MATIUS 16

1Rikala punika wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi miwah saking golongan Saduki rauh nyadia mintonin Ida Hyang Yesus. Anake punika mapinunas mangda Ida ngwentenang praciri, pinaka bukti mungguing Ida punika kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2Nanging pasaur Ida Hyang Yesus: "Yen nyanjaang langite barak ragane mabaos: 'Bah jani bakal luung endange.' 3Tur yen semengan langite baag tur gulem, ragane mabaos: 'Ne pasti lakar ujan.' Ulihan nyingakin goban langit, ragane nyidayang nenger ciri-cirin gumine. 4Ambate jaat lan durakan bangsane mangkin. Ragane ngarsayang mangda Tiang ngwentenang praciri. Tiang tan pacang ngaturin ragane praciri, sajabaning pracirin Nabi Yunus." Ida raris nilar anake punika, tur makaon saking irika. 5Daweg parasisian Ida Hyang Yesuse malayar megat danu, dane lali mabekel roti. 6Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: "Pada yatnaja tur pada tangarinja dewek ceninge teken ragin wong golongan Parisi muah wong golongan Sadukine." 7Raris parasisiane mapineh-pineh sarwi mabaos sareng timpal danene sapuniki: "Ida ngandika buka keto sawireh iraga tusing mabekel roti." 8Daweg Ida wikan ring daging bebaosan parasisian Idane, raris Ida ngandika: "Apa krananne cening ngraosang unduk tusing ngaba roti? Tuah saja cening anak ane tusing ngelah kapracayan! 9Apake cening masih tonden resep? Apa cening suba engsap pesan teken unduk rotine ane limang bungkul buat anak limang tali? Kudang sok sisanne punduhang cening? 10Keto masih dugas rotine ane pitung bungkul buat anak petang tali, kudang sok sisanne punduhang cening? 11Apa krana dadi cening tusing resep, mungguing ane raosang Guru ento dongja unduk roti? Pada yatnaja cening marep teken ragin anak golongan Parisine muah anak golongan Sadukine!" 12Daweg punika wau dane resep mungguing boyaja mangda dane tangar ring ragin roti, nanging mangda tangar ring paurukan anak golongan Parisi miwah golongan Sadukine. 13Sasampune Ida Hyang Yesus rauh ring wewengkon sane nampek ring kota Kaisarea Pilipi, Ida raris mataken ring parasisian Idane asapuniki: "Yen manut panyengguh anake, nyenke Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento?" 14Atur danene pada: "Wenten sane maosang Yohanes Panglukat, wenten sane maosang Nabi Elia, taler wenten sane maosang Nabi Yeremia miwah salah tunggaling nabi." 15Raris Ida mataken ring dane: "Nanging yen manut panyengguh ceninge, Guru ene nyen?" 16Dane Simon Petrus raris matur: "Palungguh Guru puniki Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng." 17Pangandikan Idane ring dane: "Bagia pesan cening Simon, pianak Yohanese, sawireh kasujatianne ene dongja uli manusa tekanne, nanging kapaicayang teken cening baan Ajin Gurune ane di suargan. 18Jani Guru ngraos teken cening: Cening ene Petrus batu kaang ane kukuh. Di duur kaange ene, Guru lakar ngwangun pasamuan Gurune. Tur pasamuane ento tusing bakal kakalahang baan kakuasaan Sang Pati. 19Kuncin Gumine Ane Anyar, ane bakal kaadakang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, bakal serahang Guru teken cening. Apa ane sengker cening dini di jagate, ia lakar kasengker di suargan. Nanging apa ane uakang cening di gumine, ento masih lakar kauakang di suargan." 20Ida Hyang Yesus miteketin parasisian Idane, mangda sampunang pisan-pisan nuturang mungguing Ida punika sujatinipun Sang Prabu Sane Kajanjiang punika. 21Ngawit saking rahina punika Ida Hyang Yesus terang-terangan nartayang ring parasisian Idane, mungguing Ida patut lunga ka kota Yerusalem. Irika Ida pacang kasangsarain antuk parapanglingsir bangsa Yahudine, antuk parapangageng panditane miwah paraguru agamane, saha pamuputipun Ida kasedayang. Nanging ring rahinane sane kaping tiga, Ida pacang katangiang tur nyeneng malih. 22Nanging Dane Petrus raris ngedeng tangan Idane ka samping sambilang dane matur asapuniki: "Guru, paindikane punika mangda kadohang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampunang pisan-pisan kantos nibenin Palungguh Guru." 23Wau mireng atur Dane Petrus sakadi asapunika, Ida raris matolihan ring dane tur ngandika sada bangras: "Magedija iba ih Ratun Setan. Iba tulen ngentuk-ngentukin pajalan Kaine dogen. Pepineh ibane ento tuah mula pepineh manusa, dongja pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 24Raris Ida ngandika ring parasisian Idane: "Asing-asing anak ane mabudi nututin Guru, ia patut ngengsapang dewekne, tur negen salibne laut nututin Guru. 25Sawireh nyenja ngutamayang uripne padidi ia lakar tusing muponin urip ane sujati tur langgeng. Nanging nyenja ane nyerahang uripne pabuat Guru, ia lakar muponin uripne ane sujati tur langgeng. 26Adake anak ane mabudi ngodagang gumine ene, nanging ia kelangan jiwa? Suba sinah tusing ada. Sawireh tusing ada anak ane nyidayang malikang idup anak. 27Sawireh Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal rauh malarapan kaluihan Ajin Idane, tur kairing olih paramalaekat Idane. Dikalane ento Ida bakal ngwales asing-asing anak manut pakardinnyane. 28Guru mapitutur teken cening: sujatinne di pantaran anake ane ada dini, ada ane tusing lakar mati, satonden ia ningalin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh jumeneng Nata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\