ento lakar teka, apa dimasan sirep rarene, apa ditengah lemenge, apa dimasan siape makruyuk, wiadin dimara galang kangine. 36Yen ane ngelah umahe ento nadak teka, apang eda cening dapetanga sedekan pules. 37Apa ane orahang Guru teken cening, ento orahang Guru masih teken anake makejang: pada tragiaja!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\