MARKUS 7

1Risedek rahina anu, wenten arombongan anak golongan Parisi miwah paraguru agama Yahudine saking kota Yerusalem praya kapanggih ring Ida Hyang Yesus. 2Irika dane nyingakin makudang-kudang sisian Ida majengan antuk tangan sane kantun leteh, santukan dane durung ngwisuhin tangan manut pidabdab sane kamanggehang antuk anak golongan Parisine. 3Santukan paraanggota golongan Parisine miwah anak Yahudine sane tiosan tanja pacang majengan sadurung dane ngwisuhin tangannyane. Dening dane tuon ngamanggehang tata kraman paraleluur danene. 4Samaliha dane taler tan purun ngajengang saluiring sane katumbas ring pasar, sadurung barang punika kabresihin. Katah malih pidabdab-pidabdab tiosan sane kapatampiang ring dane, minakadi: masehin cawan, caratan miwah prabot-prabot sane malakar antuk temaga. 5Punika awinan paraanggota golongan Parisi miwah paraguru agama Yahudine matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, asapuniki: "Guru, tiang nunasang, napi awinanipun parasisia druene tan ngamanggehang tata kraman anake lingsir-lingsir, inggih punika ipun nunas antuk tangan sane durung mabasehan?" 6Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ih anak sane mapi-mapi. Madaging pisan pangandikan dane Nabi Yesaya ngeniang indik ragane, sane asapuniki: Bangsane ene ngluihang Ulun aji bibihne, nanging kenehne joh teken Ulun. 7Precuma ia ngaturang bakti teken Ulun, sawireh ia ngurukang pidabdab manusa tan bina buka ngurukang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa!' 8Pituduh Widine lemenahang ragane, nanging tata kraman manusane utamayang ragane." 9Malih Ida nglanturang pangandika: "Yakti dueg pisan ragane nyampingang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane mrasidayang ngamanggehang tata kraman ragane. 10Santukan Nabi Musa ngicen dauh pangandika: 'Tresna baktija teken meme bapa!' Buina: 'Nyenja bani nemah memenne wiadin bapanne, wenang ia ngemasin danda pati.' 11Nanging ragane ngicen paurukan: Yen ada anak ngraos teken meme bapannya: 'Saluiring pagelahan tiange sane patut anggen tiang miara meme miwah bapa, sami sampun anggen tiang aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,' 12anake punika raris luputang ragane saking pituduh Nabi Musa buat miara meme miwah bapannya. 13Asapunika ragane ngutang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda ragane prasida ninutin tata kraman manusane punika. Akeh malih paindikan sane kadi asapunika sane laksanayang ragane." 14Ida Hyang Yesus malih munduhang anake akeh punika, raris Ida ngandika: "Pada padingehang lan resepangja pitutur Tiange! 15Tusing ada barang ane masuk ka awak manusane, ane ngranayang ia dadi cemer. Nanging ane pesu uli manusane, ento ane ngranayang cemer. [ 16Nyenja makuping, apang padingehanga!]" 17Ida Hyang Yesus tumuli nilar anake akeh punika, tur ngranjing ka jeroan. Irika parasisian Idane pada nunasang piteges pangandene iwau. 18Pasaur Ida Hyang Yesus: "Apake cening masih tonden ngresep? Singke kaidep baan cening, mungguing saluiring ane masuk ka awak manusane ento sing ada ane ngranayang cemer? 19Sawireh ento tusing masuk ka ati, nanging ka tengah basange, laut kakutang di teba." (Asapunika Ida mapidarta mungguing sarwa dedaarane tanja wenten sane ngranayang cemer.) 20Malih Ida ngandika: "Apa ane pesu uli manusane, ento ane ngranayang cemer. 21Sawireh uli di tengah, uli di unteng keneh manusane, wetu sakancan kenehe ane corah, luire macecabulan, mamaling, ngamatiang, 22mamitra, loba, corah, demen melog-melog, ngulurin indria, iri ati, nganistayang Widi, angkara muah belog punggung. 23Sakancan paundukane ene, ane pesu uli di atin manusane, ento ane ngranayang manusane cemer." 24Ida Hyang Yesus raris kesah saking irika, lunga ka wewengkon kota Tirus. Ida raris ngranjing ka satunggiling umah. Pakayunan Idane mangda sampunangja kantos wenten anak uning ring rauh Idane. Nanging taler tan sida antuk Ida nyaruang. 25Irika wenten anak eluh, pianaknyane karangsukan setan. Ipun taler miragi mungguing Ida Hyang Yesus sampun rauh. Digelis ipun tangkil, sumungkem ring cokor Idane. 26Anake punika jadma Yunani uedan Penisia ring Siria. Ipun nunas ica mangda Ida ledang nundung setane punika saking pianakipune. 27Raris Ida ngandika ring ipun: "Cerik-cerike malu ucukang apang ia kanti wareg madaar. Tusing beneh dedaaran cerik-cerike ento kajemak laut baang cicing." 28Atur anake eluh punika: "Yuakti madaging pisan pawecanan Palungguh Ratu. Nanging asune ring sor mejane, jagi neda plispisan alit-alite sane ulung saking mejane." 29Ida Hyang Yesus ngandika ring anake eluh punika: "Uli krana ucapan memene ento, jani mulihja. Setane ento suba pesu uli pianak memene." 30Anake eluh punika raris budal tur dapetang ipun pianaknyane masare, santukan setan punika sampun makaon. 31Ida Hyang Yesus raris nilar wewengkon kota Tirus, pamargine nglintangin kota Sidon miwah wewengkon Dasa Kota. Pangungsin Idane nuju ka Danu Galilea. 32Irika wenten anak tangkil ngateh jadma bongol tur kolok. Ipun mapinunas mangda Ida ledang ngusud jadmane punika. 33Anake punika raris sampingang Ida kaedohang saking anake akeh punika. Kupingipune raris kacelek antuk jrijin Idane. Ida ngwiduhin tangan Idane tumuli ngusud layah jadmane punika, 34sarwi tumenga ka langite sinambi mangsehan tur ngandika: "Epata!" tegesipun: "Mabukakja!" 35Jeg pramangkin kupingipune cedang ningeh tur layahnyane dados lemuh, mawinan ipun lancar mabaos. 36Ida mapiteket ring anake sane wenten irika, mangda indike punika sampunang pisan-pisan kaortiang ring sapasira jua. Nanging sumingkin Ida nombahang, sumingkin ipun ngortiang. 37Sawatek anake sane miragi puniki sami pada angob tur mabaos: "Sapakardin Idane makejang sarwa luih. Anak bongol dadosang Ida ningeh, anak kolok dadosang Ida ngucap."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\